Очаква се по-ниска цена на газта през февруари

Очаква се по-ниска цена на газта през февруари

Регион: България Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 306
Очаква се по-ниска цена на газта през февруари

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди доклад по внесеното на 11.01.2024 г. заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец февруари 2024 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на Комисията. В заседанието участва изпълнителният директор на "Булгаргаз" Деница Златева.

След анализ, изготвен въз основа на представените от "Булгаргаз" ЕАД данни и документи и след направени изчисления, в доклада на Комисията се предлага цената на природния газ през м. февруари 2024 г. да бъде 73.00 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Тази прогнозна цена е с около 6 на сто по-ниска от утвърдената цена за м. януари.

Предложената цена включва компонента "цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи", компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в Подземното газово хранилище "Чирен", в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В заявлението на "Булгаргаз" са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ. От тях общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от три различни източника.

В ценовия микс за м. февруари е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват 42,03 % от потреблението за месеца и имат важно значение за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.

"Булгаргаз" е сключил за м. февруари договор за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца общественият доставчик е включил и количества природен газ от ПГХ "Чирен".

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. февруари - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

На откритото заседание изпълнителният директор на "Булгаргаз" ЕАД Деница Златева информира, че към днешна дата дружеството очаква окончателно предложената регулирана цена на природния газ за м.февруари да бъде с около 8,5% по-ниска от утвърдената за м.януари. Тя посочи, че в ценообразуването са включени количества за добив от подземното газово хранилище в Чирен, чиято цена е фиксирана и не се влияе от ценообразуващия индекс TTF "месец напред". При планирането на добива основен приоритет за дружеството е постигането на благоприятен ценови микс и регулирана цена.

Според председателя на КЕВР Иван Иванов намаляването на цената на природния газ за м. февруари създава ценови ползи за всички български потребители - както за преките ползватели на синьо гориво, така и за клиентите на топлинна енергия, предоставяна от топлоцентрали с първично гориво природен газ. Ръководителят на регулатора коментира, че независимо от сегашните геополитически събития цената на природния газ остава стабилна, за което допринасят сравнително меката зима и достатъчните количества в европейските газохранилища със средна запълняемост от 71%. "Видимо е, че свиването на потреблението на газ, в резултат на прилагането на мерки за енергийна ефективност, също има съществена роля за намаляването на цената. Това показва, че енергийната революция е в ход и България е част от нея", подчерта доц.Иванов. Неговото категорично становище е, че устойчиво ниските цени на енергийните ресурси, в т.ч. и на природния газ, са силен антиинфлационен фактор, който има важно значение за подкрепа на усилията на България да отговори на критериите за членство в Еврозоната.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба на 01.02.2024 г. "Булгаргаз" ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ за м.февруари. Те ще отчетат котировките на международните газови пазари и валутния курс към 31 януари т.г. включително. Същият ден регулаторът ще приеме решение, с което ще утвърди цената за месеца, по която "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари