400 млн. лв. бюджетен излишък в края на март прогнозира Министерството на финансите

400 млн. лв. бюджетен излишък в края на март прогнозира Министерството на финансите

Регион: България Категория: Бизнес Публикувано: Прегледи: 303
400 млн. лв. бюджетен излишък в края на март прогнозира Министерството на финансите

400 милиона лева бюджетен излишък в края на март прогнозира Министерството на финансите.

Това показват предварителните данни за изпълнението на бюджета, публикувани тази вечер.

Към края на февруари в хазната е имало 994 400 000 лева. Фискалният резерв тогава е бил 12,9 милиарда лева.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към февруари 2024 г. е положително в размер на 994,4 млн. лв. (0,5 % от прогнозния БВП). Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2024 г. нарастват с 5,4 на сто спрямо същия период на 2023 г.

Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2024 г. са в размер на 9 963,3 млн. лв. или 13,2 % от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 512,0 млн. лв. (5,4 %) спрямо отчетените към февруари 2023 г. За този ръст принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо същия период на 2023 г. 462,0 млн. лв. (6,1 %), докато неданъчните приходи нарастват със 72,3 млн. лв. (4,8 %) Постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са по-ниски с 22,3 млн. лева.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 8 011,6 млн. лв., което представлява 13,8 % от разчетените за годината и формират 80,4 % от общите постъпления по КФП за периода.

Неданъчните приходи са в размер на 1 585,7 млн. лв., което представлява 15,5 % от годишните разчети.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 366,0 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2024 г. възлизат на 8 969,0 млн. лв., което е 11,0 % от годишните разчети. През м. февруари 2024 г. в изпълнение на чл. 71, ал.1 от Постановление № 13 на Министерския съвет от 2024 г. от сметката за чужди средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха възстановени средства в общ размер на 1 200,0 млн. лв. В хода на изпълнението на бюджета за 2024 г. тези средства ще бъдат предоставяни с акт на Министерския съвет на базата на подписани споразумения с МРРБ като трансфери за общините за финансиране на Инвестиционната програма за общински проекти по реда на чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост с предходната година, разходите към края на февруари 2024 г. са 10 169,0 млн. лв. при 9 642,2 млн. лв. към края на февруари 2023 г, което представлява номинално нарастване в размер на 5,5 на сто спрямо първите два месеца на 2023 г. В отделните разходни показатели нарастване има при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии през януари и февруари 2024 г., след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и на по-високите разходи за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации с приетия в средата на 2023 г. ЗДБРБ за 2023 г. и други.

Размерът на фискалния резерв към 29.02.2024 г. е 12,9 млрд. лв., в т.ч. 10,9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 2,0 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари