Удължаване на жизненоважните услуги за домашни грижи за възрастни и хора с увреждания

Удължаване на жизненоважните услуги за домашни грижи за възрастни и хора с увреждания

Регион: Ситово Категория: Здраве Публикувано: Прегледи: 618
Удължаване на жизненоважните услуги за домашни грижи за възрастни и хора с увреждания

Община Силистра наскоро засили усилията си за предоставяне на грижи за своите най-уязвими жители, като подписа Допълнително споразумение към Договора за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0036-C01 с наименование "Грижа в дома - Община Силистра". Тази инициатива е част от Програмата "Развитие на човешките ресурси" за периода 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

С новото споразумение, общината удължи интегрираната здравно-социална услуга "Грижа в дома" с още три месеца. Това удължение променя крайния срок за приключване на проекта от 3 януари 2024 г. на 3 април 2024 г., като общата продължителност на проекта достига 15 месеца. Отпуснатите средства за целия проект възлизат на 2 234 675,30 лв.

Отдел "Обществено здраве, социална политика и спорт" на Община Силистра действа като доставчик на тази жизненоважна здравно-социална услуга. Основната цел на проекта е да осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни граждани, нуждаещи се от грижа.

Специфичните цели на проекта включват:

Подобряване на качеството на живота и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за тяхното предоставяне.

Обновяване на модела за предоставяне на здравно-социални услуги в домашна среда, насочени към възрастните хора, които не могат да се самообслужват, и лица с увреждания.

Разширяване на предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги в дома, включително по време на пандемични ситуации.

Подходът на проекта зачита личното пространство и достойнството на ползвателите на услугите, като се гарантира тяхната независимост и конфиденциалност на личните данни. Предлаганите услуги включват почасова лична помощ, подкрепа за социалното включване и здравни услуги, адаптирани според индивидуалните нужди на всеки потребител.

Важно е да се отбележи, че за получаването на тези интегрирани здравно-социални услуги в рамките на проекта не се заплаща такса. Целевите групи включват възрастни хора, които не могат да се самообслужват, и лица с увреждания. До момента проектът е обхванал 488 души от тези групи.

След приключването на проектните дейности се предвижда тези здравно-социални услуги да продължат да се предоставят като делегирана от държавата дейност. Екипът за организация и управление на проекта гарантира безпроблемното предоставяне и разширяване на тези жизненоважни услуги.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари