д-р Юлиян Найденов: В момента изпълняваме 17 проекта и подготвяме следващите за новия програмен период

д-р Юлиян Найденов: В момента изпълняваме 17 проекта и подготвяме следващите за новия програмен период

Регион: Силистра Категория: Интервюта Публикувано: Прегледи: 527
д-р Юлиян Найденов: В момента изпълняваме 17 проекта и подготвяме следващите за новия програмен период

Кметът на Силистра д-р Юлиян Найденов в специално интервю за вестник "Силистра ПРЕС"

- Д-р Найденов, всеки празник на Силистра, който по традиция е в края на стопанската година, е повод за равносметка на властта пред обществеността, какво Вие споделяте по този въпрос в навечерието на Кръстовден?

- Стартираха два мащабни инфраструктурни проекта. Първият от тях е "Изграждане на районна пречиствателна станция за отпадъчни води и водопреносна мрежа- Силистра" на стойност над 72 млн. лв. С официална "първа копка" в средата на месец август започна реализацията на този инвестиционен воден проект в града ни. Общината вече е получила авансово средства по дейностите. Строителните работи са организирани в две направления - изграждане на пречиствателната станция за отпадни води и строителство на около 45 км водопроводна и канализационна мрежа. С реализацията на дейностите ще намалеят загубите по трасето и в р. Дунав ще се вливат пречистени отпадъчни води. Проектът обхваща подобекти, отвеждаща канализационна мрежа, с над 900 отклонения за битови абонати и около 15 км нов водопровод.

Видно е, че гражданите ще бъдат затруднени заради разкопаването, но неудобствата са временни и ние апелираме за разбиране от страна на жителите на Силистра. Ще създадем нова временна организация на движение с цел преодоляване на проблемите с трафика и гарантиране на сигурността по уличното платно, съгласувани с КАТ и АПИ.

- В ход е и още един дългоочакван проект, който ще промени видимо облика на града и особено в частта му, отнасяща се до за нашата гордост - Дунавския парк?

- В процес на изпълнение е и проектът "Зелена и достъпна градска среда" по ОП "Регионално развитие" на стойност над 5 млн. лв. Той ще преобрази нашия парк. Дунавският парк в Силистра е считан за най-старият български обществен парк, създаден още през 1870 г. Той е емблематичен за силистренци. В него се строят в момента нови детски и спортни площадки ще се ремонтират шадраваните, увеличават се зелените площи, изграждат се велоалея и "Зони за паркиране", въвежда се енергоспестяващо осветление и видео наблюдение. Дунавският парк ще е още по подреден зелен, цветен и приветлив. За централния градски площад и пешеходната зона са предвидени частична реконструкция на настилките, подмяна на градския пейзаж, оформяне на нова зона за отдих, нов многоструен фонтан, въвеждане на енергоспестяващо осветление. Всичко това ще доведе до по-висока привлекателност, по-лесна достъпност, сигурност и екологичност на знаковите места в Силистра.

В ход са и дейностите по газификацията на града ни. Надяваме се в кратки срокове да газифицираме като начало няколко от общинските обекти - детски градини, училища и др. Работи се и по изграждането на Депо за компостиране и сепариране.

- Започна новият програмен период за 2014-2020 г., имаме ли готовност да участваме с нова серия проекти с екологично, социално и културно съдържание, а защо не и в спортната сфера?

- В момента изпълняваме проект "Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014 - 2020 г.", с който се изготвят работни проекти на 6 обекта: Младежки дом, Драматичен театър, Общежитие "Младост", ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Силистра, Детска ясла "Здравец" и проект за "Достъпна градска среда, чрез реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и ул. "Добруджа". В проекта са заложени внедряване на мерки за енергийна ефективност, основен ремонт и обновяване на петте сгради и прилежащите им пространства и цялостно обновяване на двете централни улици, площад "Албена" и междублокови пространства.

При стартиране на Оперативна програма "Региони в растеж" ще имаме готовност да кандидатстваме за реализирането им. Искаме успешната реализация на проектите да привлече нови инвестиции, да се подобри социалният живот и да се открият нови работни места.

Продължавеме работа по проект "Чист достъп в трансграничната зона Кълъраш-Силистра" по Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния-България" 2007-2013 г. По проекта ще се създаде общодостъпна трансгранична връзка между Силистра и Кълъраш посредством изграждане на пристанищни понтони в акваторията на Силистра и в отсрещния румънски град. Ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация малки пасажерни плавателни средства с електрозадвижване чрез слънчева енергия. Ще се направят предпроектни проучвания за изграждане на две пристанища с 8 понтонни места и соларен паркинг за пътни превозни средства с ел.задвижване. Договорени са над 5 млн.лв. за ремонт на четвъртокласна пътна мрежа по трансграничен проект с община Росеци-Румъния.

В момента Община Силистра изпълнява дейности по 17 проекта. Безпокойствата ни са по повод наложителното преасфалтиране на голяма част от улиците на града. Това обаче ще е възможно на етап след приключване на големите инфраструктурни проекти. За тази цел през тази година са осигурени 400 хил. лв. за обновяване на общинска пътна мрежа и подмяна на уличната настилка в града.

За съжаление потенциалът на река Дунав не се използва пълноценно. И нашето желание е да променяме това. Ето защо продължавам да се срещам с колеги на общини не само по поречието на Дунав, но и да подкрепям Дунавската стратегия, касаеща разкриване на нови потенциални възможности. Като кмет на община Силистра съм участвал във всички конференции по Дунавската стратегия провели се в градовете: Регенсбург, Букурещ и Виена. Под егидата на президента Росен Плевнелиев Силистра бе домакин на форум, чиято тема бе по така широко коментираната на всички нива, идея за изграждане на Дунав мост 3 в района Силистра - Кълъраш. Това съвпада с единия от приоритетите на Дунавската стратегия, а именно изравняване на регионите.

Стремим се да постигнем и продължаваме да работим за финансова стабилност, за по-висока събираемост на местните данъци и таксите. Строгата финансова дисциплина доведе до покриване на някой от старите и неразплатени задължения. Стараем се успешно да обезпечим финансово всички социални дейности.

- Възможностите на общината за инвестиции в различни обекти, включително за свободното време и спорта, са ограничени, но все пак какви са положените усилия да се случат и там промени?

- Със собствени средства община Силистра реновира покрития плувен басейн. С грижа за децата на Силистра имаме едно обновено и хигиенно издържано съоръжение, в което всеки ден плуват над 80 деца. Фитнес залата към басейна все още не е оборудвана и в тази връзка търсим и се надяваме на спонсорство или дарения. В областта на спорта очакваме да започне изпълнението на ремонта на лекоатлетическата писта с финансиране в размер на 178 хил. лв., осигурено от правителството. Продължаваме да работим за обновяването на спортната база. Очакваме финансиране за спортна площадка в междублоково пространство и на тенис корт на стойност 100 хил. лв. Има проект за ремонт на спортна зала "Дръстър" ("Манежа") на стойност 440 хил. лв.

Над 70 подрастващи славят името на Силистра с участието си в републикански, европейски и световни турнири. На всички тях трябва да осигурим условия за спорт. Ние сме горди с техните успехи и те трябва да могат да тренират в красиви и модерно оборудвани спортни зали.

През 2014 г. община Силистра откри три Центъра за настаняване от семеен тип - за деца с увреждания, за хора с психични разстройства, и по идеята за деинституционализация и качествена алтернативна грижа за децата. Разкрити бяха в тези центрове над 30 работни места. Общинска администрация продължава да работи по проект "И аз имам семейство" - нашите дейности са посочени като добри практики в национален мащаб. Тази атестация ни радва, но и ни ангажира с решаване на още социални проблеми.

- Силистра е древен център на култура и на наследство от 4 цивилизации, как използваме всичко това, за да привличаме посетители на нашия град?

- Изготвена е Стратегия за опазване и съхранение на културно-историческото наследство в Община Силистра (2014-2020 г.), която представя рамката за развитие на разнообразната културна инфраструктура в града. Акцентът е върху уникалността на доказани, регионално и национално значими институции и обекти с древна археологическа и културно-историческа стойност, като очертава перспективите за постигане на целите в партньорство със заинтересованите страни.

Силистра е град с голям потенциал за културно развитие. Общинският план за развитие 2014-2020 отразява взаимовръзките между идентифицираните в процеса на консултиране потребности на заинтересованите страни. Налице е свързаност с политиките на европейско ниво, произтичаща и от приоритетите в Стратегията на ЕС за Дунавския регион, осигуряваща значим потенциал за развитие на град Силистра в различни области. Основна цел на Дунавската стратегия е решаването на важни въпроси от общ интерес, които ще гарантират просперитет, благоденствие и развитие на страните в Дунавския регион.

Всеки празник в културния календар на Силистра е ориентиран към различни възрастови групи. Майските културни дни са по традиция съобразени с празниците в календара - национални, религиозни и общонародни. Община Силистра тази година подпомогна логистично и финансово реализацията на празника "Невруз", който общността на алианите проведе за пръв път. С общи усилия - на правителството и на общината, възстановихме Драматично-кукления театър в Силистра. Продължихме традицията с поредното издание "Парад на изкуствата", този път финансиран от община Силистра. В художествените ателиета се включиха стотици деца с цел изява и развитие на таланта си. Тази есен градът ни е домакин на биенале "Данубиана" в Художествената галерия, в което експозицията е с международно участие. В програмата на галерията изобилства от интригуващи изложби.

Очакваме фестивалът "Утрешният мир започва с днешното приятелство" да преизпълни сърцата на силистренци с емоции от багри, а на Кръстовден - Празник на Силистра, ще гледаме спектакъла "Създаване на българската държава", една уникална историческа възстановка на Национално дружество "Традиция". В дните на Силистра и в контекста на националните празници на Републиката, Съединението и Деня на Независимостта, сме поканили поп изпълнители като група "Мастило" - празничния концерт на 14 септември, а в Деня на независимостта наш скъп гост ще е певицата Йорданка Христова.

След броени дни започва учебната година. След успешно приключения проект за енергийна ефективност, проблемите са ограничени до минимум. Подновява се пътната маркировка и се почистват прилежащите пространства. Ученици, учители и родители могат да са спокойни за старта на новата учебна 2014-2015 година и си позволявам чрез Вас да предам сърдечните си поздрави по случай 15 септември.

На всички гости и на силистренци честитя празниците с пожелание за здраве и добруване! Каня всички да се докоснат и да се насладят на културните събития в празничния календар на Силистра и нека всички работим със сърце и разум, всеотдайно и почтено, за развитието на града ни!

Честит празник!

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
FOODMARK Delivery Sticky