Проведе се извънредно заседание на Общински съвет-Главиница

Проведе се извънредно заседание на Общински съвет-Главиница

Регион: Главиница Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 634
Проведе се извънредно заседание на Общински съвет-Главиница

Общински съвет-Главиница проведе извънредна сесия, в проекта за дневен ред, на която бяха включени две докладни записки, по които са приети решения.

Общинските съветници разгледаха докладната на адв. Венцислав Маринов, ликвидатор на Общинското търговско дружество "Общински превози" ЕООД за приключване на открито производство по ликвидация на дружеството, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 14.08.2020 г. Освен, че приеха годишния счетоводен баланс за 2020 г. и крайния счетоводен баланс към 8 април 2021 г., местните парламентаристи решиха още - след удовлетворяване на кредиторите, останалото имущество - ДМА, да бъде прието от едноличния собственик - Общински съвет-Главиница, а ликвидаторът да извърши необходимите законови действия за заличаване на дружеството от Търговския регистър.

По втората докладна записка внесена от кмета Неждет Джевдет, съветниците дадоха съгласие за издаване на Запис на заповед от Oбщина Главиница в полза на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за календарната 2021 г. към Сдружение "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа", по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., във връзка със Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от oбщностите местно развитие № РД 50-34 от 20.04.2018 г., Допълнително Споразумение № РД 50-34 от 29.11.2018 г., Допълнително Споразумение № РД 50-34 от 19.08.2019 г. и Допълнително Споразумение № РД 50-34 от 20.09.2020 г., сключено между "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" и Министерството на земеделието храните и горите.

Калина ГРЪНЧАРОВА

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right