Областният управител връща решения на Общинските съвети на Главиница и Кайнарджа

Областният управител връща решения на Общинските съвети на Главиница и Кайнарджа

Регион: България Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 714
Областният управител връща решения на Общинските съвети на Главиница и Кайнарджа

При осъществяване на контрол за законосъобразност, областният управител Николай Димов върна - за ново разглеждане - 2 решения на Общински съвет-Главиница, от заседанието му на 28.03.2012 г. и едно - на общински съвет-Кайнарджа от заседанието му на 12.04.2012 г. Решенията касаят възлагане на превози за пътници по утвърдена схема от квотата на Община Главиница, съгласуване на подземно трасе за външно кабелно 20 kV захранване на фотоволтаична централа и отдаване под наем на плодовете на крайпътни насаждения.

Областният управител е установил незаконосъобразност, при вземане на следните 2 решения на Общински съвет-Главиница:

Решение № 52, според което се възлага на кмета на общината да организира и проведе конкурс за обществен превоз на пътници с автобус, съгласно приложена транспортна схема.

В обосновката си, Областният управител изтъква, че прието по този начин, решението е непълно, неточно и не съдържа законоустановените изисквания в чл.22 и чл. 19 от Наредба № 2 от 15 март 2001 г. на Министерството на транспорта за изискванията към кандидатите за технически условия към превозните средства; за списъка на задължителните документи за участие в конкурса; за начина на класиране на предложенията. Освен това не е определена цена на конкурсната документация и не са утвърдени критерии по чл. 19, ал. 1 от Наредбата, който изисква за провеждане на всеки конкурс общинските съвети да утвърдят критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите.

В приложената докладна към протокола от заседанието бланкетно са изброени критериите от чл. 19, ал.1, но дори да се приеме, че Общински съвет-Главиница ги е имал предвид, при гласуването - решението остава незаконосъобразно, се посочва в мотивировката на областния управител Николай Димов. Той обръща внимание на общинските съветници, че "следва да се обсъди и приложения към докладната записка лист без дата на издаване, без входящ номер, без подпис, без печат и с неизвестен автор. Същият съдържа критериите по чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2 и начин на точкуване само на част от критериите. Правят впечатление някои критерии, които са в противоречие с чл. 19, ал. 3 от Наредба № 2 от 15 март 2001 г., а именно:

- Лицето по чл. 2 от Наредба №2/15.03.2012 г. обслужвало ли е линията за която кандидатства през последната календарна година.

Обслужвало - 20 точки;

Не обслужвало - 0 точки.

- В коя община е регистриран данъчно кандидата :

В Община Главиница - 30 точки;

В други Общини на територията на областта - 5 точки;

Извън територията на областта - 0 точки.

Освен това - включването на допълнителен критерии, извън установените като задължителни по чл. 18 и чл. 19 от Наредба № 2, следва да бъде обстойно аргументирано, се посочва в заповедта за връщане на решението за ново разглеждане.

Решение № 54, относно съгласуване на подземно трасе за външно кабелно 20 kV захранване на "Фотоволтаична централа Долно Ряхово", в землището на с. Долно Ряхово за частта му, която се намира на територията на община Главиница.

Съгласно чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), "Общинският съвет приема решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението по ал. 3 и за учредяване на правата по ал. 4 с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници, при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството. С решението, общинският съвет определя и срока на валидност на предварителното съгласие".

Като основание за връщане за ново разглеждане областният управител посочва: "Видно от протокола, решение №54 е прието с 11 гласа "ЗА", вместо необходимите 12 гласа, представляващи 2/3 квалифицирано мнозинство. В решението си, Общински съвет гр. Главиница не е определил и срок на валидност на предварителното съгласие."

Областният управител установи незаконосъобразност и при решение № 82 на Общински съвет-Кайнарджа, относно отдаване под наем на плодовете на крайпътните насаждения (орехови дръвчета), по пътя Поп Русаново-Посев.

В обосновката за връщане на решението се изтъква, че по смисъла на закона под наем се отдават насажденията. Придобиването на естествените плодове от ореховите дървета е производно от отдаването на насажденията. В решението си общинският съвет не е посочил броя на ореховите дървета, които ще бъдат отдадени чрез търг, както и цената им с или без ДДС за брой/начална тръжна цена за едно дърво. На следващо място, Общински съвет-Кайнарджа посочва за местонахождение на вещите път Поп Русаново - Посев, като не конкретизира по пътни отсечки насажденията, които ще бъдат отдадени под наем. Към правното основание следва да се добави и Наредбата за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Кайнарджа.

Ето защо, на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Областният управител връща решения №52 и №54 на Общински съвет-Главиница и Решение № 82 на Общински съвет-Кайнарджа като незаконосъобразни, за ново обсъждане в 14-дневен срок от получаването им.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right