Община Ситово ще ремонтира НЧ „Бачо Киро – 1943г.“, в село Искра

Община Ситово ще ремонтира НЧ „Бачо Киро – 1943г.“, в село Искра

Регион: Ситово Категория: Култура Публикувано: Прегледи: 384
Община Ситово ще ремонтира НЧ „Бачо Киро – 1943г.“, в село Искра

На 10.11.2023г. кметът на Община Ситово - Сезгин Алиибрям подписа Административен договор №BG06RDNP001-19.159-0013-C01/10.11.2023г. към проект с наименование: "Ремонт на НЧ "Бачо Киро - 1943г.", с.Искра, община Ситово" по Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.159 "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" - подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от "Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.", научаваме от Фейсбук страницата на администрацията.

Дейностите заложени по проекта, са: Изпълнение на строително ремонтни работи. Стойността на договора сключен между Държавен Фонд Земеделие, Местна Инициативна Група "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" и Община Ситово за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект № BG06RDNP001-19.159-0013-С01 е на стойност 131 394.82 лв. без ДДС, от които 92 366.58 лв. - МИГ и 39 028.24 лв. - Община Ситово. Крайният срок за изпълнение е 30.06.2025г.

Целта на проекта е реконструкция на най-разрушения участък от общинския път SLS 1114 с дължина 850 м. като започва от км. 2+770 и завърши при км. 3+620.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари