Поредно заседание на ОбС-Силистра

Поредно заседание на ОбС-Силистра

Регион: Силистра Категория: Общински съвет,Политика Публикувано: Прегледи: 440
Поредно заседание на ОбС-Силистра

ОбС - Силистра: На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация СВИКВАМ заседание на Общински съвет - Силистра на 25.10.2012 г. ( четвъртък ) от 9,30 часа в заседателната зала на Общинския съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изменение на Правилника за организацията и дейността на

Общински съвет- Силистра, във връзка с промяна на чл.34, ал.2 от ЗМСМА. Вносител: д-р Мария Димитрова - председател на ОбС- Силистра. Резолиран до ПК: Всички комисии

2. Промяна на Решение № 41, взето на заседание с Протокол №2 от 30.11.2011 г. на ОбС, за определяне размера на възнаграждението на

председателя на Общински съвет-Силистра. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра Резолиран до ПК: Всички комисии

3. Допълнение на Наредбата за общинската собственост. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра. Резолиран до ПК: Всички комисии

4. Одобряване предложението на Комисия за организиране и провеждане на конкурс за избор на Управител на "ДКЦ-1-Силистра" ЕООД за определяне на кандидата, спечелил конкурса. Вносител: д-р Мария Димитрова - председател на ОбС- Силистра. Резолиран до ПК: Всички комисии

5. Избор на форма на управление на горските територии - собственост на Община Силистра. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра. Резолиран до ПК: ИИП и ОС

6. Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии - собственост на Община Силистра и определяне начина на ползването й за календарната 2013 г. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра. Резолиран до ПК: ИИП и ОС

7. Отдаване под наем на помещения - частна общинска собственост на "Български пощи "ЕАД. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра. Резолиран до ПК: ОС

8. Разпореждане със земеделска земя - частна общинска собственост в землището на с. Проф. Иширково. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра. Резолиран до ПК: ОС

9. Разпореждане със земеделска земя - частна общинска собственост в землището на с. Айдемир /местността "Деленки - север". Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра. Резолиран до ПК: ОС

10. Разпореждане със земеделска земя - частна общинска собственост в землището на с. Айдемир /местността "Татарица". Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра. Резолиран до ПК: ОС

11. Даване на съгласие за побратимяване между гр. Силистра Република България и гр. Асизи, Италия. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра. Резолиран до ПК: Всички комисии

12. Намаляване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция на бул. "Македония" № 61 с 10 места и увеличаване на капацитетът на Център за социална рехабилитация и интеграция на ул. "Серес" № 9 с 10 места. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра. Резолиран до ПК: ЗСПДМС

13. Актуализиране на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Силистра за 2011 - 2015 г., актуализиране

на Оперативен план с времеви график и Плана за действие за 2013 г. към стратегията. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра. Резолиран до ПК: ЗСПДМС

14. Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет /Христея Теодорова Недялкова /. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра. Резолиран до ПК: МС, ЗСПДМС

15. Одобряване на ПУП - парцеларен план за ПИ №66425.506.212 по КК и КР на гр.Силистра, за създаване на устройствена основа за изграждане на водопроводно отклонение с цел захранване на съответния имот в землище Силистра, Община Силистра. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра. Резолиран до ПК: УТ

16. Одобряване на ПУП - план за застрояване на устройствена основа за изграждане на автоморга в ПИ № 41143.503.141 по КК и КР на землище с. Калипетрово и ПУП - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ПИ № 41143.503.141 по КК и КР на землище с. Калипетрово, Община Силистра. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра. Резолиран до ПК: УТ

17. Изказвания и питания. В съответствие с чл. 36, т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на заседанието на Общинския съвет.Коментари
left
right