НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ: Реализирахме много идеи, предстои още по-усилена работа

НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ: Реализирахме много идеи, предстои още по-усилена работа

Регион: Главиница Категория: Политика Публикувано: Прегледи: 811
НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ: Реализирахме много идеи, предстои още по-усилена работа

- Г-н Джевдет, измина година от началото на втория Ви мандат, как бихте я определили?

- 2020 година бе много по-различна от предходните. Живеем в условия на социална дистанция, затруднено обслужване от страна на администрациите, бизнеса, детските градини и училищата, като основната ни цел е да запазим здравето и живота на хората около нас. Общините работят в условия на намалени бюджети, което се дължи на два основни фактора - непредвидени разходи в условия на пандемия и неизпълнена приходна бюджетна програма.

- Редица сектори изпитаха финансови затруднения. Според Вас, как се отразява пандемията върху общинския бюджет?

- За съжаление, развива се един доста труден период, както за частния, така и за публичния сектор. Редица физически и юридически лица пострадаха от финансовата криза, която се породи от развиващата се пандемия и наложените ограничителните мерки.

Трудности изпитва и републиканският бюджет, т.к. станахме свидетели на поредното теглене на заем от страна на правителството. Тези задължения следва да се изплащат във времето, което ще доведе до намаляване на субсидирането на общините със средства от държавния бюджет.

Една община има два основни варианта за оцеляване и това е повишаване на приходите от данъчен и неданъчен характер.

Община Главиница има относително нормални данъци и такси, което лишава възможността от повишаването има. Задължително ние трябва да приложим разумни и успешни методи за увеличаване на приходите от несъбрани вземания и достатъчно добра политика в управлението на общинските имоти.

Бюджетът на Община Главиница е около 11 млн. лева, като около 2,5 млн. са от местни приходи. Последното означава, че около 22 % от бюджета на общината е от местни приходи и съответно около 78 % от бюджета са държавните приходи.

- От какво се формират местните приходи?

- Малко известен на обществото факт е, че местните приходи се формират по следния начин: 24 % са от местни данъци и такси; 40 % от управление и разпореждане с имоти от ОПФ, УПИ и сгради; 16 % от управление на Общински горски фонд; 12 % от предоставени услуги от ОП "ОИКД", под 1 % от услуги предоставени от Домашен социален патронаж и

7 % от други услуги.

- Какви действия предприемате в Община Главиница, за да запазите или увеличите приходите в бюджета?

- Един от основните приоритети, върху които ще работим през настоящия мандат е да реализираме реформа в данъчната политика на Община Главиница. Преди 4 години заварихме една данъчна система, която може да се каже, че изглеждаше, "който иска плаща, който не иска - не плаща", като данъчнозадължените лица са се ползвали от давностните срокове на закона и техните задължения са се погасявали през годините. Друг недостатък е, че Общината никога не е реализирала процедура, която да прекъсне давностните срокове или да пристъпи към принудително събиране на данъчните задължения - чрез съдия изпълнител.

След направен обстоен анализ на данъчната събираемост по населени места, събраните суми на данъци и такси от съответните Кметства, несъбраните суми от облога за годината, несъбраните суми от недобора през годините, стигнахме до извода, че в някои населени места, хората си внасят данъците и таксите и годишната събираемост на данъчни приходи от съответното населено място достигат до 76 % на събраните суми спрямо стойността от сбора на облога и недобора, и съответно близо 100 % спрямо годишния облог.

В други населени места се проявява недобра дисциплина за внасяне на данъци и такси и годишно събраните приходи достигат до 22 % събираемост, спрямо стойността от сбора на облога и недобора и до 47 % на събраните приходи, спрямо облага.

От началото на 2021 година ще преразпределим работата между служителите от отдел "Местни данъци и такси" и Кметствата/Наместничествата по населените места.

Събирането на данъци и такси ще се извършва предимно по населените места на община Главиница, като за целта сме създали директен достъп на Кметствата и Кметските наместничества до данъчната програма на Община Главиница. Тази промяна ще даде възможност Кметствата и Наместничествата, освен да събират данъците и таксите, да следят и носят отговорност за събираемостта.

