Районен съд - Дулово обявява конкурс за Съдебен секретар

Районен съд - Дулово обявява конкурс за Съдебен секретар

Регион: Дулово Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 1833
Районен съд - Дулово обявява конкурс за Съдебен секретар

РАЙОНЕН СЪД - ДУЛОВО

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на 1 /една/ щатна бройка на длъжността "съдебен секретар" в Районен съд - Дулово

Конкурсът ще се проведе чрез подбор на документи, проверка на практически познания и събеседване с допуснатите кандидати

1. Кратко описание на длъжността: Съдебният секретар съставя протоколи за откритите съдебни заседания под диктовката на председателя на състава на съда; изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата; подрежда и номерира по реда на постъпването на книжата от заседанията и други задължения, вменени с Правилника за администрацията в съдилищата и длъжностната характеристика.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове: Кандидатите следва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно чл. 107а, ал.1 от КТ и чл. 340а, ал. 1 и 2 от ЗСВ и чл. 136 и 137 от Правилника за администрацията в съдилищата:

- Да са български граждани, граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;

- Да са навършили пълнолетие;

- Да не са поставени под запрещение;

- Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

- Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;

- Да отговарят на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността.

- Да не са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга; с лице с което е във фактическо съжителство; с роднина по права линия без ограничения; по съребрена линия до четвърта степен, включително или по сватовство до четвърта степен, включително;

- Да не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

- Да не са народни представители;

- Да не са общински съветници;

- Да не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

- Средно образование;

- Професионален опит не се изисква;

- Отлично владеене на машинопис и познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, определени от административния ръководител:

- Образование: средно

- Трудов стаж: не се изисква

- Отлични познания и умения за текстообработка с "MS Word" и обработка на данни с "MS Excel"; Отлични познания по общи деловодни техники, компютърни умения, работа със стандартно офис оборудване, софтуерни продукти и копирна техника; Умения за работа с документи и официална кореспонденция; Отлични комуникационни умения; .Отлични умения за работа с граждани и в екип; Притежание на необходимите нравствени и професионални качества - дискретност, изпълнителност, отговорност, инициативност, способност за решаване на конфликтни ситуации;

- Познания на нормативната уредба, регулираща дейността на органите на съдебната власт - Закона за съдебната власт (ЗСВ), Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС), Етичен кодекс на съдебните служители

4. Размер на основното трудово възнаграждение:

- минимален: 910.00 лв. + 60 лв. за ранг

На служителите се заплаща ежемесечно допълнително възнаграждение за ранг, за придобит трудов стаж и професионален опит.

5. Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите:

Конкурсната процедура ще протече в три етапа.

а/ Първи етап: подбор по документи

Конкурсната комисия по допускане на кандидатите до конкурса, разглежда документите, подадени от кандидатите и оценява съответствието им за длъжността и отразеното в тях. До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания (документите са в пълен комплект и отразеното в тях съответства на предварително обявените изисквания за заемане на длъжността).

Едновременно със Заповедта за насрочване на конкурса се определя и обявява регламент за провеждане на втори и трети етап, както и методиката за оценяване и крайно класиране на кандидатите.

6/ Втори етап: практически изпит

- Проверка на машинописните и компютърни умения на кандидата;

- Проверка на познанията по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;

- Проверка на познанията на нормативната уредба, регулираща дейността на органите на съдебната власт, относима към изискванията за съдебната администрация и длъжността - Закон за съдебната власт, Правилника за администрацията в съдилищата и Етичния кодекс на съдебните служители.

в/ Трети етап: Събеседване.

- Относно професионална мотивация, делови качества и професионално значими знания и умения. Проверка на свързани с бъдещата дейност общодостъпни познания свързани със ЗСВ, ПАС и Етичния кодекс на съдебните служители;

6. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник:

- Заявление за участие в конкурса /по образец/;

- Подробна професионална автобиография-европейски формат, подписана;

- Мотивационно писмо;

- Медицинско свидетелство за постъпване на работа — оригинал;

- Документ, че кандидатът не страда от психически заболявания, удостоверено по съответния ред - оригинал;

- Свидетелство за съдимост - оригинал;

- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (със заверка от кандидата);

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия етаж и професионалния опит - в случай, че съществуват такива - със заверка от кандидата;

- Декларация за обстоятелствата по чл.340а ал.1 ЗСВ /по образец/;

- Декларация за обстоятелствата по чл. 107а ал. I КТ /по образец/;

- Декларация-съгласие за обработване на лични данни /по образец/;

- Пълномощно за подаване на документи /в случай, че това не се прави лично от кандидата/, без нотариална заверка;

Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност и поставени в запечатан плик с надпис " За участие в конкурс за длъжност " съдебен секретар" в Районен съд - Дулово" и трите имена на кандидата.

Кандидатите, които не са представили посочените в обявата документи, няма да бъдат допуснати до конкурс.

Образецът на заявлението за участие в конкурса, както и декларациите, посочени в т. 5, могат да бъдат намерени и изтеглени от интернет- страницата на съда- https://dulovo-rs.justice.bg/

7. Място за подаване на документите: Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник ( представя се пълномощно) в сградата на Районен съд - Дулово, ул. "Васил Левски" № 12, ет. 1, в Регистратурата на съда.

8. Срок на подаване на документите: до 17,00 часа на 24.08.2023 година.

9. Обявата се публикува във вестник "Силистра Прес" на 28.07.2023 година и на интернет страницата на Районен съд - Дулово: https://dulovo-rs.justice.bg/ - на 24.07.2023 година.

10. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Списъците и други съобщения, във връзка с конкурса, ще се обявяват на интернет страницата на съда https://dulovo-rs.justice.bg/ и ще се поставят на таблото за съобщения в съда. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат поставени на посочените общодостъпни места не по - късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса. В списъка на допуснатите кандидати ще се посочат датата, началния час и мястото на провеждане на втория и третия етап от конкурса.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
FOODMARK Delivery Sticky