ОФИЦИАЛНО: Затварят зали за фитнес, басейни, кина, театри, детски центрове, училища и други

ОФИЦИАЛНО: Затварят зали за фитнес, басейни, кина, театри, детски центрове, училища и други

Регион: Силистра Категория: Здраве Публикувано: Прегледи: 11840
ОФИЦИАЛНО: Затварят зали за фитнес, басейни, кина, театри, детски центрове, училища и други

На основание чл. 63 ал. 7, чл. 63а и чл. 63в от Закона за здравето, във връзка с чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, предвид регистрираната 14-дневна заболяемост в област Силистра за 8-9 седмица на 2021г. от 298 на 100 хил. население и ускорения темп на нарастване броя на новопотвърдените случаи през 10-ата седмица на 2021 г., с цел ограничаване разпространението наКовид-19

НАРЕЖДАМ

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на област Силистра, считано от 12 до 31.03.2021 г.:

Преустановяват се присъствените учебни запятия в училищата за учениците от 5-ти до 12- ти клас и в центровете за подкрепа на личностното развитие в област Силистра, считано от

г. до 26.03.2021 г., Изключение се допуска за ЦСОП-гр.Силистра и Спи- c.Варненци, при спазване на противоепидемичните мерки за дистанция, дезинфекция и защитни маски. За висшите училища да се прилага алгоритъм за присъствени занятия, утвърден от ректора на съответното учебно заведение.

Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници, спортни състезания и други, организирани в училищата за всички възрастови групи.

Преустановяват се присъствените групови занимания в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирали от юридически и физически лица.

Преустановяват се посещенията в детски центрове, детски кътове, клубове и други, предоставящи групови услуги за деца.

Преустановява се провеждането в присъствена форма на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, обучения, изложения, конкурси, тимбилдинги и други обществени мероприятия.

Преустановява се провеждането на всякакви културни и развлекателни мероприятия (кина, театри, концерти, други сценични прояви), клубни занятия от танцовото, музикалното и хорово изкуство и други клубни мероприятия, организирани от физически или юридически лица.

Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на закрито (празници на населени места, чествания, събори, панаири, изложения и др.).

Не се допуска провеждане на тържества, чествания и групови събирания (сватби, кръщенета, погребения и др.) от частен характер, с присъствието на повече от 10 човека.

Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, плувни басейни, зали за групови занимания към тях и на любителски спортни зали.

Не се допуска организиране па всякакви мероприятия във физкултурните салони на училищата.

Не се допуска организиране и провеждане на колективни спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер. Спортни състезания, които са организирани към датата па влизане в сила на гази заповед, се провеждат без публика.

Посещенията в заведенията за хранене по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение па дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, настаняване на не повече от 6 човека на маса, при задължително носене на защитни маски за лице от персонала, покриващи устата и носа и ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа.

Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни лица в заведенията по т. 12, без да са придружени от техен родител/настойник/попечител.

Посещенията в игралните зали и казина се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, носене на защитни маски за лице от персонала и посетителите, покриващи устата и носа, при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа.

Всички физически и юридически лица, собственици или управляващи търговски, административни и други обекти, които предоставят услуги на гражданите, чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за дезинфекция, дистанция и контрол на броя на клиентите в обекта, при разчет на не повече от 1 човек на 3 кв.м.

Превозвачите за изпълнение на обществен транспорт осигуряват необходимата орг анизация за дистанция и контрол на броя на пътниците, носенето на защитни маски за лице от водача и пътниците, покриващи устата и носа, дезинфекция на ръце, проветряване и дезинфекция на повърхности на превозното средство преди и след всеки курс,

Преустановяват се групови посещения на туристически обекти.

На всички пазари, тържища, базари на открито и закрито собствениците и общинската администрация създават организация за еднопосочно движение и физическа дистанция от 1,5м. между посетителите. Търговци, клиенти и посетители са длъжни да носят защитни маски за лице, покриващи устата и носа.

Преустановява се плановия прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения за болнична помощ, е изключение на дейности по асистирана репродукция и раждания, независимо от метода на родоразрешение, на дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

Забраняват се посещенията на външни лица и свижданията в болниците, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Ограниченията не се отнасят за контролни органи при осъществяване на контролната им дейност.

Забранява се извършването на консултативни и контролни прегледи в структури за болнично лечение. Лечебните заведения за извънболнична помощ организират разделно обслужване на пациенти за прегледи и за планова профилактична дейност.

Медико-диагностичните лаборатории да организират свободна часова зона за пациенти с потребност от извършване на клинико-лабораторни изследвания за други основни заболявания.

Забраняват се посещенията на външни лица в специализираните институции за социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Ограниченията не се отнасят за контролни органи при осъществяване на контролната им дейност.

Прием на нови потребители в специализирани институции за социални услуги за деца и възрасти се допуска само по медицински и хуманитарни индикации, след отрицателен PCR тест за COVID-19 и настаняване в самостоятелна стая за 10 дни, в режим на изолация.

Дейностите, които не са преустановени или ограничени с тази заповед, както и допустимите по т. 12 и т. 14 се провеждат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01 -51 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Засилен контрол за изпълнение на разписаните противоепидемични мерки, от страна на всички компетентни органи (общини, ОДМВР, ОДБХ, РЗИ, РУО, ДИТ и др.), в рамките на функционалната им компетентност и контролни правомощия, в контролираните от тях обекти и дейности. Съобщаване в РЗИ-Силистра на данните от извършените проверки, всеки понеделник, по приложения образец.

Заповедта да се съобщи на областния управител, на кметовете на общини, на ръководителите на ОДМВР-Силистра, ОДБХ-Силистра, РУО-Силистра, Д ИТ-Силистра, РЗОК-Силистра и на лечебните заведения, за сведение и изпълнение. Кметовете на общини да уведомят отговорните за изпълнението па заповедта лица, на територията на съответната община. Кметовете на общини и ръководителите на териториални структури с контролни функции да създадат необходимата организация за контрол по изпълнение на противоепидемичните мерки на територията на област Силистра, в рамките на функционалната им компетентност контролни правомощия. Заповедта влиза в сила от 12.03.2021 г. Заповедта да се сведе до знанието па упоменатите по-горе лица, за сведение, изпълнение и контрол. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ-Силистра, пред Административен съд-Силистра, по реда на АПК. Заповедта подлежи на предварително изпълнение.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари