Общинските съветници в Тутракан приеха бюджета на общината за 2020 година

Общинските съветници в Тутракан приеха бюджета на общината за 2020 година

Регион: Тутракан Категория: Общински съвет,Политика Публикувано: Прегледи: 4066
Общинските съветници в Тутракан приеха бюджета на общината за 2020 година

На снимката: д-р Димитър Стефанов - кмет на общината и Нехат Кантаров - председател на ОбС Тутракан

На редовното си януарско заседание, Общински съвет-Тутракан прие бюджета за 2020 г. без дебати. Стана ясно, че те са се състояли по време на заседанията на Постоянните комисии. В приходната и разходната си част бюджетните параметри са в размер на 13 488 071 лв.

Основните източници на приходи на общинския бюджет са постъпленията от Централния бюджет и постъпленията от собствени приходи. Статистиката сочи, че през последните години делът на собствените приходи в общата рамка на общинските приходи бележи спад. В същото време е незначителен ръстът на приходите от централния бюджет по отношение на финансиране на общинските дейности. Разширява се обхвата на електронно предоставяните услуги и това също води до спад на приходите от такива. Резерв трябва да се търси чрез повишаване събираемостта на местните данъци и такси и прилагане на еквивалентни на услугите цени.

По отношение на приходите, чрез които се финансират делегираните дейности, се забелязва ръст през последните години. Най-значителен е той в сферата на образованието. В незначителен размер е завишен трансферът за целеви капиталови разходи и за зимно поддържане и снегопочистване.

"Това е един работещ бюджет" - каза след гласуването кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов и благодари на съветниците за положителното решение.

На заседанието повторно бе разгледана и приета отложената от м. декември докладна записка за приемане и одобряване на инвестиция, представляваща актив-публична общинска собственост, извършена от "ВиК" ООД гр. Силистра през 2019 г.

Годишната програма за развитие на читалищната дейност също бе приета, като главните приоритети на работа ще бъдат продължаване и обогатяване на дейностите на съставите и групите, разкриване и утвърждаване на нови форми според потребностите и интересите, привличане на повече деца и млади хора, привличане на хора в работна възраст и предоставяне на възможности за активен живот и изява на хората от третата възраст, повишаване на художественотворческите постижения на любителските състави и индивидуални изпълнители чрез привличане на специалисти - ръководители, активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в събитията от културния календар на Община Тутракан, както и представяне на фолклора, традициите и обичаите на родния край на регионални, национални и международни фестивали и конкурси.

image

Дискусия предизвика планираното участие на Клуб "Интеракт" в Общинския план за младежта. Според общинския съветник д-р Ирена Бонева клубът е към Ротари Тутракан и няма място в този план. От дебатите стана ясно, че Клуб "Интеракт" се е включвал и е осъществявал доброволчески акции, бил и партньор на Общината в част от тях, затова и крайното решение бе младите ротарианци да бъдат част от Общинския план за младежта.

Общинските съветници Владимир Колев и Алириза Алириза ще бъдат представители на местния парламент в Общинската експертна комисия по спорта.

Изпълнителният директор на МИГ "Тутракан - Сливо поле" - доц.Валентина Маринова, даде повече информация за необходимостта от издаване на запис на заповед от Община Тутракан в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ 100 на сто стойността на авансово плащане, което МИГ-ът има право да поиска от ДФЗ за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Планираният бюджет за 2020 г. е в размер на 388 294,93 лв.

65 български общини ползват финансовия ресурс на Подхода ЛИДЕР, каза доц.Маринова, сред тях е и Тутракан. За първи път МИГ-овете се финансират многофондово - работи се с ОП Конкурентоспособност, ПРСС и ОПОС.

Кметът д-р Димитър Стефанов информира, че общинската администрация подготвя няколко проекта, с които ще кандидатства към МИГ - реновиране на парк "Христо Ботев", осигуряване на детски площадки в детските градини с противоударни настилки, реновиране на тротоарни площи и др.

За представител на Общински съвет-Тутракан в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България бе избран неговият председател Нехат Кантаров, а при невъзможност за присъствие ще бъде заместван от зам.-председателя Иван Костанцалиев.

В останалата част на заседанието бяха приети Стратегия за управление на общинската собственост в Община Тутракан за периода 2019-2023 г., Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, Списък на общинските жилища и разпоредителни сделки с имоти общинска собственост.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right