Ромите най-малко сред хората с увреждания в Силистренския край

Ромите най-малко сред хората с увреждания в Силистренския край

Регион: България Категория: Анализи Публикувано: Прегледи: 383
Ромите най-малко сред хората с увреждания в Силистренския край

При проведеното през февруари 2011 г. преброяване на населението, в анкетната карта бяха включени въпроси за установяване на броя на хората с увреждания. Зададените въпроси не изискваха задължителен отговор .Процентът на отговорилите от област Силистра е 74.9%. Към 1.02.2011 г. призната трайно намалена работоспособност или степен на увреждане имат 15 698 или 20.2% от лицата отговорили на доброволния въпрос.Това е най-високият процент сред останалите области на страната. От тях 172 са деца до 16 навършени години, а 15 526 са лица на 16 и повече навършени години.

Най-висок е делът на лицата със загубена работоспособност или степен на увреждане от 71 до 90% - 7 150 или 46.1% от всички лица на 16 и повече години с увреждания. Лицата с най-висока степен на загубена работоспособност, над 90% са 4 425, или 28.5%. С трайно намалена работоспособност или степен на увреждане от 50 до 70% в областта са 3 419, или 22.0%. Най-нисък е делът на лицата с до 50% намалена работоспособност - 532, или 3.4% от населението на 16 и повече години с увреждания. Общият брой на децата до 16 години, за които към 1.02.2011 г. е декларирано наличие на призната степен на увреждане в областта са 1.7%. Най-голям е делът на децата със степен на увреждане от 50 до 90% - 55.8% от децата с увреждания. За 26.7% от децата е посочено наличие на над 90% степен на увреждане. До 50% степен на увреждане е декларирано за 17.4%.

Разпределението на лицата с трайно намалена работоспособност или степен на увреждане на възраст 16 и повече години по пол е както следва: 6 951 (44.8%) са мъже и 8 575 (55.2%) са жени. На всеки 1 000 жени на възраст 16 и повече години отговорили на въпроса, 219 са жени с увреждания. За мъжете разпределението е - на всеки 1000 мъже на възраст 16 и повече години, 184 са мъже с увреждания. От децата до 16 години, които имат трайно намалена работоспособност или степен на уврежедане 97 (56.4%) са момчета и 75 (43.6%) са момичета. От тези деца, 45.9% живеят в градовете и 54.1% в селата.

По местоживеене лицата с трайно намалена работоспособност или степен на увреждане на възраст 16 и повече години са разпределени почти по равно - 51% в градовете и 49% в селата. Всички данни от Преброяване 2011 за пазара на труда, в това число и за участието на хората с увреждания, се отнасят за икономическата активност през последната седмица на м. януари 2011 г. При изчисляване на показателите за сравнение и за анализ на пазара на труда на хората с увреждания е използвана съвкупността на лицата на възраст 16-64 години.

Към 1.02.2011 г. икономически активни са 1 855 лица с увреждания на възраст 16 - 64 години. Икономически активни са 23.4% от мъжете и 18.3% от жените с увреждания. Значителни са разликите по отношение на участието на пазара на труда на хората с увреждания и на тези без. Коефициентът на икономическа аткивност на хорта без увреждания на възраст 16 - 64 г. е 64.5% (69.4% за мъжете и 59.3% за жените). От общия броя икономически активни лица с увреждания в областта, заети са 1 497 и 358 са безработни. Заетите мъже с увреждания са 768, а жените - 729.

Коефициентът на заетост на хората с увреждания е 16.7%, докато показателят за хората без увреждания е 49.6%. За хората с увреждания коефициентът на заетост при мъжете е 18.5%, а на жените е 15.1%. И при хората без увреждания коефициентът на заетост на мъжете (52.2%) е по-висок от този на жените - 46.7%. Към 1.02.2011 г. икономически неактивни са 13 565, или 87.4% от хората с увреждания на възраст 16 и повече години. От тях 13 264 са пенсионери (97.8% от икономически неактивните). Учащи са 116 (0.8%), заети само с домашни и семейни задължения са 96 (0.7%) и други неактивни лица са 89 (0.7%). По етническа принадлежност, относителният дял на лицата с увреждания на 16 и повече години се разпределят както следва: българска етническа група - 10 213 души, (65.8%); турска етническа грепа - 4401 души, (28.3%); ромска етническа група - 297 души, (1.9%); други етнически групи - 615 души, (4.0%).

Относителният дял на лицата с увреждания на 16 и повече години по общини варира в широки граници - от 12.4% в община Кайнарджа до 27.1% в община Алфатар. В другите общини относителният дял е: община Главиница - 15.0%, община Дулово - 19.7%, община Силистра - 23.1%, община Ситово - 24.5% и община Тутракан - 14.2%. С най-висок относителен дял на децата с увреждания е община Алфатар - 2.9. В останалите общини децата с увреждания са: община Главиница - 1.1%, община Дулово - 2.1%, община Кайнарджа - 1.1%, община Силистра - 1.9%, община Ситово - 0.7%, община Тутракан - 1.1%.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари