Община Главиница е с пълен ръководен състав и подготвя 8 стратегически документа

Община Главиница е с пълен ръководен състав и подготвя 8 стратегически документа

Регион: Главиница Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 286
Община Главиница е с пълен ръководен състав и подготвя 8 стратегически документа

На проведените срещи със служителите от Общинска администрация град Главиница и кметовете на населените места в общината, кметът на Община Главиница г-н Неждет Джевдет представи новите членове на ръководния екип на местната администрация и ръководителите на Общинско предприятие "ОИ и КД" и Домашен социален патронаж, както и съобщи, че екипът стартира изработването на 8 важни стратегически документа за общината, научаваме от Фейсбук профила на кмета.

В началото на своето изказване, кметът каза "Отчитаме, че досегашното управление на Община Главиница е едно от най-успешните в региона, но също така осъзнаваме, че на фона на високата инфлация и огромното очакване на хората, управлението на публичния сектор, следва да включва още по-прецизно плануване на дейностите и мониторинг на предоставяните услуги. За да запазим успешното управление на община Главиница и за да продължим да подобряваме условията на живот във всичките 23 населени места, вече съм възложил изготвяне на 8 стратегически документа, както следва:"

1. Профил на населението на община Главиница - за по-голяма адекватност на краткосрочното и дългосрочното планиране, следва да се състави задълбочен профил на населението по населени места;

2. Профил на урбанизираните територии в община Главиница - състояние на улиците, брой домакинства, консумация на електричество от уличното осветление, брой стълбове, състояние на сондажния кладенец за захранване с питейна вода и неговия дебит, наличие на електрогенератор в помпената станция за питейна вода, честота на авариите във водопреносната мрежа, свободни площи за застрояване, общински имоти подходящи за микроиндустриални зони и други. В този документ се предвижда идентифициране на подходящи имоти, които да бъдат обединени, както и променено тяхното предназначение, с цел да бъдат предложени във вид на микроиндустриални зони. Основната идея е привличане на инвеститори с цел разкриване на работни места и по-добро стопанисване на общинските имоти;

3. Карта на социалните услуги в община Главиница - ще идентифицира потенциалните потребители на социални услуги и ще определи нуждата от конкретните социални услуги, които ще бъдат на общинска или държавна издръжка. Това ще даде възможност правилно да се насочат средствата за ремонт на общински обекти и намирането на кадри във времето за реализиране на новооткритите услуги.

4. Анализ на образователната система в община Главиница;

5. Здравна карта в община Главиница - ще включва детайлна информация за здравно осигурени и неосигурени лица, лица избрали личен лекар, лица с решения от ТЕЛК, заболявания, здравни кабинети и други.

6. Профил на приходите, разходите и качеството на предоставените публични услуги в община Главиница - ще включва подробен анализ на финансовите стойности и качеството, като целта е идентифициране и своевременно прилагане на реформи;

7. Регистър на общинските обекти в община Главиница - този регистър ще включва ремонтираните и подлежащите на ремонт общински обекти, както и приоритизирането им в краткосрочен и дългосрочен план. Приоритизирането на обектите, ще определи възлагането и изготвянето на проекти за ремонт или изграждане, както и привличането на финансов ресурс.

8. Карта на комуналните услуги в община Главиница - плануване в краткосрочен и дългосрочен план на комуналните услуги в общината, което включва разкриване на нови услуги, реформа на съществуващите услуги, разширяване на техния обхват и повишаване на тяхното качеството;

Предстои да се изготвят аналитични справки, да се назначат работни групи, които ще обсъдят и ще изготвят стратегии за устойчивост на общинските дейности и услуги.

Представяйки своя екип, кметът заяви "С оглед на предстоящата работа и високите цели, които сме си поставили, през този мандат на управление ще работя с екип от четирима заместници, трима директори на дирекции и секретар на община. Двете нови ръководни длъжности се разкриха, след закриване на незаетите щатни бройки в администрацията, а длъжността директор на дирекция "Финансово и административно обслужване" съществуваше и предходния мандат, но не беше заета. Освен посочените ръководни длъжности в структурата на общинската администрация има само един началник на отдел, всички останали отдели са без началници".

Новите длъжности в ръководния екип са:

1. Заместник-кмет с ресор "Иновации и инвестиции";

2. Директор на Дирекция "Хуманитарни дейности";

Цялостният екип се състои от следните длъжности и съответните лица:

🪪 Заместник-кмет с ресор "Финанси" - г-жа Сузан Акиф.

Тя е завършила образованието си в СА "Димитър А. Ценов" - град Свищов, специалност "Финанси" и магистратура по "Икономика". Има 21 години стаж в управлението на финансите в Община Главиница.

Трудовата си биография започва, като главен специалист "Бюджет" в администрацията на Община Главиница (2002г.2016г.). В периода от 2016г. до 2019г. заема длъжността Директор на Дирекция "Финансово и административно обслужване", а от 2019г. до момента е заместник-кмет на Община Главиница.

🪪 Заместник-кмет с ресор "Социални дейности и образование" - г-жа Иванка Сярова.

Тя е възпитаник на РУ "Ангел Кънчев", специалност "Машиностроителни технологии и мениджмънт".

През годините е работила, като "Конструктор, технолог и началник "Технически отдел" в "Стройтехника" АД, град Главиница (1982г.-2007г.), като Главен счетоводител на РПК "Напредък", град Главиница (2007г.-2016г.) и като Управител на ЦСРИ село Сокол (2016г.-2019г.). От 2019г. до момента е заместник-кмет на Община Главиница.

🪪 Заместник-кмет с ресор "Стопански дейности" - г-жа Сюзан Хасан.

Завършила е бакалавър по "Автоматика, информационна и управляваща техника" в РУ "Ангел Кънчев" град Русе и магистратури по "Публична администрация" във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" и "Подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ЕС" в СА "Димитър А. Ценов" град Свищов.

В периода от 2003 до 2012 година е работила като главен специалист, в последствие, като младши експерт в Общинска служба по земеделие - град Главиница. От 2013г. до 2014г. е била началник на отдел "Инспекция по труда" - град Силистра, като от 2014г. до 2015г. е Директор на Дирекция "Инспекция по труда" - град Силистра. От 2015г. до момента е заместник-кмет на Община Главиница.

🪪 Заместник-кмет с ресор "Иновации и инвестиции" - г-н Ашкън Салим.

Завършил е бакалавър по спец. "Публична администрация", магистър по спец. "Политология" в Университета за национално и световно стопанство - град София и магистратура по спец. "Международно сътрудничество и евро-проекти" в РУ "Ангел Кънчев".

В трудовата си биография до момента е бил ръководител на проекти в "Диди иншаат ве у.д.т." ООД, гр. София (2009г.-2011г.), главен спец. "Земи, мери и води" в администрацията на Община Главиница (2011г.-2012г.), Управител на "Картал-11" ЕООД и учредител на франчайза на услугите на "Еконт Еспрес" ООД и "Изипей" АД в град Главиница (2012г. - 2015г.), а от 2015г. до 2024г. секретар на Община Главиница.

🪪 Секретар на Община Главиница - г-жа Нювит Юсуф.

Тя е възпитаник на РУ "Ангел Кънчев" по спец. "Педагогика на обучението по история и география". В същия университет придобива професионална квалификация "Начален учител".

През годините е работила, като възпитател в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", село Черногор (2000г.-2001г.), като учител в СОУ "Васил Левски" град Главиница (2001г.-2003г.), като старши специалист "Административно и финансово обслужване" в кметство село Косара (2004г.-2006г.), като Кмет на кметство село Косара (2007г.-2019г.), като главен специалист "Гражданска регистрация и административно обслужване" в администрацията на Община Главиница (2020г.-2024г.).

🪪 Директор на Дирекция "Стопанско управление" - г-н Айсун Кошуджу.

Той е завършил образованието си в ТС "Пеньо Пенев" град Силистра, специалност "Строителство и архитектура". Придобива бакалавърска степен по специалност "Строителство на сгради и съоръжения" в ВСУ "Черноризец Храбър".

Трудовата му биография е започнала в администрацията на Община Главиница, като старши специалист "Техник" (2001г.-2015г.). Заемал е длъжността началник отдел "Устройство на територията" в същата администрация (2015г.-2019г.), а от 2019г. до момента е Директор на Дирекция "Стопанско управление".

Директор на дирекция "Финансово и административно обслужване" - г-жа Назмие Юмерова.

Завършила е ВСА "Димитър А. Ценов" - гр. Свищов със специалност "Стопански и финансов контрол. Работила е като управител на ДЦВХУ - село Сокол, 6 години е била счетоводител на училищни структури и 5 години счетоводител на СНЦ "МИГ - Главиница-Ситово".

Директор на дирекция "Хуманитарни дейности" - г-жа Ничай Али.

Завършила е ВСУ "Черноризец Храбър" - град Варна със специалност "Социални дейности". Работила е 2 години като социален работник и 5 години като управител на ЦСРИ - село Сокол, преди това е била технически секретар в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - село Сокол.

Общинското предприятие "ОИКД" - град Главиница ще се ръководи от г-н Шабан Осман.

Той е завършил РУ "Ангел Кънчев" - гр. Русе със специалност "Компютърни системи и технологии" и има над 21 години стаж в Общинска администрация град Главиница.

Най-голямата социална услуга в община Главиница, която има над 500 потребители ще се управлява от г-н Ердоан Шакир, който идва от частния сектор.

Пожелаваме успех на екипа!

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари