Милена ПЕРЧЕМЛИЕВА: "Над 3600 души от областта са намерили работа чрез бюрата по труда през 2019 година"

Милена ПЕРЧЕМЛИЕВА: "Над 3600 души от областта са намерили работа чрез бюрата по труда през 2019 година"

Регион: Силистра Категория: Анализи Публикувано: Прегледи: 652
Милена ПЕРЧЕМЛИЕВА: "Над 3600 души от областта са намерили работа чрез бюрата по труда през 2019 година"

*За учебната 2020/2021 г. ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" - Варна, НВУ "Васил Левски" - Велико Търново и ВВВУ "Георги Бенковски" - Долна Митрополия обявяват записване на курсанти редовна форма на обучение.

*Обявени са 60 вакантни длъжности за гвардейци в Националната гвардейска част- София и 25 вакантни длъжности за oфицери във Военномедицинска академия за приемане на военна служба.

3625 са безработните, които през 2019 г. са постъпили на работа със съдействието на бюрата по труда в областта. На първичния несубсидиран трудов пазар са се реализирали 73,7% от тях. Това каза днес за общинско радио - Силистра директорът на дирекция "Бюро по труда" Силистра Милена Перчемлиева.

От началото на годината започналите работа младежи до 29 г. са 1012, а продължително безработните - 977. Трудова реализация са намерили 551 лица с намалена работоспособност и 1202 безработни над 55 години.

През 2019 г. 286 безработни лица от областта са завършили обучения за професионална квалификация или ключови компетентности.

Активирането на неактивни лица остава приоритетна дейност на бюрата по труда през цялата година. През 2019 г. са регистрирани 1055 неактивни лица, т.е не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа. Със съдействието на бюрата по труда 118 представители на другите групи търсещи работа лица: заети, учащи и пенсионери са намерили своето ново работно място.

Само през декември, когато икономическата активност е най-слаба, постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 236. Започналите работа безработни без квалификация са 82, с работническа професия - 80, а специалистите със средно специално и висше образование - 74. Устроените на работа младежи до 29 години са 73, а жените - 134. Заетост е осигурена на 45 продължително безработни, както и на 20 безработни с намалена трудоспособност от областта.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 114 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 46 безработни от областта са наети по схеми по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".

Общо обявените през месеца свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 210, каза Перчемлиева.

През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 147 места в бюрата по труда. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата индустрия (68); строителството (22); държавното управление (18); търговията (13) и др.

Най-търсените професии през този месец са: оператори на стационарни машини и съоръжения; строителни работници; полагащите грижи за хора и др.

По програми за заетост и схеми по ОП РЧР в бюрата по труда в област Силистра през декември са заявени 63 работни места.

Към края на декември в трите бюра по труда в област Силистра - Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5283, като спрямо същия период през 2018 г. са с 269 по-малко. Като търсещи работа лица са регистрирани и 216 заети, 32 учащи и 89 пенсионери.

Равнището на безработица за област Силистра, е 11,6%, като нараства с 0,7 п.п. спрямо предходния месец. /В сравнение с декември 2018 г. равнището на безработица е по-ниско с 0,6 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за декември 2019 г. е 5,9 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15-64 години, установени при Преброяване 2011.

От изнесените данни става ясно, че по общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа - 36,0% /562/ безработни лица/, следват общините Главиница - 27,5% /918/, Ситово - 24,9% /375/, Алфатар - 22,5% /223/, Дулово - 14,6% /1415/, Тутракан - 8,8% /459/, и най-ниско в община Силистра - 5,7% /1331/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на декември са 1783 (34%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са над 76 на сто, а тези с основно и по-ниско образование са 73%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност - 59%, с работнически професии - 29%, специалисти - 12%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 52%, хората със средно образование са 41%, а висшистите - 7%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години - 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години - 11%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 365.

За учебната 2020/2021 г. ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" - Варна обявява записване на курсанти с 5-годишен срок на обучение по специалността "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" , съобщи Перчемлиева, в професионално направление "Военно дело", редовна форма на обучение, за придобиване на висше образование с образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и по специализации, както следва:

Корабоводене - 7 места; Корабни машини и механизми - 8 места;

Кибероперации - 13 места; Военноморска логистика - 5 места;

Мехатроника - 7 места; Военноморски комуникационни и радиотехнически системи - 5 места.

За учебната 2020/2021 г. ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" - Варна обявява записване на курсанти редовна форма на обучение, с 6-годишен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специализация "МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ" на специалност "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво", в професионално направление "Военно дело" и образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност "Медицина" в МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна.

