Проведе се редовното заседание на Общински съвет-Ситово

Проведе се редовното заседание на Общински съвет-Ситово

Регион: Ситово Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 951
Проведе се редовното заседание на Общински съвет-Ситово

С включване на две допълнителни докладни записки към дневния ред, внесени от кмета Сезгин Алиибрям, започна редовното заседание на Общински съвет-Ситово на 31 май.

Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели към Окръжен съд - Силистра и избор на временна комисия по предложения за кандидати е първото прието решение. Апелативен съд-Варна е определил 2 броя съдебни заседатели от община Ситово за следващия мандат 2023 - 2026 г. Временната комисия по предложенията и проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели е 5-членна. Тя се оглавява от общинския съветник Станчо Арсов, негов заместник е Сердар Адем, а членове - Седат Ариф, Димитър Маринчев и Галина Йорданова.

Общинските съветници приеха направеното актуализирано разпределение на променените показатели по плана за разходите по бюджета Община Ситово за периода от 31 юни до 31 декември 2021 г. и отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Ситово към 31.012.2021 г.

Кметът Сезгин Алиибрям ще представлява Община Ситово на предстоящото извънредно неприсъствено Общо събрание на Асоциацията по ВиК-Силистра, което ще се проведе на 17 юни. При невъзможност той да участва ще бъде заместван от Севджан Адем - зам.-кмет.

Представител на Община Ситово в Областната комисия за изработване на областна здравна карта и в Областната комисия за изработване на областна аптечна карта ще бъде зам.-кметът Еда Самиева.

По Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ситово бяха приети изменения и допълнения, наложени от решение на Министерския съвет за пълно освобождаване на родителите от плащане на такса за детска градина считано от 1 април т.г., за което са предвидени и допълнително средства в държавния бюджет.

В края на заседанието местният парламент даде съгласие месечните обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, внесени и дължими до края на 2022 г. да бъдат разходвани чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетия от Общинския съвет начин за определяне и размер на такса "Битови отпадъци", единствено за дейности, свързани с управление на отпадъците на територията на Община Ситово, включително техника и машини за обезпечаване на тези дейности.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
FOODMARK Delivery Sticky