Община Ситово започва проект за подкрепа и интеграция на лица в неравностойно положение

Община Ситово започва проект за подкрепа и интеграция на лица в неравностойно положение

Регион: Ситово Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 458
Община Ситово започва проект за подкрепа и интеграция на лица в неравностойно положение

На 05.03.2024г. кметът на Община Ситово - Сезгин Алиибрям подписа с Министерство на труда и социалната политика Административен договор № BG05SFPR002-2.005-0008-С01/ 05.03.2024Г. към проект с наименование: "Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение от община Ситово" по Процедура за подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.005 "Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение", приоритет 2: "Социално включване и равни възможности", за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, финансирана от Европейския съюз. Стойността на сключения договор е в размер на 391 165,60 лв. Срокът за изпълнение на проекта е от 19.03.2024г. до 18.08.2025г.

Дейностите към проектното предложение "Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение от община Ситово" е насочено към подкрепа на хората в неравностойно положение, която ще подобри качеството на живот, преодоляване на последиците от социално изключване, което от своя страна ще даде възможност за подобряване достъпа им до пазара на труда и интегриране в общността. Предвижда се да бъдат идентифицирани лица от целевата група и разработване на индивидуален набор от мерки/план за действие за тяхното активно приобщаване, чрез работа на терен с цел насочването им към мениджърите на случай и психолога за последващи действия по решаване на конкретни казуси и интеграция на пазара на труда. В рамките на проекта ще бъдат назначени 10 индивидуални мениджъри, които активно да подпомагат хората в неравностойно положение от община Ситово, според техните индивидуални нужди. Предвидени са подкрепящи мерки за мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда, оказване на психологическа подкрепа на 20 лицата от целевата група и техните семейства. Ще бъдат организирани информационни кампании с местни работодатели за преодоляване на дискриминационните нагласи на някои от тях и насърчаването им за предоставяне на възможност за получаване на подкрепа при включване в заетост и наемане на лица в неравностойно положение.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари