Партньорска информационна кампания в област Силистра

Партньорска информационна кампания в област Силистра

Категория: Земеделие, Общество Публикувано: Прегледи: 841
Партньорска информационна кампания в област Силистра

Приключи съвместната информационна инициатива на Областен Информационен център - Силистра, Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) офис Силистра и Регионален експертно-консултантски и информационен център "Читалища" - Силистра (РЕКИЦ). В рамките на 2 седмици бяха проведени Изнесени приемни в малки населени места във всички общини в област Силистра на тема "Европейските фондове - добри практики и предстоящи възможности". Над 100 местни посетители получиха безплатен и улеснен достъп до информация, свързана с финансиране на проектни идеи, както и до информационни материали с успешно реализирани проекти от област Силистра.

Очаквано, най-голям бе интересът към възможностите за подпомагане на земеделски стопанства и към предстоящите подмерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. - 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери" и 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства", планирани да бъдат отворени до края на тази година. На откритите щандове бяха отправени запитвания за условията за кандидатстване и за размера на финансовата помощ. С по 25 000 евро ще бъдат подкрепени младите земеделски стопани за създаване и развитие на стопанства, а малките земеделски стопанства ще бъдат финансирани с по 15 000 евро. Припомняме, че експертите от НССЗ предоставят подробна информация по тези мерки, консултират земеделските стопани за възможностите и необходимите документи, както и изготвят безплатни проекти на потенциалните кандидати.

В момента е отворен и Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". Кандидатите могат да планират инвестиции, насочени към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост. Чрез подмярката се стимулира по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти и подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост. Допустими за подпомагане са дейности, насочени към въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, подобряване на енергийната ефективност, в това число използване на енергия от ВЕИ за собствено потребление, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, опазването на околната среда и устойчиво и цифрово управление на процесите в производството. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 17.08.2022 г.

Експертите в информационните центрове продължават да предоставят актуална и навременна информация на всички заинтересовани посетители намясто в офисите си в Силистра:

Областен информационен център - Силистра: ул. "Симеон Велики" №49, сграда на Художествената галерия, вход към Кукления театър, тел. 086 822 012;

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) офис Силистра: ул. "Хр. Смирненски" № 2, ет 1, ст. 11 и 11А, тел. 086 820 306.

Областен информационен център - Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари