Община Силистра стартира набирателна кампания за приемни семейства

Община Силистра стартира набирателна кампания за приемни семейства

Регион: Силистра Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 313
Община Силистра стартира набирателна кампания за приемни семейства

Областният екип по приемна грижа към Община Силистра стартира процес на набиране, подбор, оценка и обучение на кандидати за приемни семейства.

Община Силистра е доставчик на "Приемна грижа" от 2011 година, като от 01.01.2024 г. осъществява дейността в общините Силистра, Дулово, Кайнарджа и Главиница по Проект BG05SFPR002-2.006 "Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила" КОМПОНЕНТ 1, финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Какво е "Приемна грижа"?

Приемна грижа означава да полагаш грижи в своя дом за дете, което не може да бъде с биологичното си семейство. Тя осигурява за определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето и допринася за неговото пълноценно физическо, психическо и емоционално развитие. Много често родителите са изправени пред сериозни трудности да се грижат за децата си като: безработица, бедност, тежко заболяване, криза в семейните отношения. В такъв момент за детето е по-добре да бъде настанено в приемно семейство, докато проблемът на неговото родно семейство бъде разрешен и то се върне при него.

За да бъдете приемен родител е необходимо:

• да потърсите съдействие и информация от Областния екип по приемна грижа;

• да сте сигурни в решението си;

• семейството и роднините да приемат идеята да станете приемен родител;

• да покажете, че имате желание да се грижите за деца и да се включите в обучение по приемна грижа;

• да проявявате разбиране към нуждите на настаненото дете;

• да сте готови да работите в партньорство със социалните работници, учители, психолози и биологичните родители на детето, когато това е в негов интерес;

• да имате достатъчно пространство в дома си и време да общувате с детето;

• да сте дееспособен, без правни ограничения;

• да сте клинично здрав;

• да не сте осъждан;

• да не сте лишаван от родителски права;

• да нямате проблем със зависимости;

• да притежавате личностни качества като отговорност, толерантност, търпение,

Приемната грижа може да бъде доброволна - семействата полагат грижа за децата безвъзмездно, като получават само месечни средства за отглеждането и възпитанието им. При този вид грижа приемното семейство не получава месечно възнаграждение за труда си.

При професионалната приемна грижа - семействата полагат грижа за децата, като получават месечни средства за отглеждането и възпитанието им и месечно възнаграждение за труда си.

Професионалните приемни родители получават месечно възнаграждение, въз основа на сключен договор за отглеждане на дете, както следва:

За 1 дете - 150% от МРЗ - 933,00 лв. х 150% = 1399,50 лв.

За 2 деца - 160% от МРЗ - 933,00 лв. х 160% = 1492,80 лв.

За 3 и повече деца - 170% от МРЗ - 933,00 лв. х 170% = 1399,50 лв.

Средствата за отглеждане и възпитание на детето/децата са месечни и се дефиренцират съобразно възрастта на детето и според линията на бедност в страната (за 2024 г. е 526.00 лв.):

• За деца от 0 до 3 години - 1,1-кратния размер на линията на бедност - 578,60 лв. за 2024 г.;;

• За деца от 3 до 14 години - линията на бедност за съответната година - 526.00 лева за 2024 г.;

• За деца от 14 до 18 години, а ако учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 1,1-кратния размер на линията на бедност - 578,60 лева за 2024 г.;

• За деца с увреждания, установени от компетентните здравни органи се изплаща добавка в размер на 30% от линията на бедност за съответната година, т.е. за 2024 г. в размер на 157,80 лв.

Към средствата за месечна издръжка на дете се изплащат и:

• Месечни семейни помощи за отглеждане на дете до навършване на средно образование, но не повече от 20 г. по чл. 7, ал. 2 от ЗСПД - 50 лв. за 2024 г.

• Месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на 1-годишна възраст по чл. 8, ал. 7 от ЗСПД - 200,00 лв. за 2024 г.

• Месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст по чл. 8д от ЗСПД - според степента на увреждането.

• Еднократни помощи - при приложимост.

Всеки желаещ да кандидатства или да получи повече информация, може да се обърне към Областния екип по приемна грижа - Силистра на адрес:

Община Силистра

Бул. "Симеон Велики" № 33, ет. 3, офис 316

телефон: 086/816 255

имейл: silisstra2015@abv.bg

Мая Христова - н-к ОЕПГ

Петранка Тодорова - Социален работник ОЕПГ

BG05SFPR002-2.006

"Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила"

КОМПОНЕНТ 1

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари