Местните парламенти на Тутракан, Главиница и Ситово заседаваха

Местните парламенти на Тутракан, Главиница и Ситово заседаваха

Регион: Главиница,Ситово,Тутракан Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 2061
Местните парламенти на Тутракан, Главиница и Ситово заседаваха

Редовно заседание проведе Общински съвет-Тутракан, като към 26-те докладни записки в проекта за дневен ред са включени още две докладни внесени от кмета на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов.

Най-напред общинските съветници приеха докладите на всички читалища на територията на община Тутракан за дейността им през изминалата 2020 година, след което са разгледани и приети решения за предложените Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Тутракан, Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2021 година и Общинска програма за закрила на детето за 2021 година.

Местните парламентаристи определиха състава на Съвета по въпросите на социалните услуги, както и минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Тутракан.

Общинска програма и план за действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Тутракан за периода 2021-2024 г. също бе тема на обсъждане със съответното положително решение.

Важен момент от заседанието бе предложението за приемане на решение на закупуване на оборудване за кухня на стойност до 30 хиляди лева и закупуване на оборудване за фитнес-уреди, също на стойност до 30 хиляди лева, които се намират в тутраканското село Белица и са част от реализиращия се трансграничен проект съвместно с Румъния за изграждане на Център за обучение на доброволци.

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост е допълнена и приети решения по девет разпоредителни сделки с имоти общинска собственост.

Актуализиран е поименният списък за разпределението на плана на капиталовите разходи, а до Министъра на финансите ще бъде изпратено предложение за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране разходите на Общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа.

image

Общински съвет - Ситово проведе редовното си заседание свикано от председателя Ридван Кязим. Заради усложнената епидемична обстановка, с цел опазване на здравето на гражданите, сесията бе закрита за граждани.

Тя започна с представяне на информация за дейността на служителите от Участък на МВР - Ситово за 2020 г., след което общинските съветници приеха отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Ситово и отчет на общинския дълг за 2020 година.

Положителни са решенията по предложените Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Ситово, годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за 2021 г., отчет по изпълнение на Общинската програма за детето през 2020 г. и Общинска програма за закрила на детето за настоящата 2021 година.

Със съответното решение, Община Ситово получи съгласие да кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Патронажна грижа" по Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси".

image

Общински съвет - Главиница заседава на 29 април. Към предварителния дневен ред са включени още четири докладни записки, внесени от кмета Неждет Джевдет.

Приети са Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Главиница, Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и учениците за 2021 г., План за действие на Община Главиница за 2021 година в изпълнение на Закона за младежта и Национална стратегия за младежта и Общинска програма за закрила на детето за 2021 година.

Общинските съветници дадоха съгласие за отдаване под наем на помещение за Здравен пункт в с. Дичево. Прието е и решение за членския внос - в размер на 1000 лв., за членуването на Община Главиница в МИГ "Главиница Ситово Крайдунавска Добруджа".

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right