Информация по всички въпроси, свързани с кампанията, може да получите на телефони:

- ВВМУ: 0889044111 - капитан III ранг Славова;

- Военно окръжие II степен - Силистра: 086 833 257;

- Офис за военен отчет - Силистра: 0887 255 428.

Първа кампания за ранен прием - до 24.01.2020 г.

Втора кампания за ранен прием - до 27.03.2020 г.

Кампания за редовен прием - до 22.06.2020 г.

Комплект документи се получават от:

- Военно окръжие II степен - Силистра

- Офис за военен отчет - Силистра

За учебната 2020/2021 г. НВУ "Васил Левски" - Велико Търново обявява прием на курсанти в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело", съобщи Перчемлиева по специализации от специалността "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво", както следва:

● Материални средства, придвижване и транспорт - 11 места,

● Разузнаване - 20 места;

● Противовъздушна отбрана

на войските - 24 места, , Полева артилерия - 39 места;

● Войски за ядрена, химическа и биологична защита и екология -7 места; ● Инженерни войски - 12 места;

● Артилерийско инструментално разузнаване -17 места; ● Радиотехнически войски - 7 места;

● Сигнално разузнаване и електронна война -12 места; ● Зенитно-ракетни войски - 20 места;

● Артилерийско и зенитно въоръжение, оптика и бойни припаси -19 места; ● Военна полиция - 6 места;

● Военни комуникационни и информационни системи - КТТ - 9 места; ● Мотопехотни и танкови войски - 24 места;

● Военни комуникационни и информационни системи - КСТ - 8 места;

Информация по всички въпроси, свързани с кампанията, може да получите на телефони:

-НВУ: Връзки с обществеността: 062 618 807;

- Информационен център: 062 618 866;

- Военно окръжие II степен- Силистра: 086 833 257;

- Офис за военен отчет - Силистра: 0887 255 428.

Кампания за ранен прием - до 13.03.2020 г.

Кампания за редовен прием - до 12.06.2020 г.

Комплект документи се получават от:

- Военно окръжие II степен- Силистра

- Oфис за военен отчет- Силистра

За учебната 2020/2021 г. ВВВУ "Георги Бенковски" - Долна Митрополия обявява прием на курсанти за обучение по специалността "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" в професионално направление "Военно дело", редовна форма на обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и по специализации, както следва:

ЛЕТЕЦ-ПИЛОТ 14 места

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОЛЕТИ

(ЩУРМАН - УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ) 8 места

ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ И АВИАЦИОННИ ДВИГАТЕЛИ 7 места

ЛЕТИЩНО ОСИГУРЯВАНЕ 5 места

АВИАЦИОННО ВЪОРЪЖЕНИЕ 5 места

НАВИГАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 6 места

Информация по всички въпроси свързани с кампанията, може да получите на телефони:

- ВВВУ: г-жа Красимира Йолова: 064 970 192

- Военно окръжие II степен- Силистра: 086 83 32 57

- Офис за военен отчет - Силистра: 0887 255 428

- Кампания за ранен прием - до 13.03.2020 г.

- Кампания за редовен прием - до 12.06.2020 г.

Комплектът с документи за кандидатстване за курсанти, се получава във Военно окръжие II степен - Силистра, офис за военен отчет- Силистра или може да бъде изтеглен от сайта на ВВВУ "Георги Бенковски".

Със заповед № ОХ-1062/28.11.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 60 вакантни длъжности за гвардейци в Националната гвардейска част- София, информира Милена Перчемлиева.

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, ръст 175-185 см, неосъждани , на възраст до 28 г(41г. за освободени от кадрова военна служба),да са годни за военна служба, да нямат друго гражданство, да покриват нормативите за физическа годност, да са психологично пригодни.

Срок за подаване на документите 07.02.2020г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините.

Със заповед № ОХ- 1105/11.12.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 25 вакантни длъжности за oфицери във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина, каза още директорът на дирекция "Бюро по труда" в Силистра Милена Перчемлиева и поясни, че кандидатите, трябва да да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността, да не са по-възрастни от 40 години(50 години за лицата отговарящи на условията на чл.141, ал. 6 от ЗОВСРБ), да са годни за военна служба;

Условие е да нямат друго гражданство, да не са осъждани, да са психологически пригодни и да покриват нормативите за физическа годност.

Срок за подаване на документите 31.01.2020г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари