НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ: Определянето на размера на такса "смет" се нуждае от реформа

НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ: Определянето на размера на такса "смет" се нуждае от реформа

Регион: Главиница Категория: Интервюта Публикувано: Прегледи: 1458
НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ: Определянето на размера на такса "смет" се нуждае от реформа

- Г-н Джевдет, по Ваше предложение Общински съвет - Главиница запази размера на промилите за такса "Битови отпадъци" за настоящата година. Редица общини в страната изпитват финансови затруднения с реализирането на дейността по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране, каква е ситуацията в община Главиница?

- Сметосъбирането, сметоизвозването и депонирането на битовите отпадъци е една от основните комунални услуги, които осъществяват Общините и за реализирането, на която, жителите на населените места ежегодно внасят в бюджета на Общината такса "Битови отпадъци" или както всички я знаят - такса "Смет". Тази такса е регламентирана в Закона за местните данъци и такси и размера й се определя от Общинския съвет.

Малко известен факт е, че при заплащане на такса "Смет", жителите на населените места получават насреща услугата по сметосъбиране на отпадъците от населените места и извозването им до регионалното депо в Силистра; заплащане на отчисления за депониран отпадък в Регионалното депо - Силистра, които през 2021 година възлизат на 109,00 лв. на тон внесен битов отпадък; придобиване на дълготрайни материални активи и съдове за отпадъци, както и поддръжката им; разходите за периодично почистване на нерегламентираните депа по населените места; снегопочистване на уличната мрежа по населените места, разходите за които е за сметка на такса "Смет" и почистване на обществените пространства.

Най-значим в разходната част на План-сметката е разходът по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране.

През 2020 година произведеният от жителите на община Главиница отпадък, който е извозен от специализирания камион на ОП "ОИКД" /БКС/ в регионалното депо в град Силистра, възлиза на 1600 тона. Ако и през 2021 година се запазят същите параметри на отпадъка, Община Главиница ще трябва да заплати около 174 хил. лева за депониране.

Изпълнението на План-сметката за отпадъците и дейностите по събирането, извозването и депонирането им, както и почистването на нерегламентираните депа за отпадъци по населените места се изпълняват от Община Главиница, чрез ОП "ОИКД", което намалява разходите и води до намаляване на дофинансирането на тези разходи.

- В такъв случай, до какъв извод стигате?

- Не е нужен сериозен анализ на данните, за да стигнем до извода, че колкото е по-често се обслужват съдовете за смет по населените места, толкова се оскъпява услугата. Това се дължи на два основни момента - честото обслужване на съдовете за смет води до увеличаване на количествата произведен отпадък от домакинствата, което от своя страна води до втория момент, а именно огромни разходи за депонирането на отпадъка в регионалното депо.

Разглеждайки количествата произведен отпадък в община Главиница, през годините виждам, че до 2015 година, те са достигали до около 500 тона на година.

След прехвърляне на дейността по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци на общинското предприятие "ОИКД" /бившето БКС/ се увеличи качеството на предоставяната услуга и честотата на сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъците от общината. Последното доведе до увеличаване на произведения отпадък в общината. Или простичко казано, при недостатъчно количество на контейнерите за смет или продължително необслужване на пълни контейнери, което се наблюдаваше до 2017 година в община Главиница, домакинствата изхвърлят отпадъците си в нерегламентираните депа по населените места и като ефект се поддържат намалени количества отпадък и ниски разходи за отчисления - такси за депото. Респективно, качествената услуга по сметосъбиране и сметоизвозване води до по-високи количества отпадък и по-големи такси към регионалното депо.

- Тази дейност се нуждае от реформа, още повече че сме единствената страна в Европейския съюз, където такса "Битови отпадъци" се определя на база данъчната оценка на имота, а не според количеството отпадък, който изхвърля всяко домакинство.

- Да, тази дейност се нуждае от реформа, която да промени заплащане на услугата и всяко домакинство да заплаща това, което е произвело през годината. Нуждата от реформа се продиктува от разпоредбите на Европейския съюз, според които, размерите на отчисленията за депониране на отпадъка изпреварват нивото на всички други стандарти в нашата страна. През 2021 година стойността на 1 тон отпадък, който се депонира в регионалните депа е 17 % от минималната работна заплата /650 лв./ и се равнява средно на около 50 литра гориво.

Размерите на отчисленията на тон отпадък, през годините имаха следните размери по чл. 64 от ЗУО: 36.00 лв. за 2016 г.; 40.00 лв. за 2017 г.;45.00 лв. за 2018 г.; 57.00 лв. за 2019 г.; 69.00 лв. за 2020 г. и 82.00 лв. за 2021 г.

Освен тези такси, се внасят и още две такси на тон, на които размерите през 2021 година ще са по чл. 60 от ЗУО - 9.00 лв. на тон и 18.00 лв на тон за експлоатация на депото.

От началото на 2022 година, съгласно приети промени в Закона за местните данъци и такси, ще се промени начина на остойностяване на таксата за смет в цялата страна, като всеки ще плаща според количеството произведен отпадък.

Тези промени в законодателството ще създадат условия за справедливо заплащане на разходите за реализиране на услугата, като таксата за смет няма да се обвързва със стойността на имота, а пряко ще се зависи от количеството произведен отпадък от страна на домакинствата и промишлените обекти. Начините за отчитане на количествата произведен отпадък ще се избира от Общините.

Разбира се, за да се приложат тези промени, Общините ще изпитат нови затруднения, които ще се предизвикат от необходимостта да бъдат закупени нов тип контейнери, които да бъдат предоставени на всяко домакинство. Стойността на такъв модел контейнер е със стартова цена около 45 лв. на брой.

- Когато всичко това се случи, какви резултати очаквате от прякото облагане на разхода по сметосъбиране и сметоизвозване?

- Естествено, че прилагането на прякото облагане ще доведе и до определени резултати. Очакванията са за намаляване на разходите за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране, но също и изразходване на значителни средства за осигуряване на индивидуални контейнери на домакинствата и промишлените обекти. Ще има обаче и негативни последици от тези промени, а именно натрупването на по-големи количества отпадъци по нерегламентираните сметища.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари