Административният съд в Силистра допусна съдебна експертиза по дело за близо 9 млн. лева

Административният съд в Силистра допусна съдебна експертиза по дело за близо 9 млн. лева

Регион: Силистра Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 1951
Административният съд в Силистра допусна съдебна експертиза по дело за близо 9 млн. лева

Момент от първата копка и старт на проекта в село Айдемир

Административният съд в Силистра допусна съдебна експертиза по дело за оспорване на финансова корекция в размер на 25% от стойността на два договора за инженеринг за реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово, пишат колегите от КВОРУМ.

Делото е образувано по жалба на "Водоснабдяване и канализация"ООД гр.Силистра срещу Решение от 22.05.2023г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020г.", с което е определена финансова корекция в размер на 25% от стойността на засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране разходи по обособена позиция 2 - Договор №00513-2020-0007-02/08.10.2020г., сключен с изпълнител ДЗЗД"КВ Силистра 2020" на стойност 18 693 843.66 лева без ДДС и, по обособена позиция 3 - Договор №00513-2020-0007-03/08.10.2020г. с ДЗЗД"КВ Силистра 2020" на стойност 17 116 239.02 лева без ДДС,с предмет:"Инженеринг за обект:"Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр.Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово." по обособени позиции, с уникален номер 00513-2020-0007".

Общата стойност на финансовата корекция е в размер на 8 952 520,67 лв.

Експертизата ще отговори на следните въпроси:

1. Какви инженери за отделните части е предложил в офертата си избраният за изпълнител и има ли предложено лице на длъжност "експерт проектант по част "Проектно-сметна документация (ПСД)"? Каква е неговата роля за организацията на изпълнението на поръчката?

2. В таблица 1 от Техническите предложения за изпълнителя (по ОП-2 и ОП-3) предвидени ли са някакви задължения, дейности или функции за експерта по част "ПСД" за изпълнение на поръчката и ако са предвидени - да се посочат конкретно. В същата Таблица №1 посочени ли са взаимовръзките между експерта по част "ПСД" с другите експерти?

3. Офертата на избрания за изпълнител съответства ли на правилата на FIDIC и на приложимата нормативна уредба за този вид дейност?

4. Съгласно Документацията за ОП, участникът бил ли е длъжен да представи "организационна схема" за изпълнение на поръчката, включваща длъжностите и взаимовръзките между подизпълнителите (ако се предвиждат) и другите участници в строителния процес - възложител, изпълнител, членове в обединението, ръководител на екип, както и с другия ключов персонал?

5. Посочени ли са в организационните схеми към Техническото предложение (и за двете обособени позиции) на изпълнителя, какви функции ще изпълнява подизпълнителя "Евронет" ЕООД и взаимовръзките му с другите страни в строителния процес?

6. Съобразявайки Документацията и за двете обособени позиции по процесната обществена поръчка, да даде заключение: - възложителят в каква последователност е предвидил подписването на акт обр.№15, провеждането на 72-часовите проби и подписването на протокол обр.№17 и съответно: - в офертата на изпълнителя в какъв ред (последователност) е предвидено подписването на акт обр.№15, провеждането на 72-часовите проби и подписването на протокол №17. Вещото лице да посочи конкретните документи и страниците от тях, където е разписан въпросният ред.

Отговорите на тези въпроси ще бъдат изготвени от вещото лице в срок до 5 декември 2023 г. Съдът насрочи следващо заседание по делото на 13 декември 2023 г.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари