Приета е Програма за управление на община Главиница за настоящия мандат

Приета е Програма за управление на община Главиница за настоящия мандат

Регион: Главиница Категория: Общински съвет,Политика Публикувано: Прегледи: 801
Приета е Програма за управление на община Главиница за настоящия мандат

Общински съвет-Главиница проведе редовно заседание на 27 февруари.

Към предварителния дневен ред съставен от девет докладни записки, кметът на общината Неждет Джевдат предложи още една, която беше включена от съветниците.

Най-напред бе приета Програма за управление на Община Главиница за мандат 2019-2023 г. В по-голямата си част тя е основана на предизборните ангажименти поети от общинския кмет, на законовите задължения на всеки кмет, както и на Плана за развитие на общината.

"Мотивиран съм да довърша започнатото през 2016 г., а именно да продължа с модернизиране на жизнената среда в общината и постигане на устойчив растеж, посочва кметът Джевдет. Тази обща цел съответства на визията ми за развитието й: "Подобряване облика на община Главиница като място с добри условия за живот, осигуряващо нуждите на местното население в областта на образованието, културата и социалната сфера". Осъзнавам високите очаквания на нашите съграждани и поемам отговорност да работя за развитието и по-доброто бъдеще на община Главиница".

Програмата има две стратегически цели - създаване на условия за насърчаване бизнес развитието на местните производители и осигуряване на качествена среда на живот на местното население чрез подобряване на инфраструктурата и предлаганите услуги.

image

Общинският съвет прие предложения размер на основните месечни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства, отчета за дейността през 2019 г. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетните, Годишната програма за читалищната дейност, както и мерите, пасищата и ливадите от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за 2020-2021 стопанска година.

Представител на Община Главиница в заседание на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от "ВиК" ООД - гр. Силистра ще бъде кметът Неждет Джевдет, а при невъзможност той да присъства - неговият заместник Сюзан Хасан.

За представител на Община Главиница в органите на управление на Регионалното сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра бе избран кметът Неждет Джевдет, а при невъзможност той да участва лично - Сюзан Хасан, зам.-кмет на Община Главиница.

image

Разрешение получи и изработването на проект за Подробен устройствен план в землищата на гр. Главиница и с.Калугерене, както и една разпоредителна сделка с с имот общинска собственост за разполагане на пчелин в с.Сокол.

Заседанието завърши с решение за упълномощаване на кмета на общината да подпише Запис на заповед без протест и без разноски платима на предявяване в полза на ДФ "Земеделие" в размер на 76 782,03 лв. за обезпечаване 100% от стойността на авансово плащане по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие" на МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа".

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right