Решения по актуални теми прие Общински съвет - Ситово

Решения по актуални теми прие Общински съвет - Ситово

Регион: Ситово Категория: Общински съвет,Политика Публикувано: Прегледи: 4174
Решения по актуални теми прие Общински съвет - Ситово

На снимката: Ридван Кязим - председател на ОбС Ситово и Сезгин Алиибрям - кмет на общината

Началото на последната сесия за 2019 г. на Общински съвет-Ситово поставиха коледарчета и Бразая от с.Попина със своите празнични наричания и пожелания.

Работната част продължи с разглеждане на докладни записки формирали дневния ред.

Председателят на Общински съвет-Ситово Ридван Кязим да бъде член в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България, като дължимия членски внос е за сметка на общинския бюджет в частта "Общински разходи за Общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски организации" е първото решение. Той ще бъде и делегат в Общото събрание на НСОРБ, а при невъзможност за негово участие, ще бъде заместван от Ангел Ангелов - зам.-председател на местния парламент.

Приети са Етичен кодекс на общинските съветници, Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Ситово за мандат 2019-2023 г., изменение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, отчет за изпълнението на бюджета на Община Ситово към 30 септември, компенсирани промени по плана на капиталовите разходи за 2019 г. финансирани с целеви средства, както и списъкът на длъжностите, имащи право на транспортни разходи за сметка на Общинския бюджет.

image

Важен момент от сесия бе отчетът за изпълнението на план-сметката за такса "Битови отпадъци" за 2019 г. и определянето на размера на ТБО за следващата 2020 г. За жилищни имоти на физически лица, стопански обекти, фирми и предприятия и за нежилищни имоти на физически лица промилът от 2,5 досега става на 3,02, а за нежилищни имоти на стопански обекти, фирми и предприятия - от 2,9 досега става на 3,50.

Одобрени бяха допълнителни възнаграждения за постигнати добри резултати на кметове на кметства, кметски наместници, заместник-кметове, директор на ОП "Общински имоти и услуги - 2012" и управител на СПОХ "Независим живот", както и индивидуалните основни месечни работни заплати на кмет на Община Ситово, кметове на кметства и директори на общински предприятия.

Одобрение получиха инвестициите в размер на 27 132,50 лв. направени през 2019 г. от ВиК-Силистра на територията на общината.

image

Във връзка с изменения в Изборния кодекс, съветниците одобриха изменение на структурата на Община Ситово. Кметове на кметства от 8 стават 5: Искра, Добротица, Попина, Любен, Босна, а кметските наместници - от 2,5 на 5,5: Ирник, Нова Попина, Ястребна, Гарван, Поляна, Слатина.

Общинският съвет прие предложенията за дейността на читалищата на територията на Община Ситово през 2020 г. и утвърди Годишна програма за развитие на читалищната дейност.

Дадено е съгласие Община Ситово да сключи Споразумение за партньорство с ОУ "Отец Паисий" - с.Ситово, ОУ"Стефан Караджа" - с. Искра и ПГСС - с. Ситово за изпълнение на проектно предложение по мярка 3.9. "Уча се, за да сполуча" по Стратегия за ВОМР на МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа".

Съветниците упълномощиха кмета на Община Ситово, като бенефициент по ОП "Развитие на човешките ресурси", да издаде Запис на заповед без протест и без разноски в полза на МТСП по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2".

Дадено е съгласие за прилагане на мерки: подобряване на местообитанията, обезопасяване на електропроводи, стимулиране на гнездене, предвидени в Проект "Подобряване природозащитното състояние на големия воден бик в България, чрез прилагане на комплексни мерки в ключови за вида местообитания от Натура 2000", разработен от Сдружение "Съюз за защита на природата", в имоти, собственост на Община Ситово, намиращи се в Защитена зона "Гарванско блато".

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right