Проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000"

Проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000"

Регион: Тутракан Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 180
Проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000"

Община Тутракан подписа договор за финансиране проект "Изпълнение на дейности за подобряване природозащитното състояние на видове, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ "Тутракан-Сливо поле". Финансирането се осигурява по Мярка 109 Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000, чрез подхода ВОМР от Стратегията на МИГ "Тутракан-Сливо поле". Мярката се финансира от приоритетна ос 3 "НАТУРА 2000 и биоразнообразие" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020".

Проектното предложение предвижда изпълнение на дейности за подобряване природозащитното състояние на животински видове, докладвани в "неблагоприятно - незадоволително" състояние през 2013 г. съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията.

Заложени са осем дейности на стойност 324 520 лв. - проучване и картиране на присъствието и разпространението на южния гребенест тритон (Triturus karelinii), червенокоремната бумка (Bombina bombina), обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis), както и създаване и последващо управление на места за яйцеснасяне и места за зимуване на обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis).

Предвижда се изпълнението на проекта да се осъществява във всички защитени зони от мрежата Натура 2000 по директивата за местообитанията, попадащи в рамките на териториалния обхват на Местна инициативна група "Тутракан-Сливо поле", а именно: ЗЗ BG0000168 "Лудогорие"; ЗЗ BG0000171 "Луогорие-Боблата", ЗЗ BG0000180 "Боблата" и ЗЗ BG0000529 "Мартен-Ряхово".

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right