Сабанов покани съветниците на последно лятно заседание, вероятно и предпоследно в мандата на местния заканодатален орган

Сабанов покани съветниците на последно лятно заседание, вероятно и предпоследно в мандата на местния заканодатален орган

Регион: Силистра Категория: Политика Публикувано: Прегледи: 1141
Сабанов покани съветниците на последно лятно заседание, вероятно и предпоследно в мандата на местния заканодатален орган

На 28 юли от 9,30 часа, както винаги, при открити за медиите и гражданите врати, в заседателната зала на Общинския съвет на ул. "Симеон Велики" 16 е предпоследното в този мандат заседание на местния законодателен орган в Силистра. Определен е и предварителният дневен ред на заседанието. Какви въпроси ще бъдат разгледани? Поемане на общински дълг чрез изискуеми общински гаранции за изпълнението на проект "Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Силистра за периода 2014-2020 г.". Ликвидиране на съсобственост между Община Силистра и наследниците на Мустафа Ганев Салиев в имат в с. Брадвари. Разпореждане със земеделски имот - частна общинска собственост в землището на с. Айдемир. Промяна предназначението на част от земеделски имот - общинска собственост в землището на с. Айдемир и смяна на характера му от публична общинска в частна общинска собственост. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на СНЦ, осъществяващо дейност в обществена полза и отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост /"Агробизнес център/ Бизнес инкубатор - Силистра". Определяне на нова цена при разпореждане с незастроен имот - частна общинска собственост в гр. Силистра, върху които може да се учреди право на строеж. Отдаване под наем на част от имат - частна общинска собственост на клон на фондация, осъществяваща дейност в обществена полза / "Фондация Съпричастие - Силистра". Придобиване собственост от обитателите им на общински жилища, намиращи се в кв. "Дръстър""Каро" на с. Калипетрово. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост в гр. Силистра и селата Йорданово и Калипетрово. Определяне на нова цена при разпореждане с незастроени имоти - частна общинска собственост в с. Айдемир, ул. "Гайдарче". Разпореждане със земеделски имоти - частна общинска собственост в землищата на гр. Силистра и селата Срацимир и Българка. Допълване на Решение № 1290 от29.07.2010 г. на Общинския съвет за предоставяне за безвъзмездно ползване на земя от Общинския поземлен фонд на СНЦ "Читалище "Йордан Йовков" с. Казимир. Застраховане на имоти - частна общинска собственост. Отразяване изменение на минималната работна заплата в Приложение № 1 Наредбата за общинската собственост. Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажбата на общинските жилища. Изменение и допълнение на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги /Приложение № 1 към чл. 49, Функция "Образование". Предоставяне за безвъзмездно управление на имоти - общинска собственост на Театрално - продуцентски център "Йордан Йовков" - Добрич и Куклен театър Силистра. Именуване на творческа сцена "Сава Доброплодни" - Силистра в рамките на Театрално - продуцентски център "Йордан Йовков" и разпределение на утвърдения трансфер от бюджета на Община Силистра за 2011 г. в размер на 50 000 лева за финансиране на държавни културни институти. Запазване статута на средищни училища на ОУ "Свети Климент Охридски", с. Професор Иширково; ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Калипетрово и ОУ "Христо Ботев", с. Айдемир за учебната 2011/2012 година. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2011/2012 година. Промяна на щатната численост на персонала в делегирани държавни дейности - Дом за деца, лишени от родителски грижи "Димчо Дебелянов" - Силистра, Преходно жилище и Защитено жилище. Промени в числеността и структурата на Общинско предприятие "Регионално депо за битови отпадъци - Силистра". Определяне на поименен състав на Работна група, която отговаря за подготовката, изготвянето и одобряването на Интегриран план за градско възстановявани и развитие на град Силистра за периода 2014-2020 г. Именуване на обект - шадраван в Дунавския парк на град Силистра. Одобряване на Подробен Устройствен План - план за застрояване за поземлен имот № 66425.504.92 в землището на гр. Силистра, Община Силистра. Приемане на Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове. Необходимост от финансова помощ на Лекоатлетически клуб "Олимп-97". Необходимост от финансово подпомагане на СКБ "Доростол". Предложение за обсъждане и приемане на актуализирания бюджет на община Силистра към 30.06.2011 г. Актуализация на Плана за капиталови разходи на община Силистра към месец юли 2011 г. Отчет за касовото Откриване на процедура за предоставяне на концесия на имот - публична общинска собственост: "Закрит плувен басейн - гр. Силистра". Учредяване на сдружение за трансгранично сътрудничество между община Силистра - България и община Меджидия - Република Румъния. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за продажба на имот на основание на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ в ПЗ - Запад. Ликвидиране на съсобственост чрез Реконструкция на светофарна уредба на кръстовище "Седми септември", "Велико Търново" - Петър Бояджиев". Изказвания и питания.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right