град Силистра

географски координати: 44° 7' N, 27° 16' E

герб на силистра Силистра е град в Североизточна България. Разположен e на десния бряг на река Дунав на 20 м. надморска височина. Градът е общински и областен център, и към дата 21 юли 2011 г. има население около 35 607 души. Граничи с Румъния на север и се намира на 120 км. североизточно от град Русе и на 140 км. от град Варна. Първото писмено известие за града е от 106 г., когато е бил "яка крепост". Наричан Дуросторум, той е бил силна преграда срещу идващите от север врагове. По-късно (около 590 г.) тук се заселват славяните и преименуват града в Дръстър. Крепостта е била важен стратегически пункт през годините. В града се намират етнографски, археологически и исторически музеи, както още художествена галерия и театър. На 15 км. от Силистра се намира биосферният резерват "Сребърна", включен в световния фонд на природните паметници на ЮНЕСКО.

град Силистра от въздуха. Приблизителна височина 1850 м.

© Радослав Добрев и Георги Марков

град Силистра от въздуха. Приблизителна височина 1850 м.

Релефът на Община Силистра е равнинен, с надморска височина до 200 м., но суходолията, ориентирани към р. Дунав, му придават хълмист характер. Успоредно на Дунавския бряг се среща типична льосова гърбица. В резултат на отдалечаването на Дунавския бряг от високия откос на междудолинните ридове се е образувала и крайдунавската плодородна низина - Балтата край с. Айдемир. В югозападната част на низината е разположено езерото Сребърна, подхранвано от няколко карстови извора. То е с дълбочина до 2,3 м. Обрасло е с растителност, сред която гнездят редки птици. В река Дунав са се образували няколко острова, някои от които са подходящи за отдих и туризъм.

Силистра - това е моят град - Мирослав Петров

© Мирослав Петров

Залез край Дунав. Момент, който остава завинаги! "Силистра - това е моят град"

Климатът на Община Силистра се характеризира с умерено континентален характер и попада в крайдунавската климатична подобласт. Характерно за този район е горещото лято, ранното настъпване на пролетта и силното застудяване през зимата. Абсолютната минимална температура достига -32 градуса, а максималната до 40,4 градуса през 1927 година. Средногодишната температура на въздуха е 11,6 градуса. Устойчивото задържане на температурата на въздуха над 10 градуса започва през първата десетдневка на април и продължава до края на октомври - около 200 дни.

Силистра - това е моят град - Боян Димов

© Боян Димов

Центърът на Силистра през погледа на Боян Димов, победител в конкурса - "Силистра - това е моят град"

Валежите в района са неравномерно разпределени и недостатъчни, като най-големи количества падат през пролетните и ранните летни месеци, а най-малко - през зимата. Средногодишното количество е 547 мм./кв.м., което е под средното за страната. Снежната покривка се задържа 50-60 дни с дебелина 16-30 см. Преобладаващите ветрове имат югозападна посока. Дните с мъгли са средно 26 в годината.

Мажуретният състав на ОУ "Отец Паисий"

© Анна Боева

Мажуретният състав на ОУ "Отец Паисий" - гр. Силистра, 24 май 2011 г.

Раждаемостта в общината показва тенденция към запазване на стойността си - 7.2 на 1000, който показател е под показателя за областта - 8.7 на 1000. Смъртността в общината през последните три години относително се запазва - 14.8 на 1000, който също е под показателя за областта - 15.3 на 1000.

Демографските процеси в общината през последните години потвърждават оформилата се тенденция за страната към непрекъснато намаление на населението. Налице са отрицателен естествен и механичен прираст за всички населени места без изключение. Отрицателно влияние оказва и външната миграция, която за съжаление обхваща предимно лица в трудоспособна възраст, в повечето случаи с висока степен на образование и квалификация.

Силистра - това е моят град - Бояна Богданова

© Бояна Богданова

Снимката е на Бояна Богданова и е част от конкурса - "Силистра - това е моят град"

Динамиката на населението на общината зависи от естествения и механичен прираст. Измененията в естествения прираст на общината се обуславя от намаляването на раждаемостта и увеличаването на смъртността.

Възрастовата структура на населението разкрива съотношението му по възрасти. В общината преобладава групата на жителите в трудоспособна възраст и намалява групата на тези в подтрудоспособна възраст. Процесът на изменение на възрастовата структура на населението се изразява в силно застаряване на демографската маса. Застаряването на населението е трайно и това е смущаваща танденция и в национален мащаб.