Социалните услуги в община Тутракан

Социалните услуги в община Тутракан

Регион: Тутракан Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 1864
Социалните услуги в община Тутракан

На 7 февруари в заседателната зала на Община Тутракан зам-кметът Петя Василева, началниците на отдели "Социални дейности" и "Общинска собственост"- Снежана Николова и Борислав Димов, секретарят на МКБППМН - Тодорка Минчева и общински служители проведоха работна среща. Темата бе предостяването на социални услуги на територията на Община Тутракан. До момента такива се предоставят в Дом за стари хора гр. Тутракан, Клуб на пенсионера, Клуб на инвалида, Личен асистент и "Млечна кухня". На 29 февруари т.г. приключва проектът "Достоен живот в семейна среда чрез предоставяне на социалната услуга домашен помощник в населените места на Община Тутракан", който обхваща 95 потребители. До месец март 2012г. ще функционира и Дневният център за възрастни хора с увреждания.

На срещата се разгледа списък с подходящия сграден фонд, с който разполага Общината, за изграждането на центрове за социални услуги и готовността за разкриване на такива по Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.

Предвидени за изграждане в тази стратегия са: Център за настаняване от семеен тип, чрез който се цели извеждането на децата в риск от специализираните институции и осигуряването на жизнена среда за пълноценното им развитие, Център за обществена подкрепа, в който ще се консултират деца и семейства в риск, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Защитено жилище за хора с психични разтройства. Една година предоставяне на услугата "Домашен помощник". От 1 януари 2011 година в Община Тутракан се реализира проект BG 051PO001-5.2.07-0053 - С-0001 " Достоен живот в семейна среда чрез предоставяне на социалната услуга домашен помощник в населените места на община Тутракан". Проектът се осъществява с финансовата помощ на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г., съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът надгражда и доразвива опита на Община Тутракан при реализацията на проекта "Домашен помощник" - фаза 1, като разширява териториалния обхват за хората в неравностойно положение от селата, които не са обхванати от съществуващите програми. Проектът е насочен към възрастните хора с увреждания и самотно живеещите на територията на община Тутракан и селата Цар Самуил,Нова Черна,Старо село,Варненци,Пожарево,Шуменци,Търновци,Преславци.

В рамките на една година са приети и направени оценки на 111 потребители. Сключени бяха 95 тристранни договора с потребителите, с регламентирани права и задължения на бенефициента, домашния помощник и потребителите. Изготвени са индивидуални планове за предоставената услуга и графици за предоставянето им. Изготвени са оценка на рисковете и план за намаляване на рисковете за всеки потребител. Предоставянето на социална услуга "Домашен помощник" стартира на 04.02.2011 г. В продължение на една година 36 домашни помощници предоставят пакет социални услуги в обичайна домашна среда, подпомагащи възрастните самотни хора и лицата с увреждания в ежедневието им, при организиране на бита и поддържане на хигиената в дома им, съобразени с методиката за предоставяне на услуги в общността. С реализирането на този проект Община Тутракан има обучени 36 домашни помощници, 111 са проучените потребители на социалната услуга. Общината възнамерява да търси и кандидатства по програми, осигуряващи заетост на безработни хора, чрез предоставяне на социални услуги на желаещи да ползват такива. Община Тутракан работи в тясно сътрудничество с специалистите на Д"СП"гр.Тутракан и Д"БТ" гр.Тутракан за осигуряване на заетост на безработни желаещи да се реализират в сферата на предоставяне на социални услуги.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right