Мерки за предпазване от пожарите в земеделските земи и горите

Мерки за предпазване от пожарите в земеделските земи и горите

Регион: Силистра Категория: Земеделие Публикувано: Прегледи: 1014
Мерки за предпазване от пожарите в земеделските земи и горите

© agri.bg

РД "Пожарна безопасност и защита на населението" - Силистра реализира комплекс от мерки за превенция на пожарите в земеделските земи и горите.

В дирекцията и районните противопожарни служби са утвърдени планове с конкретни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност на житните масиви, техниката, складовете за зърно и фуражните площадки.

Създадена е организация за контрол на съответствието на земеделската техника с изискванията за пожарна безопасност.

Съвместно с представители на териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) са извършени проверки на документацията, свързана с изпълнението на противопожарните мероприятия в горския фонд, предвидени в годишните оперативни планове на ДГС, ДЛС и общините.

Специален акцент е степента на поддържане на минерализованите ивици, естествените бариерни прегради, наличието на указателни табели с противопожарно съдържание и състоянието на противопожарните депа.

Изпратени са уведомителни писма до фирми и организации, имащи отношение по осигуряването на пожарната безопасност преди и по време на жътвената кампания.

Утвърдени са мерки за взаимодействие с териториалните структури на МВР и ИАГ, дежурните в областния и общинските съвети за сигурност, диспечерските пунктове на електроразпределителните и ВиК дружества.

Планирани са съвместни проверки с органите на полицията с оглед ефективен контрол по спазване на забраната за изгаряне на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи.

Всички противопожарни автомобили са оборудвани с допълнителни технически средства за гасене на пожари в житните масиви и горите. Създадена е организация за бързо събиране на свободния от дежурство състав в случай на необходимост.

За недопускане на пожари и унищожаване на реколта ви напомняме следното:

• Не паркирайте превозни средства и не ги оставяйте да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж!

• Не палете огън и не използвайте открити огнеизточници в близост до житни масиви, в района на площадките и складовете за зърно и фураж!

• Не допускайте тютюнопушене в посевите, площадките за зърно, складовете за фураж, до вече ожънати масиви и в близост до тях. Не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите!

• Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата!

• Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражните площадки!

• Абсолютно е забранено паленето на стърнища след прибиране на реколтата!

• Поддържайте в изправност използваната от вас техника, като не създавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти!

• Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правилата за пожарна безопасност от физически и юридически лица, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж!

• Не допускайте небрежно изхвърляне на неизгасени фасове и клечки, включително и от автомобилите, с които се преминава покрай или през горски участъци.

• Не изхвърляйте стъклени бутилки - дефекти по тях могат да създадат ефекта на лупа и да предизвикат запалване на суха растителност.

• Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са съоръжени с искрогасители.

• Не палете огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за целта туристически места. Преди запалване на огъня осигурете вода за гасене при поява на вятър и при тръгване. Подгответе тупалки - от гума или от зелени клони, с които да се действа при възникване на пожар.

• Никога да не палете огън при наличие на вятър - той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния.

• Разчистването от сухи клони и др. в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!

• При открити признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) трябва да се извърши оценка на обстановката - да се определи мястото на възникване на пожара, посоката на придвижване на огъня и скоростта на разпространение. Ако знаете, че наблизо има хора, но няма признаци да са усетили пожара - уведомете ги и заедно се отдалечете от опасното място.

• Ако пожарът е в начална фаза, предприемете мерки за угасяне чрез: насипване на пръст, пясък, потушаване с тупалки от зелени клони.

• Пазете дрехите от запалване, особено ако са от изкуствена материя.

• Предпазете дихателните пътища чрез поставяне на намокрени кърпи, дрехи върху устата.

• При опасност от бързо усложняване на обстановката потърсете безопасен път за напускане на мястото - в посока, перпендикулярна на вятъра или покрай водни басейни.

Съобщете за възникналия пожар на телефон 112.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари