Общинските съветници в Главиница, приеха БЮДЖЕТ 2017

Общинските съветници в Главиница, приеха БЮДЖЕТ 2017

Регион: Главиница Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 3150

За приемането на годишния бюджет на една община, обикновено се казва, че това е най-важният момент за институцията. За Община Главиница това се случи на 31 януари, когато с 12 гласа "за" и 4 "въздържали се" на заседание на Общинския съвет бе приет Бюджет `2017. Докато се стигне до окончателното гласуване, общинските съветници разгледаха и дебатираха обстойно предложеното разпределение на средствата по 13 Приложения.

Бюджетът е в размер на 10 166 093 лв. т.е с малко над 1 милион лева повече от 2016-та. Приходите с държавен характер са 4 139 797 лв., а с общински характер - 5 128 685 лв.

За капиталови разходи са заделени 2 млн.лв., чието разпределение за разходване задоволи всички страни. Следващото голямо перо в бюджета са средствата във функция Образование - 2 441 015 лв.

През тази година няма определени средства за пенсионерските клубове, а тяхната дейност ще се осъществява заедно с читалищата. Годишна програма за читалищната дейност бе приета от месните парламентаристи, като читалищата ще сключват договори с Общината за своята конкретна работа. По този начин, кметът Неждет Джевдет се надява тяхната работа да бъде подобрена, а не както досега да има само няколко работещи читалища.

Общинският съветник Рашко Денев попита какво се случва с дълга на Общината по проекта за ремонт на градския стадион. Това е големият проблем, който ще стои на вниманието и през 2017 г., стана ясно от отговора на кмета Джевдет. Общината дължи на Фонд "Земеделие" 3,5 млн.лв., които Фондът прихваща от средствата по Схемата за единни плащания на площ. Те са в размер на 700 хил.лв. годишно и се получават от Общинското предприятие Общински имоти и комунални дейности".

Във връзка с промяна в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, съветниците приеха промяна в наименованието на социалните услуги на територията на общината, а също утвърдиха Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост и нова Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

Одобрено бе предложението за общата численост и структурата на Общинската администрация. Управление "Образование", което досега е било изнесена структура и второстепенен разпоредител с бюджета, в новата структура ще е в отдел "Хуманитарни дейности".

Към момента Дирекция "Управление и стопанисване на общинските гори" е с 6-членен щат, а законът изисква да е 7-членен. Вместо да се раздува щатът, Дирекцията се закрива и се образува отдел със същото име.

Числеността на щата е 87,25 щ.бр., от които 74,25 щ.бр. за дейност, делегирана от държавата и 13 щата за дейност, дофинансирана от местни приходи.

Заради демографския срив, съветниците приеха решения за закриване на детската градина в с. Долно Ряхово, като децата се насочват към детската градина в с. Зафирово, която пък от своя страна ще се влее в детската градина в гр.Главиница.

В края на заседанието Общински съвет-Главиница прие решение да отпусне 5 хил.лв. като дарение за МБАЛ-Тутракан, тъй като основно населението на общината ползва при необходимост тази болница.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right