ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ „ПОРТАЛ СИЛИСТРА“,

ЧАСТ ОТ „ДРЪСТЪР МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД


I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на „ДРЪСТЪР МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД (наричано по-долу само "ДРЪСТЪР МЕДИЯ").

„Портал Силистра“ ("Сайта") е интернет платформа, собственост на ДРЪСТЪР МЕДИЯ и може да бъде открит свободно в интернет на адрес www.portal-silistra.eu

Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ДРЪСТЪР МЕДИЯ, с който получавате правото да използвате услугите на Сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на Сайта и ДРЪСТЪР МЕДИЯ. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата на „ПОРТАЛ СИЛИСТРА“, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта „ПОРТАЛ СИЛИСТРА“.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. Това са услуги свързани с предоставяне на медийно съдържание, видеоматериали, изображения, текст и други, включително предоставени от потребители. При добавяне на Фейсбук коментар/мнение под новина, ДРЪСТЪР МЕДИЯ не носи отговорност за изразените от потребителите становища.

II. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„САЙТ“ е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес www.portal-silistra.eu, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на Сайта.
"УСЛУГА/и" на сайта включват:
"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което ДРЪСТЪР МЕДИЯ се намира в договорни отношения и от името на което ДРЪСТЪР МЕДИЯ има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на потребители на сайта, които са дали съгласието си за това.
"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
"ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.
III. ОБХВАТ И ВЛИЗАНЕ В СИЛА.
 1. Услугите предоставяни, чрез Сайта са предназначени за потребители над 16 години.
 2. Общите условия се намират на адрес: https://www.portal-silistra.eu/terms и линкове към тях са разположени на всички страници на Сайта.
 3. Когато Потребителя използва услугите на Сайта, чрез отбелязване в поле съдържащо съгласие включващо и Общите условия и/или натискане на виртуалния бутон "Предложи", „Изпрати“, „Добави“ с условието, че това е съгласие с Общите условия, потребителят извършва изрично съгласие, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ САЙТА.
 1. При публикуване на обява или фирма в справочника на „Портал Силистра“ www.portal-silistra.eu потребителя предоставя две имена, адрес на електронна поща и телефон.
 2. ДРЪСТЪР МЕДИЯ не проверява и не носи отговорност за съдържанието на обявата, нейния характер и актуалност. Същото се отнася и за предоставената информация при публикуване на фирма в справочника.
 3. Всички заявки се одобряват от администратор. ДРЪСТЪР МЕДИЯ си запазва правото да не позволи одобряване или да заличи обява или фирма от каталога при сигнал за неточност от трети страни.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 1. Потребителят има право на онлайн достъп до услугите предоставяни от ДРЪСТЪР МЕДИЯ.
 2. За да използва услугите на сайта не се изисква регистрация. Сайта не разполага с възможност за създаване на личен персонализиран профил.
 3. Всеки потребител има възможност да предложи новина под формата на собствено съдържание или такова, върху което има авторски права.
 4. Потребителят може да осъществява достъп до потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Сайта, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната им функционалност.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРЪСТЪР МЕДИЯ ГРУП ЕООД
 1. ДРЪСТЪР МЕДИЯ се задължава да полага необходимите грижи за предоставяне на услугите съобразно настоящите Oбщи условия.
 2. ДРЪСТЪР МЕДИЯ не носи отговорност за споделяното потребителското съдържание, както и за дейността на потребителя във връзка с използване на предоставяните услуги.
 3. ДРЪСТЪР МЕДИЯ има правото да поставя на всяка от страниците на Сайта, линкове, рекламни банери и рекламни съобщения за стоки и услуги, предлагани от дружеството или от трети лица, както и линкове и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на ДРЪСТЪР МЕДИЯ. Дружеството не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на потребителя при ползването услугите на Сайта.
 4. ДРЪСТЪР МЕДИЯ има право да предоставя възможност на трети страни да позиционират реклама и/или рекламни съобщения посредством техни системи за управление на реклама, както и да дава възможност на трети страни да получават автоматизирано данни за поведението на потребителите за рекламни или статистически цели при спазване на приложимите норми. За повече информация виж Политика за поверителност на личните данни.
 5. ДРЪСТЪР МЕДИЯ има право да заличи или коригира публикувано потребителско съдържание, което е в разрез с Общите условия.
 6. ДРЪСТЪР МЕДИЯ има право да изпраща на предоставени от потребителите електронни пощи, съобщения с нетърговски характер, свързани със сериозни изменения във функционирането на услугите, въвеждане на нови правила, въпроси свързани с поверителността на данните или потвърждение за успешно публикувани обяви или фирми в бизнес каталога. Такива съобщения могат да бъдат изпращани и по други системи за размяна на лични съобщения.
VII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 1. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани в „ПОРТАЛ СИЛИСТРА“ са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и може да доведе до гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Публикуване на част от материал (до 100 символа) може да става само при поставяне на активен линк към материала. Директно препечатване на материал (copy/paste) или препечатване с незначителни изменения може да става само след изрично разрешение от ДРЪСТЪР МЕДИЯ. При нужда изпратете запитване на адрес: office@drustarmedia.bg
 2. С разполагането на текст или друг материал (собствено съдържание) на Сайта, потребителят предоставя на ДРЪСТЪР МЕДИЯ неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, за нуждите на и във връзка с предоставянето на услугите, предмет на Общите условия, без времеви и териториални ограничения.
 3. Потребителят е отговорен за законността на потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно, чрез ползването на услугите на Сайта, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.
VIII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТА
 1. При публикуване на медийно съдържание ДРЪСТЪР МЕДИЯ се стреми да поддържа точна, вярна и последна информация на сайта си, но не може да гарантира, че няма да възникнат грешки, несъответствия и пропуски. Дружеството не носи отговорност за последиците и евентуални вреди, породени от използването на информацията. ДРЪСТЪР МЕДИЯ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на публикуваната информация. ДРЪСТЪР МЕДИЯ не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които се съдържат препратки.
 2. ДРЪСТЪР МЕДИЯ полага грижи за предоставяне на възможност на потребителя за нормално ползване на услугите които предоставя, но няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, потребителят декларира, че използването на предоставените услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ДРЪСТЪР МЕДИЯ не отговоря за евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставяните услуги вреди.
 3. ДРЪСТЪР МЕДИЯ не носи отговорност за потребителското съдържание, както и за дейността на потребителя във връзка с използване на услугите. Освен това, дружеството не отговаря за произтеклите за други потребители вреди при достъпа или използването на това съдържание.
 4. ДРЪСТЪР МЕДИЯ не носи отговорност за действията на трети страни позиционирали реклама или рекламни съобщения в Сайта.
IX. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ
 1. ДРЪСТЪР МЕДИЯ обработва информацията, съдържаща идентифициращи данни, предоставяни от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за публикация на обява или фирма в справочника и в резултат на техните действия в Сайта, спазвайки принципите на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и поетите ангажименти в Политика за поверителност на личните данни.
 2. ДРЪСТЪР МЕДИЯ има право да събира и използва информация относно потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва адрес на електронна поща или телефон, както и всяка друга информация, която потребителят доброволно въвежда или предоставя при ползване на услугите. С оглед избягване на всякакво съмнение, публикуваното от потребител собствено съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на потребителя съгласно настоящите Общи условия.
 3. ДРЪСТЪР МЕДИЯ може да използва информация за посещаемостта на сайтовете, действията на потребителите и данните попълнени при заявка за публикация на обява или фирма в справочника за осъществяване на услугите си с всичките им функционални възможности, за поддържане на информационната сигурност, оптимизиране и предлагане на препоръчано съдържание, статистически и маркетингови проучвания, позициониране на реклама и рекламни съобщения и цели свързани с качеството и стабилността на предоставяните услуги и подобряването им.
 4. ДРЪСТЪР МЕДИЯ има право самостоятелно, чрез трети лица или чрез автоматизирани средства, да следи активности на потребителя, включващи, но не само:
  • отваряни страници на Сайта,
  • продължителност на престой в страницата,
  • написани коментари,
  • попълнени анкети,
  • време и дата на засеченото събитие,
  • при използването на Сайта с цел предоставянето на по-достъпни и по-атрактивни функционалности за потребителя или позициониране на реклама.
 5. ДРЪСТЪР МЕДИЯ може да предоставя на трети страни възможност за автоматизирано събиране на данни за активностите на потребители за осъществяване основно на рекламни и статистически цели.
 6. Потребителят има право по всяко време да откаже съхраняването или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство при използване на „бисквитки“. Забраната или изтриването на „бисквитки“ от страна на потребителя може да доведе до пълна или частична невъзможност за достъп до Сайта или да получи услугите по тези Общи условия. Виж Политика за поверителност на личните данни.
X. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

ДРЪСТЪР МЕДИЯ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува промените. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Последна промяна 10.03.2020 г.