В отдел "Местни данъци и такси" на Община Главиница ще се събират данъци и такси предимно за град Главиница, но промените в данъчните партиди и издаването на данъчни оценки ще извършва за цялата община. Служителите от отдел "МДТ" ще се ангажират със събирането на старите данъчни задължения /недоборите/, спирането на давностните срокове и процедурите по принудителни изпълнения.

Друга сфера, в която реализираме успешни стъпки е в областта на управлението на общинската собственост.

През 2020 година, след извършване на проверка по населените места от комисия, назначена с моя заповед, същата установи нови 400 имота в регулация, за които Общината години наред не е знаела, че им е собственик.

През 2021 година, планираме да създадем звено от служители, които да извършват теренни проверки по населените места и с помощта на закупения професионален уред GPS, да реализират контрол за неправомерно ползване на имоти общинска собственост.

Установените нарушители ще се задължат да заплащат обезщетение за неправомерното ползване на общинския имот и ще бъдат лишени от възможността да участват на търгове или на директно договаряне за наемане общински имот.

- Община Главиница има ли реализирани проекти в сферата на социалните дейности?

- Имаме напредък в реализирането на социални проекти, които са в пряка полза на потребителите - лица в неравностойно положение и самотно живеещи. Разбира се, реализирането на тези проекти създава и нови работни места с назначаването на други лица, които да обслужват потребителите.

През 2020 година по програми финансирани "Бюрото по труда" към МТСП, Оперативна програма "Човешки ресурси" и МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" от страна на Община Главиница, бяха назначени на работа около 260 лица. Конкретиката за тях сочи: 120 лица назначени по програма "Нова възможност за младежи", 30 лица - по "Обучение и заетост", 24 лица - по "Регионална програма", 15 лица - "Човешки ресурси" към МИГ, 25 лица - "Предоставяне на грижи в домашна среда", 31 лица - по Компонент 3 на "Патронажна грижа" и 15 лица - по Компонент 4 на "Патронажна грижа".

Отделно от посочените програми и проекти по Механизма за лична помощ са назначени други 155 лица, които обслужват хора в неравностойно положение или общо по национални и европейски програми, назначените през 2020 година са около 415 лица.

В началото на месец декември, чрез кметовете и кметските наместници по населени места, проведохме кампания по събиране на заявления за получаване на услугата "Топъл обяд" от нуждаещите се лица, в резултат, на която са подадени около 420 заявления в цялата община. Същите са подадени за проверка и одобрение от Дирекция "Социално подпомагане" - Тутракан и на получилите одобрение ежедневно ще се доставя безплатен обяд от Домашен социален патронаж - Главиница.

Новата социална услуга, наречена "Асистентска подкрепа", ще се реализира през 2021 година и ще включва обгрижване на лица в неравностойно положение.

Входирахме искане за увеличение на броя обслужвани потребители от 60 на 90 в "Центъра за социална рехабилитация и интеграция" в село Сокол. На следващ етап плануваме разкриване на социална услуга и в южната част на община Главиница.

- Успяхте ли да реализирате инвестиционната си програма за 2020 година?

- Да! През 2020 година успяхме да реализираме доста важни за нас проекти, които бяха одобрени през 2019 г.

Изпълнихме и трите проекта, финансирани от Държавен фонд "Земеделие", които са на обща стойност около 2 млн. 500 хил. лева и включват асфалтиране на улиците "Христо Ботев", "Ком" и "Л. Баръмов" в град Главиница, улица "Климент Охридски" в село Стефан Караджа, на които стартът на строителните площадки беше даден на 25 август 2020 г. По този проект остава да се изпълни асфалтирането на улица "Възраждане" в село Зафирово, което предстои при първа възможност.

Вторият проект е за ремонт на сградите на детските градини в град Главиница и село Богданци, а третият е изградената спортна площадка в двора на СУ "Васил Левски" - гр. Главиница.

Макар и с известни затруднения, успяхме да реализираме и проекта за изграждане на паркинг и паркова част между НЧ "Христо Ботев - 1940" и Поликлиниката в град Главиница. Забавата в изпълнението се получи, поради необходимостта да се проведе повторна процедура за избор на нов изпълнител за довършване на обекта.

През 2020 успяхме да асфалтираме общи 23 улици по населените места в община Главиница, с които те стават общо 102. Данните за асфалтиране на улиците в гр.Главиница и населените места в общината сочат, че през 2017 г. са асфалтирани 31 улици, през 2018 г. - 16, а през 2019 г. - 32.

Реализирахме и ремонт на редица сгради в общината, по които години наред не е извършвана ремонтна дейност, като Кметства, читалищни сгради, здравни служби, сватбени зали, паркове и други.

През 2020 година стартирахме пълно обновяване на уличното осветление в общината. Закупените 4 600 броя енергоспестяващи лед осветителни тела, които са с два вида мощности 30 и 50 W. Надявам се, до края на 2021 г. те да бъдат монтирани по населените места. Много важна особеност на закупените лампи е, че гаранционният им срок е 10 години, което ще намали разхода за поддръжка на уличното осветление.

През последните 4 години тази услуга на Общината претърпя доста промени, като през 2016 година уличното осветление беше на режим, после осигурихме улично осветление през цялата тъмна част на деня и сега сме на ход да монтираме лампа на всеки стълб в общината.

- През настоящата година имате ли проекти за реализиране?

- Имаме още финансирани проекти, които сме ги оставили за изпълнение през 2021 година. При успешно реализиране на процедурите с финансиращите органи, през новата година ще изпълним четири проекта - "Изграждане на мултифункционални детски площадки в населените места Падина, Звенимир, Коларово, Зебил, Стефан Караджа и Зафирово", финансирани от МИГ, на обща стойност около 145 хил. лева; проект "Изграждане на парк за активни занимания и отдих зад църквата в град Главиница", финансиран от МИГ - 180 хил. лева; проект "Продълбочаване на отводнителен канал от с. Коларово до с. Малък Преславец", финансиран от МКВР - 700 хил. лева и проект "Реконструкция, ремонт и изграждане на пристройка в сватбен салон - гр. Главиница", финансиран с ПВС и собствени средства - 700 хил. лева.

Наред с посочените проекти в капиталовата програма на Бюджет - 2021 на Община Главиница, ще се включат и асфалтиране на улици, ремонт на сгради и придобиване на дълготрайни материални активи.

- Нови проекти има ли внесени, за които се очаква решение от финансиращия орган?

- Да, имаме и проекти, които са в процес на входиране или входирани и са в процес на одобрение. То са проект "Изграждане на туристически център в с. Коларово", който включва ремонт, обзавеждане и оборудване на читалищния салон в селото, изграждане на зала за изложби и конферентна зала и проект "Ремонт на физкултурния салон на СУ "Васил Левски" - гр. Главиница".

В очакване сме да обявят новите мерки и насоки за кандидатстване през новия програмен период 2021 - 2027 г. на Европейския съюз, за да възложим проектиране на нови обекти.

- Да се върнем малко назад - как бихте определили предходния си мандат на управление на общината?

- Може да звучи нескромно, но бих определил предходния мандат на управление на община Главиница, като много труден, но и много успешен. Мандат, който може да се определи в няколко аспекта. Задължително ще посоча, че реализирахме редица справедливи инвестиционни програми по населените места, а всички входирани от нас проекти, бяха финансирани. Много важно е, че възстановихме стари задължения в размер на 3 млн. лева към ДФ "Земеделие". Освен това стабилизирахме финансовото състояние на общинския бюджет, увеличихме данъчната събираемост, без да увеличаваме данъците и таксите. Реализирахме реформа в дейността на сметосъбирането и сметоизвозването на общината и реформа в уличното осветление. Подобрихме социалните услуги, като реализирахме редица проекти, които създадоха работни места и осигуриха грижа на лица в неравностойно положение.

Мисля, че осъществихме редица промени, които оправдаха очакванията на избирателя.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right