Европейска инициатива за подобряване на регулациите на газовия пазар в България започва своето изпълнение

Европейска инициатива за подобряване на регулациите на газовия пазар в България започва своето изпълнение

Регион: България Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 334
Европейска инициатива за подобряване на регулациите на газовия пазар в България започва своето изпълнение

На 22 януари 2024 г. в Комисията за енергийно водно регулиране се проведе встъпителна среща по проекта "Създаване и прилагане на регулаторни механизми за пазара на природен газ в България". Той се финансира от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) 2021/240 за създаване на Инструмент за техническа поддръжка ("Регламент за ИТП"). Основната цел е повишаване на аналитичния и техническия капацитет на регулатора в разработването на нови методологии, правила, насоки и модели за пазара на природен газ в България. От нормативна гледна точка проектът допринася за привеждане на националния газов пазар в съответствие с правната рамка на ЕС.

На встъпителната среща КЕВР беше представена от председателя на Комисията доц. Иван Иванов, членовете на регулатора Александър Йорданов, Благой Голубарев и Пенка Трендафилова, както и от работната група по проекта с участието на експерти от дирекциите "Природен газ", "Правна" и "Обща администрация". От страна на Генерална дирекция за подкрепа на структурните реформи на ЕК участва г-н Лука Ди Донатантонио. В срещата се включи и екип на избрания изпълнител по проекта - консултантската компания "Триномикс" и нейния партньор от Черноморския изследователски енергиен център.

Представители на КЕВР подчертаха необходимостта от актуализация на нормативната база на регулатора в няколко насоки - Методиката за определяне на цени за достъп и пренос, Указанията за определяне на цени за достъп и съхранение на природен газ, оценката на инвестициите и разходите на газоразпределителните дружества. От съществено значение за Комисията е и уеднаквяването с европейските правила за определяне на категориите информация, представляваща търговска тайна, както и нейното използване, съхранение и публикуване.

Предвижда се разработване на предложения за изменение на методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, въвеждане на методология за определяне на референтната цена на газопреносния оператор и изготвяне на опростен тарифен модел в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 г. за установяване на мрежов кодекс за хармонизирани тарифни структури за пренос на газ (Регламент (ЕС) 2017/460). По този начин ще се осигури прозрачност и предвидимост за участниците на пазара.

Екипът по проекта ще разработи предложения за изменение на Указанията за утвърждаване на тарифа за достъп и съхранение в подземно газово хранилище, включващи добрите европейски практики. С това ще бъде улеснен достъпът на потребителите до хранилището.

Дейностите по проекта предвиждат и изготвянето на Модел за оценка на инвестициите и разходите на операторите на газоразпределителни мрежи с оглед на приложението им в регулирането на цените. Той ще включва методика и критерии за преглед и оценка на инвестициите на газоразпределителните дружества, както и разработване на алгоритъм за изчисляване на коефициент за подобряване на ефективността при регулирането на цените

По отношение на правилата за определяне на категориите информация, представляваща търговска тайна, нейното използване, съхранение и публикуване ще бъде извършен анализ на действащите правила. Те ще бъдат актуализирани с оглед добри практики на регулаторите в други държави-членки на ЕС.

На срещата бяха обсъдени работен график на проекта, включващ неговите етапи, задачи и методологията, предложена от изпълнителя за провеждане на планираните дейности, както и индикатори за наблюдение. Консултантската помощ във връзка с изпълнението на основните тематични насоки предвижда провеждането на семинари, консултации, дискусии и други дейности. Крайният срок за завършването на проекта е м. юни 2025 г.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари