Kметът на Главиница издаде заповед за регулиране на мерките в общината

Kметът на Главиница издаде заповед за регулиране на мерките в общината

Категория: Политика Публикувано: Прегледи: 659
Kметът на Главиница издаде заповед за регулиране на мерките в общината

На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната Администрация, във връзка със Заповед №РД-01-249 от 03.05.2020г. на министъра на здравеопазването, свързана с разпространение на COVID-19 и Решение от 03.04.2020г. на Народното събрание на Република България за удължаване срока на обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение

НАРЕЖДАМ :

1. Допълвам т.1.1. от моя заповед с № РД-01-170 от 23.03.2020г., изм. със Заповед РД-01-251от 02.05.2020г. както следва:

Създавам т. 1.1.а и 1.1.б

"т.1.1.а Като изключение от т.1.1. се допускат посещения на търговските площи на открито (градини, тераси и други) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

- Масите да са разположени на разстояние минимум 2,5 м една от друга и максимум за 4 души;

- Обслужващият персонал да е с поставена защитна маска на лицето;

- След всеки посетител да се дезинфекцират повърхностите на масите и столовете;

- На видни места да се поставят диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

т.1.1.б Кметовете и кметските наместници да уведомят търговските обекти, като ги запознаят с настоящата заповед."

2. Допълвам т.1.5. от моя заповед с № РД-01-170 от 23.03.2020г., изм. със Заповед РД-01-251от 02.05.2020г., както следва:

"Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито (в т.ч. тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др.) при спазване на дистанция от най- малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки."

3. Отменям моя заповед с № РД-01-190 от 30.03.2020г., с която административното обслужване на граждани в общинска и кметски администрации на територията на община Главиница се извършваше през периодите от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 14:00 часа.

4. Възстановявам нормалния режим на работа на Общинска администрация гр.Главиница, като отменям от моя заповед № РД-01-135 от 16.03.2020г. т.1, т.2., т.3, т.4, т.5 и т.6 от I. , както следва:

1. Обслужването на гражданите, потребители на административни услуги да се извършва единствено в центъра "Обслужване на едно гише", находящ се на ет.1, стая 1;

2. В центъра "Обслужване на едно гише", находящ се на ет.1, стая 1 да се осигури по един служител от отделите:

- "Местни данъци и такси",

- "Гражданска регистрация и административно обслужване /ГРАО/ и

- един деловодител за входящата и изходящата документация.

3. За организиране на работата в гишето, да се осигури допълнителен служител, който да упражни пропускателен режим - по 1 /един/ човек на гише, като останалите посетители /потребители на административни услуги изчакват реда си пред сградата на общината;

4. При реализиране на административното производство от страна на администрацията, ако възникне необходимост от провеждане на среща между служител и потребител на административни услуги, същите да се провеждат във фоайето на ет. 1

5. Всички служители, чиито служебни/трудови задължения налагат контакти с външни посетители/потребители на административни услуги, да работят задължително със защитни маска и ръкавици.

6. Забранява се достъпът на външни посетители / потребители на административни услуги до ет. 2, ет. 3 и ет. 4 и останалите помещения в административната сграда, извън посочените в настоящата заповед.

Заповедта да се сведе до знанието на:

1. Кметове и кметски наместници за сведение и изпълнение.

2. Началника на РУ на МВР гр.Тутракан за сведение и съдействие.

3. Областния управител на област Силистра за сведение.

4. Всички заинтересовани лица, като се публикува на интернет страницата на община Главиница за сведение.

Изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на община Главиница г-н Ашкън Салим.

Контрола по изпълнението ще упражнявам лично.

Неждет Джевдет

Кмет на община Главиница

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right