16 500 са подпомогнатите лица с увреждания в Силистренско

16 500 са подпомогнатите лица с увреждания в Силистренско

Регион: Силистра Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 670
16 500 са подпомогнатите лица с увреждания в Силистренско

Подпомагани лица и деца от дирекции "Социално подпомагане" в област Силистра, по различните програми за социално подпомагане през месец май 2011 г. са както следва: по ЗСП и ППЗСП са подпомогнати лица и семейства с: месечни помощи - 1 038 бр. лица и семейства; в т.ч. 1497 деца - със 100 души по-малко в сравнение с месец май 2010г.; еднократни помощи - 15 бр. лица и семейства - с 10 повече в сравнение с месец май 2010г.; целеви помощи: Наем на общинско жилище - 1 бр.; Издадени удостоверения за пътуване с БДЖ - 35 бр. От подпомогнатите с месечни помощи 1 038 бр. лица и семейства, 978 бр. са в трудоспособна възраст. Чрез Дирекции "Социално подпомагане", здравно са осигурени - общо 2 340 бр. лица /за сравнение - месец май 2010г. броят им е бил 2519/, от които 1 376 бр. са от подпомаганите по чл. 9 от ППЗСП, неосигурени лица, 935 бр. са от лицата получили целева помощ за отопление /през месец май 2010г. техния брой е бил 1087/, 29 бр. са лица, които полагат грижи за лица с увреждания над 91%, с определена ч.п. /през месец май 2010г. техния брой е бил 52/. По ЗСПД и ППЗСПД са подпомогнати общо 12 275 бр. лица и семейства /2010г. - 12 691бр/, за 16507 деца /2010г. - 18 019бр/, от които с: еднократни помощи при бременност - 44 бр.; еднократни помощи при раждане на дете - 65 бр., родени 66 бр. деца; месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 10704 бр. семейства за 15373бр. деца /през месец май 2010г. броят на семействата е бил 11 476/; месечни помощи за отглеждане на дете до една година - 527 бр. семейства за 530 бр. деца; - месечна добавка по чл. 8д от ЗСПД в размер 70 на сто от МРЗ /168 лв./. - 418 бр деца. Санкционирани 114 семейства по чл.17, ал.4 от ППЗСП за допуснати 5 и повече неизвинени отсъствия от 122 ученика /през 2010г. броят на семействата е бил 121/.

По ЗИХУ и ППЗИХУ са подпомогнати общо 16 478 бр. лица с увреждания /през 2010г. - 15994бр/, от които 355 бр. деца /през 2010г. - 390 деца/. Лицата и децата с увреждания получават месечна добавка за социална интеграция в зависимост от вида и степента на увреждане. По ЗВВ, военноинвалидите с 50 и над 50 на сто загубена работоспособност са подпомогнати с месечна целева помощ за телефонни услуги в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход - 19 бр. лица /13 лв./. По НП "ОСПОЗ" от началото на 2011 г. са включени 296 бр. лица /през 2010г. - 391 лица/, в резултат на което са отпаднали от подпомагане 264 бр. лица и семейства. По НП"АХУ", дейност "личен асистент" от месец януари са включени 42 бр. лица, обгрижващи лица с трайни увреждания над 91% с ч.п.: от тях са назначени 12 бр. лица за лични асистенти на 12 деца с намалена възможност за социална адаптация с определена чужда помощ.

Безработните лица, в трудоспособна възраст, получават месечна помощ при условие, че не са отказали да участват в организирани от общинската администрация програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми и програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места за период от 14 дни по 4 часа на ден в месеца независимост от размера на помощта. Дирекции "Социално подпомагане" са насочили 931 бр. лица да извършват обществено - полезна дейност /през 2010г. - 790 лица/, от тях 905 бр. лица са отработили дните за обществено - полезна дейност. Брой новопостъпили жалби, молби и сигнали в ОЗД през месец май 2011г., по дирекции: в ДСП - Дулово - 12 бр.; Алфатар - 8 бр.; Тутракан -3 бр.; Силистра - 28 бр. Случаи на насилие над деца, по които е работено през месец май: в ДСП - Дулово 6 бр.; Алфатар 2 бр.; Тутракан няма отворени случаи; Силистра - 3 бр. През месец май е започната работа по 2 нови случай за реинтегреция на дете в биологичното му семейство в община Силистра и в община Кайнарджа, а за 3 деца реинтеграцията е приключила успешно. През месец май в областта е настанено едно дете в специализирана институция от ОЗД - Силистра и е прекратено настаняването на 1 дете. През месец май 2 деца от община Дулово са настанени в семейства на близки и роднини. През месец май Районна прокуратура е сезирана по 4 случая за насилие над деца. Не са регистрирани деца на улицата и не е предоставяна полицейска закрила над деца. През месец май са издадени 10 направления за ползване на социални услуги от деца, от ОЗД - Силистра - 9 бр. и от ОЗД - Тутракан - 1 бр.

През май е регистриран общ брой деца с увреждания в областта 101. От тях в: в ДСП - Дулово - 6 бр.; Алфатар - 2 бр.; Тутракан - 7 бр.; Силистра - 85 бр. ОЗД са участвали общо в 23 съдебни производства през месец май -Тутракан в 2, Силистра в 15, Дулово в 4 и Кайнарджа в 2. Общо 87 деца от областта, които са настанени в семейства на техни близки или роднини се подпомагат с месечни помощи през май, както следва: в ДСП - Дулово - 12 бр.; Алфатар -26 бр.; Тутракан -25 бр.; Силистра -24 бр. ОЗД - Тутракан е отпуснал и една еднократна помощ за отглеждане на дете в семейството на близки и роднини и ОЗД - Силистра е отпуснал две еднократни помощи. Приемна грижа: утвърдени професионални приемни семейства - 4 бр.; настанени деца в приемни семейства - 4 бр.

Нова процедура за условията на отпускане, отчитане, разходване и възстановяване размера на целева помощ за покупка и ремонт на ПСПС и/или МИ в сила от 01.06.2011г. Целевата помощ за покупка и ремонт на ПСПС и/или МИ се отпуска въз основа на подадена молба-декларация от лицето с увреждане, от негов законен представител или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно на лицето, което подава молбата-декларация. На заинтересованото лице в Дирекция "Социално подпомагане" се предоставя - молба-декларация и списък на обектите, в които се извършва търговия на дребно с медицински изделия, предназначени за хора с увреждания. Заинтересованото лице получава от избрания от него търговец проформа фактура на името на нуждаещото се лице за съответното ПСПС и/или МИ. При депозиране на молбата-декларация лицето, което я подава задължително вписва датата на проформа фактурата, наименование на търговеца на дребно или производителя, от която е издадена. Заповедта за отпускане или отказ се съобщава на лицето, на негов законен представител или упълномощено лице в 7-дневен срок от издаването й. В 30-дневен срок лицето е необходимо да представи необходимите документи за разходване на целевата помощ: фактура; фискална касова бележка; надлежно попълнен приемо-предавателен протокол; освен ако изделието не е изработено по индивидуална поръчка; след този срок отчитането няма да бъде уважено; в случай, че стойността на изделието по представената фактура и фискалната касова бележка е по-ниска от получената помощ, лицето възстановява в Дирекция "Социално подпомагане" по касов или безкасов път разликата до отпуснатата целева помощ. Ако сумата не бъде възстановена, Дирекцията предприема действия по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс. Лицата, неизползвани целевата помощ по предназначение възстановяват пълния размер на помощта. В случаите, когато до 30-дни от получаване на целевата помощ лицето не представи фактурата, фискалната касова бележка или целевата помощ не е усвоена по предназначение, Дирекцията го уведомява писмено и поканва в срок от 7-дни да възстанови неусвоената целева помощ. След изтичане на този срок, ако сумата не е възстановена, Дирекцията предприема действия по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс. Направени са промени Съгласно заповед на Изпълнителния директор на АСП в образците на издаваните от Д"СП" удостоверения за безплатно пътуване с железопътния транспорт в страната на лица с увреждания и за безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетните майки. Считано от месец юни 2011г. отпада изискването за ежегодна заверка до 31 януари. Удостоверенията, издадени на основание чл.19 и чл.20 от ППЗСП за пътуване на хора с увреждания с железопътния транспорт в страната се издават до срока на експертното решение на ДЕЛК/ТЕЛК. След изтичане на този срок, удостоверенията се заверяват съобразно срока на новото експертно решение.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right