Важни решения за развитието на община Ситово прие местният парламент днес

Важни решения за развитието на община Ситово прие местният парламент днес

Регион: Ситово Категория: Общински съвет, Политика Публикувано: Прегледи: 3704
Важни решения за развитието на община Ситово прие местният парламент днес

На снимката: Ридван Кязим - председател на ОбС Ситово и Сезгин Алиибрям - кмет на общината

Отчет-анализ на резултатите от дейността на служителите от Полицейски участък Ситово за 2019 г. даде началото на януарското заседание на Общински съвет-Ситово.

Анализирайки криминогенната обстановка на обслужваната територия става ясно, че извършените престъпления са с 15 повече от предходната година, но процентът на разкриваемостта е по-висок с 2 пункта. Преобладаващите престъпления са били кражбите на селскостопанска продукция, управление на МПС без книжка, с алкохол, без регистрационните табели.

Най-голям брой престъпления са извършени в с.Ситово - 15, с.Искра - 12 и с.Любен - 7.

Приет е отчетът за дейността на местния парламент за второто полугодие на 2019 г. представен от председателя Ридван Кязим, а след него, положително е решението и за новия План за работата на Общинския съвет за първото шестмесечие на настоящата година.

Делегат в Общото събрание на АДО "Дунав" ще бъде кметът Сезгин Алиибрям, а зам.-делегат - Ангел Ангелов, зам.-председател на Общински съвет-Ситово.

Общинските съветници приеха Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2019-2023 година, Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г., Наредба за начина, реда и условията на отглеждане на животни в населените места на територията на община Ситово, Отчет за дейността на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги за 2019 г. и План за работата на Съвета през 2020 г.

С двама членове бе увеличен съставът на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги за мандат 2019-2023 г. Негов председател е Еда Самиева - зам.-кмет на Община Ситово, секретар - общинският съветник Галина Йорданова, а членове Рашид Абтула, Димитър Маринчев, Янка Тодорова, Радка Христова, Юдаим Джелил, Турхан Мехмед и Дженгиз Еюб.

image

Кметът на общината Сезгин Алиибрям оттегли докладната записка с Общинския план за младежта, който ще бъде допълнен с нови предложения и внесен на следващото заседание за обсъждане и приемане.

На сесията положителни решения получиха и докладните записки за освобождаване на физически и юридически лица от такса "Битови отпадъци" за 2020 г. и Годишен план за ползване на дървесина и определяне начина и количеството й на ползване, както и предоставяне и актуализиране ползването на мерите, пасищата и ливадите.

Отменена е Наредба № 6 за организация и финансиране на дейностите по събиране, обезвреждане и оползотворяване на битовите, строителните и масово разпространените отпадъци на територията на Община Ситово.

image

Промени в сега действащия Закон за управление на отпадъците е причина за изработването и приемането на нова Наредба за управление на отпадъците. Целта е да се засили контролът върху дейностите, свързани с отпадъците, да се регламентират задълженията на физическите и юридическите лица, както и реда и условията за изхвърлянето, събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на общината.

В края на заседанието, съветниците дадоха съгласие Община Ситово да кандидатства с проект по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
FOODMARK Delivery Sticky