Приключиха обществените обсъждания на двете концепции за интегрирани териториални инвестиции в Дулово и Ситово

Приключиха обществените обсъждания на двете концепции за интегрирани териториални инвестиции в Дулово и Ситово

Регион: Дулово Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 171
Приключиха обществените обсъждания на двете концепции за интегрирани териториални инвестиции в Дулово и Ситово

Последните две публични дискусии се състояха в Дулово и Ситово, където бе представена Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) с водещ партньор Община Силистра №BG16FFPR003-2.001-0041 "Грижа за хората чрез осигуряване на транспортна свързаност, достъп до качествени публични (образователни и социални) услуги, подобряване на градската среда, култура и туризъм, балансиращи и насърчаващи междупоколенческата и междуетническа равнопоставеност в общините Силистра и Тутракан".

Събитията бяха организирани от Областен информационен център (ОИЦ) - Силистра като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) за Северен централен регион за планиране (СЦР). Пред различни заинтересовани страни - представители на местните власти, партньорите в концепцията и целевите групи бяха представени отделните проекти, които са все още идеи и предстои да преминат последваща оценка.

Концепцията съдържа 9 проекта и включва мерки и дейности за обновяване на градската среда, образователната, културна и социална инфраструктура в град Силистра, както и за въвеждане на съвременни форми на експониране на паметниците на културното наследство в община Тутракан с цел привличане на повече туристи в региона. Предвидени са и мерки в сферата на образованието с цел превенция и недопускане на дискриминация в образователните институции, както и дейности за развитие на дуалната система на обучение.

Акцент бе поставен върху партньорския проект на двете професионални гимназии в Дулово и Ситово за развитие на дуалната система: "Осъществяване на връзка на образованието с пазара на труда чрез развитие на дуалната система в Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт, гр. Дулово и в Професионална гимназия по селско стопанство с. Ситово". В проектната идея са привлечени и асоциирани партньори, които да осигурят реална работна среда за обучаемите младежи: 3 шивашки и 2 преработвателни предприятия. Включени са дейности за мотивация на учениците за учене чрез работа - "пробно стажуване" в партниращите фирми с цел запознаване с реалните работни условия. Планирани са и допълнителни занимания по професионална подготовка, обучения на учители и наставници, както и провеждане на информационни кампании, насочени към работодателите, родителите и учениците. Обсъдени бяха ползите за всички участници в процеса на дуалното образование, от една страна бизнесът намира подходящите кадри, които да обучи за своите нужди, а от друга страна - учениците получават необходимите практически знания и умения и впоследствие им е много по-лесно да намерят професионална реализация.

На обществени обсъждания подлежат всички концепции, които са преминали успешно първи етап на оценка за административно съответствие и допустимост (АСД), като паралелно с втората оценка са организирани и публични дискусии за проучване на нагласите и измерване на общественото одобрение по местните концепции. Целта на консултациите е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за планиране, който да ги вземе под внимание преди да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение.

В срок до 22 март всички заинтересовани лица имат възможност да се запознаят с КИТИ и да попълнят кратка онлайн анкета, чрез която да подкрепят/не подкрепят концепцията и да направят коментари или възражения.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари