Бюджет - 2022 приет и в община Ситово

Бюджет - 2022 приет и в община Ситово

Регион: Ситово Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 712
Бюджет - 2022 приет и в община Ситово

С приет Бюджет за настоящата година приключи заседанието на местния парламент в Ситово вчера. В приходната и разходната си част той е в размер на 7 680 605 лв. Приходите с държавен характер са 4 829 228 лв., а с общински характер - 2 851 377 лв.

Община Ситово няма просрочени задължения.

В поименния списък на капиталовите разходи са включени ремонти на сгради общинска собственост, рехабилитация на улици в различни населени места идр. Целевата субсидия за същите е в размер на 648 900 лв.

Община Ситово се придържа на принципа на приоритетно финансиране на основните социални отговорности, на строга финансова дисциплина, на адекватно планиране и изпълнение на бюджета за достигане на стабилно финансово състояние на Общината, недопускане на рискове - поемане на нови задължения за разходи без финансово обезпечаване, и осъществяване на инвестиционна програма, като по този начин се създадат условия за подобряване на качеството на живот в общината.

В останалата част от заседанието бяха приети решения по докладни записки отнасящи се до предоставените доклади за дейността на народните читалища на територията на Община Ситово за 2021 година и за изразходваните от бюджета средства; промяна в структурата на общинската администрация и на структурата в местни дейности; приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ситово за 2022 г.

Община Ситово получи съгласието на съветниците да кандидатства с два проекта по Мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" съгласно Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на действие на МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" по Програмата за развитие на селските райони.

Отмяната противоепидемичните мерки в страната дават възможност да се възобнови провеждането на сборове в населените места. По този повод от общинския бюджет ще бъдат отпуснати 4 хил.лв. на Кметство Искра и по хиляда лева на Кметствата в Добротица и Попина.

В края на заседанието кметът на Община Ситово Сезгин Алиибрям благодари на общинските съветниците за съвместната работа и приемането на Ббюджет-2022.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
FOODMARK Delivery Sticky