Областна администрация Силистра въвежда европейски модел на работа

Областна администрация Силистра въвежда европейски модел на работа

Регион: Силистра Категория: Анализи Публикувано: Прегледи: 2761
Областна администрация Силистра въвежда европейски модел на работа

Областна администрация Силистра сключи споразумение с Института по публична администрация за внедряване на европейския модел за управление на качеството "Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework, CAF)". Процесът по въвеждане на CAF стартира в края на 2020 година, когато 6 служители от администрацията преминаха общото обучение за въвеждане на модела. Следва същинското изпълнение, като предстои второ специализирано обучение в средата на месец февруари 2021 г.

Проект BG05SFOP001-2.014-0001 "Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация" е с обща продължителност 18 месеца (1.07.2019 г. - 31.12.2020 г.) и е с бюджет 641 300. 27 лв., което е 100 % безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление". БФП е в следното съотношение: 85 % (545 105,23 лв.) от Европейския социален фонд и 15 % (96 195,04 лв.) национално съфинансиране.

Цел на проекта е посредством изграждане и развитие на капацитета на държавните служители, чрез внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация въвеждане на културата на "съвършенство" и на принципите на цялостно управление на качеството в публичния сектор. Наред с това проектът цели и повишаване на информираността относно ползите по европейския модел, както и прилаганe на Националните правила за външна обратна връзка.

Развитието на капацитета на Ресурсния център по CAF в ИПА е също от съществено значение за качествено изпълнение на неговите функции по провеждане на обучения и консултации за популяризиране, въвеждане и прилагане на модела CAF в държавната администрация.

Моделът е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможностите за развитие. Администрациите, които го прилагат, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на своето изпълнение и желаят да въведат т.нар. "култура на организационно съвършенство", като използва знанието и енергията на хората в нея.

Най-общо ползите от прилагането на CAF могат да се определят като: изграждане партньорства и доверие; създаване качество за гражданите и потребителите на публичните услуги; подобряване стратегическото планиране и управлението на стратегическото изпълнение; завишаване способността на организацията да се адаптира към промените в средата, но и да създава промяна чрез резултати.

В хода на изпълнение на дейностите по проекта нови 32 администрации в страната ще получат подкрепа в процеса по внедряване на модела, като техни представители ще преминат серия от общи и специализирани обучения. Основни дейности: Осъвременяване на обучителната програма и провеждане на общи обучения по CAF - 32 администрации, разпределени в 3 вълни, обучени общо 60 висши държавни служители и 300 служители на администрациите; Укрепване капацитета на CAF ресурсния център - практическо обучение за 30 обучени вече по предходния проект, както и нови консултанти за работа с осъвременената програма и интерактивния наръчник; 20 обучени от ЕИПА лектори относно промените на модела CAF; 20 обучени консултанти във връзка с надграждане на знанията им и промените на модела CAF, нови характеристики на CAF 2020 и връзката му с други управленски инструменти; Внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в 32 администрации - обучени общо 448 служители; работни посещения в администрации в Европа, успешно прилагащи CAF за обмен на добри практики - 2 групи по 20 представители на вече внедрилите CAF администрации по предишния проект, членове на ресурсния център по CAF, държавни служители от 32-те целеви администрации на настоящия проект; Прилагане на Националните правила за външна обратна връзка и присъждане на етикет "Ефективен CAF потребител" - проведена процедура за външна оценка на 20 администрации, внедрили CAF в рамките на предходния и на настоящия проект; Популяризиране на CAF - конференция за популяризиране на модела CAF; две годишни срещи на "Потребителите на CAF в България"; разработване на Сборник с добри практики, издаване на четири информационни бюлетина за CAF, превод на Книга "CAF 2020" от английски на български език, изработка на видеофилм - продължение за внедряването на CAF в България.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари