МОН публикува отворен списък с препоръки за организация на учебния процес

МОН публикува отворен списък с препоръки за организация на учебния процес

Регион: България Категория: Образование Публикувано: Прегледи: 1816
МОН публикува отворен списък с препоръки за организация на учебния процес

© offnews

А. За осигуряване на дистанция между паралелките

1. Класни стаи и организация на учебния процес

Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните паралелки, при което учителите се местят, а не учениците.

Ограничаване на използване на кабинети само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет - напр. ИКТ кабинет, лаборатории, работилници и физкултурен салон.

Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж/в отделно крило.

Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.

Ползване на материална база на съседна сграда (напр. читалище). Базата трябва да е подходяща и благоприятна като физическа среда и придвижването до и обучението в нея да не е свързано с допълнителни рискове за децата.

Използване на един/а учебен чин/учебна маса от един ученик и разполагане на местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо (при малочислени паралелки и по-големи класни стаи).

Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка.

Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката (когато броят на учениците в ЦУОД и ресурсите на училищата позволяват това).

Разпределение на часовете между учителите по един предмет с цел формиране при възможност на норма преподавателска работа в рамките на един випуск.

Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи.

Поставяне на плексигласова преграда пред бюрото на учителя.

2. Коридори и стълбища

Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.

Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.

3. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения

Различно начало на учебните занятия и на различен график за междучасията.

Правила учениците да не се струпват (да се определи максимален брой ученици, които могат да влизат, в зависимост от капацитета).

Свободен режим за ползване на тоалетните, подходящ при седмично разписание със слети часове.

4. Входове

По възможност да се отворят повече входове (за училищата с повече ученици), така че да не се допуска струпване. Условието е обаче да има лице за осигуряване на пропускателния режим на всеки вход.

Разделяне на паралелките при ползване на различните входове (където е приложимо).

5. Стол и бюфети

Хранене по график.

Обособени зони за хранене за отделните паралелки.

Правила да не се допускат опашки от близкостоящи ученици (когато са паралелки, които не си взаимодействат).

Недопускане на споделяне на храни и напитки.

Организация за хранене под формата на кетъринг в класните стаи с индивидуални прибори.

Хранене в училищния двор, в шатри, беседки и др.

6. Училищен двор

Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа.

Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.

Разделяне на дворовете на зони за отделни паралелки.

Провеждане на повече занятия навън.

Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване (напр. в помещения на читалището, което наблизо).

7. Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни. Комуникация. Учителска стая

Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.

По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.

Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.

Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

8. Физкултурен салон

Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището. При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.

9. Библиотека

Използване на ресурси от училищната библиотека с предварителна заявка онлайн.

Да не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг.

10. Закуски по Държавен фонд "Земеделие".

Приемат се един път седмично.

11. Озониране и пречистване на въздуха

Използване на бактерицидни лампи от затворен типза дезинфекция на въздух, които могат да работят без прекъсване в присъствието на хора. Препоръчва се използваните от системите пури да не продуцират озон (ozon-free).

Използване на устройства за пречистване на въздуха, които да унищожават вируси и бактерии, в т.ч. вируса на COVID-19.Б. За подпомагане на комуникацията между съответната РЗИ и училището.

Предварително уточняване между училището и съответната РЗИ при съмнение или случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните адреси налицата за контакт в двете институции.

Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на типови бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква училището да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19.

Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на бланка с отметки за поредността от задължителни стъпки, които предприема училището при съмнение или случай на COVID-19, както и за отговорните лица.

В. За осъществяване на извънкласни и извън училищни занимания по интереси

Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които може да се осигурят от учители в училището.

Ограничаване на отдаването на училищната и/или спортната база под наем.

Г. За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние:

Създаване на групи за бърза комуникация (директори - РУО, учители - ръководство, учители - родители, учители - ученици).

Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от възрастта и уменията за саморегулация на учениците.

Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, ученици, родители за ОЕСР и на ресурси: oРъководства с инструкции за ползване на платформата или платформите за обучение.

- Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи на видеоуроци на учители, качени на сайта на училището, и т.н.

- Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики за екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на обучение.

- Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на график, уроци с теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго.

- Ръководства за дигитализация на учебното съдържание - посочени електрони ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други електронни платформи, които предоставят безплатно учебно съдържание в интерактивен и иновативен модел.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
FOODMARK Delivery Sticky