Стартираха дейностите по проект „Обновяване на образователни игрища – СУ „Христо Ботев”, Тутракан“

Стартираха дейностите по проект „Обновяване на образователни игрища – СУ „Христо Ботев”, Тутракан“

Регион: Тутракан Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 291
Стартираха дейностите по проект „Обновяване на образователни игрища – СУ „Христо Ботев”, Тутракан“

Стартираха дейностите по проект "Обновяване на образователни игрища - СУ "Христо Ботев", Тутракан". Предвидените строителни работи включват ремонтни дейности в поземлен имот 73496.501.3750 (баскетболно игрище, затревено футболно игрище, ограда към улица "Гео Милев" и ул. "Ана Вентура" и такава между училището и игрището) и ремонтни дейности в поземлен имот 73496.501.3759 (бивш тенис корт и превръщането му в мултифункционално игрище) с цел възстановяване на първоначалното предназначение на площадките като се спазят изискванията за съответния вид спорт и се даде възможност за безопасното им ползване.

В поземлен имот 73496.501.3750 - предвижда се подмяна на съществуващата настилка на баскетболното игрище с нова бетонова, боядисване на баскетболните кошове, разчертаване на настилката, подмяна на осветителните тела между баскетболното и футболното игрище с енергоспестяващи LED лампи, боядисване на стълбовете за осветителни тела с антикорозионна боя, ревизия и ремонт на съществуващите метални стълбове, рогатки за улично осветление и кабелните кутии.

Възстановяването на затревеното футболно игрище включва премахване на съществуваща тревна настилка, фрезоване, наторяване, подравняване и затревяване със специализирана смеска за спортни терени, боядисване на 2 бр. врати с антикорозионна боя, разчертаване на игрището със спортна противоплъзгаща акрилна боя, доставка и монтаж на трибуна за 50 места.

В поземлен имот 73496.501.3759 игрището, ползвано като тенис-корт, ще се оформи като многофункционално игрище - ще бъдат развити три игрища, които ще се ползват поотделно: футболно - за мини футбол, волейболно и за бадминтон. За целта съществуващата настилка ще бъде изцяло подменена с нова бетонова настилка, ще се монтират футболни врати за футбол на малки врати. Мрежата от оградата на игрището ще бъде изцяло подменена. В самата ограда ще се оформят две врати, трайно закрепени към бетоновата настилка, ще се изпълни съответната маркировка.

Предвиждания относно ограда към улицата и ограда между училището и игрището:

• Ремонт/ подмяна на бетоновата основа на оградата

• Демонтаж оградна мрежа и ажурни пана

• Доставка и монтаж на нова оградна мрежа

• Съществуващата лека ограда между футболното игрище и училищната сграда ще бъде подновена изцяло.

Предвижда да се монтира един санитарен контeйнер с два броя тоалетни, който ще може да се ползва от спортуващите и в двата имота.

Проект "Обновяване на образователни игрища - СУ "Христо Ботев", Тутракан" се финансира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.619-0002-C01, сключен между Община Тутракан, СНЦ "Местна инициативна група Тутракан - Сливо поле" и Държавен фонд "Земеделие", подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Целта на проектното предложение е подобряване състоянието на технически непригодната за ползване и морално остаряла общинска база на образователните игрища в близост до СУ "Христо Ботев", Тутракан.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари