Редовно заседание проведе в сряда Общински съвет - Ситово

Редовно заседание проведе в сряда Общински съвет - Ситово

Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 596
Редовно заседание проведе в сряда Общински съвет - Ситово

Заседанието започна с предложението на председателя Ридван Кязим за попълване на състава на Постоянните комисии, наложило се след освобождаването на Николай Неделчев като общински съветник и заемане на неговото място от Дияна Йовчева.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС за първото полугодие на тази година, проектобюджет за 2023 г. и актуализирането на бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2024 - 2025 г. не събра мнозинство при гласуването и ще бъде разгледан отново на следващо заседание.

Общинските съветници приеха промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2022 год. по обекти към 30.09.2022 г.

Кметът Сезгин Алиибрям бе определен за представител на Община Ситово за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Силистра, което ще се проведе на 11 октомври.

С три проектни предложения ще кандидатства Община Ситово, за които Общинският съвет даде съгласие. Първият проект е по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Топъл обяд" по Програма за храни и основно материално подпомагане.

Вторият е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с проект "Изграждане на Фотоволтаични инсталации за производства и съхранение на електрическа енергия за подпомагане енерго нуждите на детските и учебните заведения на територията на Община Ситово" по Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", от Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони.

Третият проект е "Реконструкция и рехабилитация на улиците и тротоарите към тях на територията на Община Ситово" по Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", от Мярка 7 "Основни услуги и обновяваме на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони.

Автобус, марка Отойл, общинска собственост, ще бъде предоставен на ПГСС-Ситово за превозване на ученици през настоящата учебна година.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари