Отчет на бюджета на община Силистра за първите 6 месеца на 2012 г.

Отчет на бюджета на община Силистра за първите 6 месеца на 2012 г.

Регион: Силистра Категория: Поздрави Публикувано: Прегледи: 535
Отчет на бюджета на община Силистра за първите 6 месеца на 2012 г.

Във връзка с проведената днес пресконференция на д-р р Юлиян Найденов и екипа му Ви изпращаме кратка справка за изпълнението на бюджета на община Силистра за първото полугодие на 2012 година. Бюджетът на община Силистра към 30.06.2012г. е в размер на 29 223 159 лв., при първоначален план 28 580 646 лв. Общо приходите в бюджета на Община Силистра с държавен характер по отчет към 30.06.2012 г. са в размер на 7 489 048 лв., което представлява 47.33 %. Изпълнението на местните приходи към 30.06.2012г. е в размер на 5 703 871 лв. /42.56 % спрямо годишния план/ и са предназначени за финансиране на общинските дейности и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности. За същият период на 2011г. са били в размер на 4 715 176 лв. /32.14 % спрямо годишния план/. Те включват приходи от имуществени данъци - 1 354 768 лв., неданъчни приходи в размер на 3 605 115 лв., субсидии за местни дейности от ЦБ - 1 021 498 лв., вкл. обща изравнителна субсидия - 1 009 725 лв. и получени целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи - 11 773 лв.

Изпълнението на собствените приходи /данъчни и неданъчни приходи / за отчетения период е в размер на 4 959 883 лв. което представлява 56,67 %. За същият период на 2011г. са били в размер на 4 507 444 лв. или 45.15 % спрямо годишния план/.Резултатите се постигнати благодарение на предприетите ефективни мерки за събираемостта вземанията на Община Силистра от физически и юридически лица. Просрочените задължения в местни дейности към 30.06.2012 г. са в размер на 6 491 495 лв., от които 4 487 170 лв. за текуща издръжка вкл. ел.енергия, вода, горива, външни услуги и др.разходи; 193 800 лева - заем от набирателна към бюджетна сметка и 1 833 897 лева - капиталови разходи. Просрочените вземания към 30.06.2012 г. са в размер на 4 046 093лв. за дължими суми от ТБО, данък недвижими имоти, данък МПС, от наематели на общинско имущество, от концесии, от такси ЦДГ, от такси социални услуги и др. Към 30.06.2012 г. са отчетени капиталови разходи в размер на в 743 855 лв.. За отчетния период са отчетени средства по бюджета на Община Силистра в размер на 743 855 лв., от които за основни ремонти - 7 957 лв., за придобиване на ДМА - 734 902 лв, за придобиване на ДНМА - 996 лв.



Коментари
left
right