НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ: Община Главиница отбеляза ръст в изпълнението на инвестиционната програма и рекордни приходи от данъчен и неданъчен характер

НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ: Община Главиница отбеляза ръст в изпълнението на инвестиционната програма и рекордни приходи от данъчен и неданъчен характер

Регион: Главиница Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 975
НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ: Община Главиница отбеляза ръст в изпълнението на инвестиционната програма и рекордни приходи от данъчен и неданъчен характер

- Как се отразява повишаването на цените на тока в работата на Общината?

- Всяка една община в страната, изпитва затруднение поради драстичното увеличение на цената на електроенергията. Въпреки реализираната оптимизация в дейността на уличното осветление в общината и преминаването към съвременни енергоспестяващи LED осветителни тела и сключване на договор за свободния пазар, рязкото покачване на цената на електроенергията, доведе до там, разходите за улично осветление да скочат и в община Главиница.

image

Наред със съседните общини, ние също въведохме режим на уличното осветление, като временна мярка /включване от 18:00 до 22:00 ч. и от 6:00 до 7:00 ч./, тъй като пред нас стои законовото ограничение, въведено от правителството, до приемането на националния бюджет, Общините да харчат една дванадесета от бюджета за миналата година.

Като сравнение бих посочил, че през месец декември 2021 г., сметката за изразходвана електрическа енергия за улично осветление е 47 497 лв., а за същия месец през 2020 г. е 11 389 лв.

Отново ще кажа, че въвеждането на режим е не само заради високата цена на тока, а и поради липсата на национален бюджет и ограничението да се изразходва 1/12 от бюджета за 2021 г. Допълнителен мотив на Общините за въвеждане на режим е стремежът до приемане на общинските бюджети да се запазят установените бюджетни рамки и на останалите бюджетни дейности, в противен случай следва да се пренасочат бюджетни средства от останалите сектори в сектор "Улично осветление". Бюджетният процес, освен финансови средства е и законодателен процес, който съдържа норми за поведение и административно-наказателна част. Този проблем ще повдигне сериозен дебат за разговори, относно статута на българската община, нуждата от промяна на българското законодателство, финансова децентрализация и т.н.

image

Значителното увеличение на цената на електроенергията доведе до там, че услугата "Улично осветление", която обхваща всяка една улица и всяко едно домакинство във всички населени места на община Главиница и която осигурява комфорт и сигурност през тъмната част на денонощието, без въвеждане на режим на осветлението, достига дял от 15,3% или 398 хил.лв. от местните приходи за тази година. Данните сочат, че през 2021 г. за услугата "Улично осветление" сме платили 80 хил.лв., а през 2021 г. - 140 хил.лв.

Реализираната през 2020 г. оптимизация в дейността "Улично осветление" доведе до там, Общината да се спаси от ежегодните разходи за консумативи, които възлизаха на около 30 хил. лева за поддръжка на старите лампи. Успяхме с ресурс от 300 хил. лв. да закупим лампа на всеки стълб - 4 743 броя, които имат 10 години гаранция и по-малка консумация отколкото старите луминисцентни лампи.

image

За сравнение бих споделил само, че друга общинска бюджетна услуга, като "Сметопочистване, сметоизвозване и депониране", която заема дял около 20% от разходната част на местните приходи в Общината се издържа от приходите от такса "Битови отпадъци", които са разрешени по ЗМДТ и възлизат на около 350 хил. лв. на година.

image

Разликата между двете дейности произтича от възможността Общините да имат правото да събират такса "Битови отпадъци" от данъкоплатците, която се явява в приход на Общините и посреща разхода в тази дейност, но нямат право да събират такса за улично осветление.

Увеличението на стойността на електроенергията, концентрира внимание върху няколко важни въпроса:

- защо Общините, училищата, детските градини, читалищата, религиозните обекти и уличното осветление се третират като небитови /промишлени абонати?

- не може ли да се намали ставката на ДДС за електоенергия на Общините, училищата, детските градини, читалищата и религиозните обекти и други сектори, които са юридически лица, но не реализират търговски дейности?

- В последно време се установява като актуална тема въвеждането на фотоволтаични улични лампи. Какви са Вашите наблюдения по тази тема?

- Наблюденията ми са, че единични Общини са въвели и то частично този вид осветление. Примерно, Община Кайнарджа има монтирани 500 бр. фотоволтаични лампи, които са на стойност 2 млн. лева, Община Алфатар имат одобрен проект на стойност за 1 млн. и 160 хил. лева за монтиране на 341 бр. фотоволтаични лампи, което води до извода, че една лампа възлиза на 3500-4000 лева - доставка на метален стълб, монтаж, фотоволтаичен панел, акумулатор, лампа и др. /разходът на енергоспестяваща фотоволтаична лампа е около 50-60 лв. на брой/.

