Общинският съвет в Главиница проведе първото си заседание за 2023 година

Общинският съвет в Главиница проведе първото си заседание за 2023 година

Регион: Главиница Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 627
Общинският съвет в Главиница проведе първото си заседание за 2023 година

Общински съвет - Главиница проведе заседание на 27 януари свикано от неговия председател Месут Алиш. Местните парламентаристи разгледаха седем докладни записки включени в дневния ред.

Предложението за преобразуване на Обединено училище "Иван Вазов" в с. Зафирово в Основно училище "Иван Вазов" бе отложено за следващо заседание.

Съветниците приеха отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 година. Запазена е положителната тенденция за увеличаване на приходите свързани с придобиването, разпореждането и управлението на имотите общинска собственост, става ясно от анализа, който има следните измерения: при прогнозирани в годишната програма за 2022 г. приходи от управление и разпореждане с общинска собственост, в размер на 1 119 000 лв., изпълнението в края на година е 1 341 683 лв.

image

Приета е Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Главиница за настоящата 2023 година. Прогнозните приходи са в размер на 1 134 000 лв.

Отчет за 2022 г. за изпълнението на Програмата за управление на Община Главиница за срока на мандата 2019-2023 г. също бе приет. В него кметът Неждет Джевдет конкретно е отчел всички дейности включени в нея - работата по проекти и направените инвестиции, развитието на социалните дейности, на техническата инфраструктура, подобряването на административния капацитет, финансовата стабилност.

Положителни са решенията на съветниците относно представения доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Главиница за 2022 г., както и за Годишния отчет за изпълнението на "Програма за опазване на околната среда" и "Програма за управление на отпадъците" на Община Главиница за 2022 г.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари