Цени на сделките със земеделска земя в област Силистра през 2019 г.

Цени на сделките със земеделска земя в област Силистра през 2019 г.

Регион: Силистра Категория: Земеделие Публикувано: Прегледи: 4665
Цени на сделките със земеделска земя в област Силистра през 2019 г.

© agrodobrich

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Силистра достига 1 400 лв. за един декар, което нарежда областта на второ място в страната непосредствено след област Добрич (2 041 лв./дка) и преди област Варна (1 152 лв./дка).

За това съобщиха от отдел "Статистически изследвания" Силистра. В сравнение с 2018 г. средната цена на един декар ниви в областта се увеличава с 1.5%.

През 2019 г. най-висока е цената на сделките с ниви в община Алфатар - 1 500 лв. за един декар. Най-голямо увеличение на цената на един декар ниви спрямо предходната година е отчетено в общините Силистра (13.5%.) и Дулово (12.0%).

В общините Главиница, Кайнарджа и Тутракан има намаление на цената на сделките със земеделска земя. Най-голямо е намалението в община Кайнарджа - с 11.8%.

През 2019 г. в област Силистра няма сключени сделки за постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища).

Цена на рентата на земеделската земя в област Силистра през 2019 г.

През 2019 г. средната цена на наем/аренда на един декар ниви в област Силистра е 79 лв., което нарежда областта на второ място в страната непосредствено след област Добрич (87 лв./дка) и преди област Разград (63 лв./дка).

В сравнение с 2018 г. средната цена на наем/аренда на един декар ниви в областта се увеличава с 1.3%.

През 2019 г. най-висока е цената за наем/аренда на един декар ниви в общините Главиница и Дулово - по 84 лева за един декар. Най-голямо увеличение на цената на наема/арендата на един декар ниви спрямо предходната година има в община Тутракан - с 6.8%, а в община Силистра има намаление с -5.1%.

Средната цена за наем/аренда на 1 декар постоянно затревена площ през 2019 г. в област Силистра е 53 лв., и е с 32.5% по-висока спрямо предходната година.

Методологични бележки

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на Общата методология на Евростат, отчитайки и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.

Респонденти. Респондентите са подбрани от три групи икономически единици: земеделски стопанства, специализирани дружества за инвестиции в земеделска земя и агенции за недвижими имоти.

За подбор на респондентите са използвани три източника: Годишен отчет на нефинансовите предприятия (със стабилна икономическа дейност "селско стопанство"), Годишен отчет на специализираните инвестиционни предприятия (инвестиции в земя) - Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, и Годишен отчет на земеделските стопанства.

Критерий за подбора на респондентите е стойността на направените разходи за придобиване на земя и за плащане на ренти. Приложен е праг, над който всички единици се наблюдават изчерпателно.

Географски обхват.

Изследването покрива цялата територия на страната. Поради прилагането на праг е възможно извън неговия обхват да останат административни области, в които респондентите не отговарят на изискванията на дефинирания праг.

Обикновено това са области, в които броят на сделките и наемането на земеделска земя са ограничени. Поради това данните често са определени като конфиденциални и съгласно Закона за статистиката не подлежат на разпространение.

Наблюдаван период. Съгласно изискванията на методологията на Евростат наблюдаваният период е календарна година. Обикновено договорите за наеми/аренда на земеделска земя се сключват за стопанска година.

В съответствие с методологията в обхвата на изследването попадат всички действащи през календарната година договори, без значение за коя стопанска година се отнасят и кога ще бъдат извършени рентните плащания.

Договорите за наем на земеделска земя са с продължителност една година, а за аренда - минимум четири години.

Категории на земята по начин на трайно използване. Наблюдавани са цените на три категории земеделска земя, дефинирани по начина на трайното ѝ използване: ниви, естествени ливади и мери и пасища.

За осигуряване на съответствие с методологията на Евростат естествените ливади и мерите и пасищата са обединени в обща категория - постоянно затревени площи, за която е изчислена обща средна цена.

Мерна единица. В съответствие с практиката за сключване на сделки за продажба и арендуване на земеделска земя в България данните за цените се събират в левове за един декар земя.

Цена на земеделската земя. Съгласно методологията на Евростат събраната информация се отнася за цените на сделките и рентата на земеделска земя, която се използва единствено за селскостопанско производство, т.е. бъдещото ѝ предназначение няма да бъде променено.

Цената на земеделската земя е платената от собственика на свободния пазар цена, включително платените данъци (без ДДС) и такси за един декар.

В цената не са включени платените суми за право на ползване, получените от собственика парични компенсации при продажбата или придобиването на земята, стойността на сградите, построени върху земята, плащанията при наследяване и субсидиите (ако има такива).

Цена на рентата (наем/аренда) на земеделска земя. Цената на рентата на земеделската земя е изплатената в полза на собственика на земята стойност на един декар в замяна на това, че е предоставил активите си на ползвателя на земята.

Цената включва и стойността на всички плащания в натура, оценени по цени на текущата година, и платените данъци и такси. Цената не включва платените суми за право на ползване, стойността на сградите или жилищата, разположени върху арендуваната земя, както и всички други разходи, свързани с други активи (текущи разходи за поддръжката на сгради, застраховки и амортизации на сгради и други).

Изчисляване на средна цена. На териториално ниво "община" средната цена на сделките/договорите за наем и аренда за съответната категория земеделска земя се изчислява като средна аритметична стойност от докладваните от респондентите цени.

На териториалните нива "област" (NUTS3) и "статистически район" (NUTS2) средната цена за съответната категория земеделска земя се изчислява като среднопретеглена стойност, като при цените на сделките със земеделска земя за тегла се използват площите на нивите и на постоянно затревените площи, а за цените на рентата - площта на наетата/арендуваната земеделска земя от последното преброяване на земеделските стопанства в България (изчерпателно изследване на всеки десет години).

На териториално ниво "статистическа зона" (NUTS1) и на национално ниво (NUTS0) средната цена на сделките се изчислява като среднопретеглена стойност, като за тегла се използва размерът на площта на нивите и на постоянно затревените площи, а за рентата - площта на наетата/арендуваната земеделска земя, установени в рамките на последното изследване за структурата на земеделските стопанства (извадково изследване, провеждано на всеки три години между преброяванията в селското стопанство).

Конфиденциалност на информацията. Конфиденциалността на информацията е гарантирана съгласно чл. 25 - 27 от Закона за статистиката.

Информация за методологията и данните от наблюдението за пазара на земята и рентата в селското стопанство в Република България са публикувани на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/11263

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари