Учениците от ПГСУАУ "Атанас Буров", гр. Силистра се завърнаха от двуседмичен стаж в туристически обекти в гр. Нант, Франция.

Учениците от ПГСУАУ "Атанас Буров", гр. Силистра се завърнаха от двуседмичен стаж в туристически обекти в гр. Нант, Франция.

Категория: Образование Публикувано: Прегледи: 994
Учениците от ПГСУАУ "Атанас Буров", гр. Силистра се завърнаха от двуседмичен стаж в туристически обекти в гр. Нант, Франция.

Проектът "Иновативни практики в туризма" се вписва успешно с профила на гимназията и контекста на нашия град и област. Затова и опитът и уменията, които стажантите усвоиха са изключително полезни и незабравими.

Трудностите в икономиката се чувстват осезателно в нашия регион и тяхното преодоляване изисква по - висока професионална култура, стремеж към непрекъснато усъвършенстване, подобряване на конкурентоспособността на младите хора. Нуждата от квалифицирани кадри-компетентни, предприемчиви, адаптиращи се към бързо променящите се изисквания на пазара на труда мотивира желанието ни да поставим учениците в реална работна среда, в друга европейска страна, с традиции в туристическия сектор, където да приложат на практиката онова, което са научили в училище и същевременно да усвоят нови умения и компетенции.

В проекта участват ученици от специалност "Организация на туризма и свободното време", които изучават интензивно френски език. Обучението по професионален френски език включва направлението "Хотелиерство и ресторантьорство".

Практика се проведе в гр.Нант, Франция. Партньор е професионална гимназия Bourdonnieres, която е в тясно сътрудничество с много предприятия в туристическия сектор и осигури стаж за нашите ученици в кметството, библиотеката, музеи, хотели и ресторанти.

Постигнати резултати:

- надграждане на съвременни професионални знания и умения, необходими за постигане на качествена професионална реализация;

- запознаване, сравняване, анализиране на европейските стандарти, опит и добри практики в туризма;

- предлагане на учениците възможност за успешен преход от класната стая към пазара на труда;

- подобряване на връзките между образованието и бизнеса.

Въздействие върху бенефициентите:

- усвоени европейски стандарти в туризма чрез придобиване знания и умения в организирането на туристически дейности;

- развити езикови и дигитални компетенции като актив за професионална реализация;

- обогатени междуличностни умения - способност за решаване на проблемите, вземане на решения, работа в екип;

- придобити знания, обогатяващи културния мироглед, личностно израстване;

- изградена професионална култура, стремеж към непрекъснато професионално усъвършенстване в областта на туризма;

- предоставяне възможност на ученици в неравностойно положение и от малцинствата да участват в европейски образователен проект с цел успешната им интеграция в социалния и професионален живот.

Трябва да подчертаем политиката на интеграция и консолидация, която гимназията провежда, за да предостави равен достъп, пълноценно участие в образователния процес на всички учениците, давайки им възможност да участват международни проекти, създавайки атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство, формиране на подходящ социално-психологически климат за тяхното пълноценно развитие.

Гимназията дава висока оценка на ролята и значението на европейските програми за мобилност - лост между образованието и бизнеса, която дава възможност не само за подобряване качеството на образованието и постигане на професионални компетенции, но и за развиване на социално - културни знания и умения, не по-малко важни за успешната реализация на съвременния пазар на труда.Коментари
left
right