Майско заседание на Общински съвет - Силистра

Майско заседание на Общински съвет - Силистра

Регион: Силистра Категория: Общински съвет, Политика Публикувано: Прегледи: 494
Майско заседание на Общински съвет - Силистра

На 26.05.2011 г. ( четвъртък ) от 9,30 часа в заседателната зала на Общинския съвет е 49-то за мандата заседание на общинските съветници с предвариитлен дневен ред: Връщане на Решениe № 1629 по Протокол № 48 от 28.04.2011 г. по докладна записка - "Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост на СНЦ в обществена полза /незавършен офис в с. Калипетрово/" и Връщане за ново обсъждане на решение на Общински съвет Силистра 1629 от 28.04.2011 г. от Областния управител на Област Силистра; Придобиване на собственост на общински жилища, находящи се в кв. "Каро" на с. Калипетрово от обитателите им; Определяне на нова цена при разпореждане с незастроен имот - частна общинска собственост в гр. Силистра; Разпореждане със земеделски имот - частна общинска собственост в землището на гр. Силистра. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост в селата Богорово и Ветрен. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост /част от фоайето на сградата на отдел "Образование". Отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост на СНЦ в обществена полза /СНЦ "Надежда за добро бъдеще". Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот - частна общинска собственост на Регионална дирекция за социално подпомагане - Силистра. Предоставяне за безвъзмездно управление на имоти - общинска собственост на Драматичен театър Силистра и Куклен театър Силистра. Приемане на нова Наредба за реда за придобиване на правото на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собстеност. Одобряване на влязъл в сила ПУП - Изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ XIIIза произв. и складова дейност в кв.1 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра и проект за брегоукрепване западна промишлена зона - 800м. - гр. Силистра". Променяна в текст на Раздел III "Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги" от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Актуализация на Решение № 1262 от 24.06.2010 г. на Общински съвет Силистра, взето на заседание с Протокол № 37/24.06.2010 г. Годишен план за действие за 2012 г. по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2010 - 2015 г. Изказвания и питания.

Насрочени са и заседанията на Постоянните комисии. Първото от тях е на 19.05.2011 г. /четвъртък/ от 11.30 ч. - ПК "Здравеопазване и социална политика, децата, младежта и спорта" с участието на заместник - кмета "Хуманитарни дейности" Нели Стоилова, директора на дирекция "ЗСП" Светлана Великова, началника на отдел "ЗСП" Адриана Табакова ина гл. експерт "СИРЛНСП" Мирослава Моллова. На 20.05.2011 г. /петък/ от 14.30 ч. заседава "Образование, наука и медийна политика" с присъствието на заместник - кмета "Хуманитарни дейности" Нели Стоилова, директоа на дирекция "Хуманитарни дейности" Георги Балушев, началниа на отдел "Образование" Мариана Павлова. Същия ден от 15.30 ч. - ПК "Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и сигурност, граждански права, предложения, жалби и борба с корупцията" с покани до заместник - кмета по "Финанси" Милен Пенчев, директора на дирекция Финанси" Йорданка Ковачев, заместник - кмета по "Хуманитарни дейности" Нели Стоилова, главния юрисконсулт Марияна Чобанова и началниа на сектор "Вътрешен одит" Елеонора Тодорова. Следващата седмица в сряда, 25.05.2011 г. от 13.00 ч. - ПК "Бюджет и финанси" с участието на заместник - кмета Милен Пенчев, директора на дирекция "Финанси" Йорданка Ковачев и главен счетоводител Виолета Азаджийска. От 13.00 ч. е ПК "Регионално и международно сътрудничество, програми и проекти" с покана до заместник - кмета "Устройство на територията" Веселин Андреев и началника на отдел "ИМП" Галина Даскалова. От 14.00 ч. - ПК "Устройство на територията и транспорт" и ПК "Общинска собственост": заместник - кмета "Устройство на територията" Веселин Андреев, началника на отдел "ИМП" Галина Даскалова, заместник - кмета "Общинска собственост" Пепа Денева и директора на дирекция "Общинска собственост" Снежана Неделчева.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
FOODMARK Delivery Sticky