Внедряването на фотоволтаични улични лампи на територията на община Главиница би означавало:

- финансов ресурс от 16 млн. лева за да се монтира на всички 4737 стълба;

image

- финансов ресурс от 8 млн. лева за да се монтира фотоволтаична лампа през стълб /2368 бр./;

- град Главиница - 2 млн. лева за всеки стълб /477 бр./ и 1 млн. лева за фотоволтаична лампа, през стълб /239 бр./;

Абстрахирайки се от факта, дали средствата са от европейско, национално или общинско финансиране, стигаме до извода, че с 16 млн. лева може в рамките на 40 години да се изплаща разхода на ел. енергия за улично осветление в община Главиница и 200 години по старите цени. Стигаме и до заключението, че ефектът на фотоволтаичното осветление би се породил само с външно финансиране, т.к. само за седемте общини в област Силистра, биха били необходими минимум 95 млн. лева. Наред с ефективността на осветлението, следва да се има предвид и техническата надеждност и гаранционния срок на фотоволтаичния панел, лампа и най-вече на акумулатора.

Много от общините в страната, поради високите цени на електроенергията, въвеждат режим на уличното осветление, като временна мярка и търсят начин да подменят старите улични осветителни тела с нови енергоспестяващи LED или фотоволтаични. Наред с това, всички сме в очакване правителството или КЕВР да предприемат действия - финансово подпомагане на общините, прехвърляне на общините в списъка на битовите клиенти или да се обособи трета група - публични клиенти.

Приоритетите, които ние залагаме за община Главиница, са ефективно участие при усвояване на средства от Националния план за възстановаване и развитие:

- монтаж на фотоволтаични панели за електроенергия на покривите на "Домашен социален патронаж" в гр. Главиница, ДГ "Св.Св. Кирил и Методий" в гр. Главиница и Общинска администрация - Главиница;

- изготвянето на енергиен доклад за възлагане на проект, който да включва монтиране на фотоволтаични инсталации за осветление.

- Община Главиница е една от активните общини в област Силистра по отношение на работата по различни проекти през отминалата 2021 г. Кои бяха най-важните проекти?

- Удовлетворен съм, че изводът е такъв, защото Община Главиница отбеляза ръст в изпълнението на инвестиционната си програма за 2021 година, въпреки развиващата се криза в страната. Успяхме да привлечем над 4 млн. лева финансов ресурс от национални и европейски финансиращи програми. Този успех стана възможен, благодарение на активната работа на екипа, с който работя и служителите в Общинска администрация - Главиница.

Един от основните обекти на миналата и настоящата година е дългоочакваният основен ремонт на сградата на "Домашен социален патронаж" или известен още като "Патронаж", който стартира в края на миналата година и се очаква да приключи в края на месец май тази година. Проектът предвижда доста новости в обекта - подмяна на покривна конструкция, изграждане на малка зала, подмяна на осветление, монтиране на климатична и вентилационна инсталация, изграждане на вътрешни санитарни възли, ремонт на кухненските, складовите помещения и офис помещенията и други. Предвижда се двете зали да придобият коренно различен интериор.

През изминалата година финализирахме и един жизненоважен за жителите на село Малък Преславец проект, а именно продълбочаването на открития канал за повърхностни води, който е с дължина около 9000 метра и е единствен вариант за отвеждане на заустваните от петте каскадни водоема повърхностни води към блатото в Малък Преславец. Заустваната вода преминава през цялото протежение на село Малък Преславец и създава риск от наводняване на къщите и стопанствата на живеещите в селото. Друга опасност, която е относима към обекта, е каскадният характер на водоемите, които образуват общ водосбор от около 185 дка или обем от около 225 000 куб. метра вода.

image

Друг обект, който приключихме през изминалата година, е основният ремонт на сградата на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - 1942" в село Коларово, благодарение на което се обнови неизползваната от около 40 години зала за мероприятия, сцена, съблекалните и допълнителните помещения в сградата. В рамките на настоящата година, предстои да се реализира проект, чрез който ще се достави специално обзавеждане и оборудване за помещенията на читалището и ще се изгради Туристически център.

Успешно завършихме и асфалтирането и ремонтирането на улици по населените места - Долно Ряхово, Зафирово, Дичево, Суходол, Косара, Калугерене, Листец, Звенимир и Зарица, които са на обща стойност около 350 хил. лева.

Както всяка година и през 2021-ва реализирахме ремонтни дейности по административни, културни, здравни, образователни и други обекти в общината. Такива ремонти имаше в Богданци, Стефан Караджа, Ножарево, Падина, Зебил и Главиница, на обща стойност около 280 000 лв.

Предстои да се обяви процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи по основния ремонт на сградата на СУ "Васил Левски" в град Главиница, който включва саниране на сградата, подмяна на дограма, подмяна на интериорни врати, вътрешен ремонт на помещенията, подмяна на осветителни тела, подмяна на котел и отоплителна инсталация и други.

- Какво е състоянието на събираемостта на местните данъци и такси? Какви мерки предприемате, ако има нередовни платци?

- В края на 2021 г. отчетохме рекордни приходи за Община Главиница от данъчен и неданъчен характер, което стана възможно благодарение на добрата работа на екипа, общинската и кметските администрации, правилната секторна реформа и отговорната позиция на жителите на общината. Трябва да отбележа, че увеличението е факт, без да се увеличават стойностите на местните данъци и такси, както и наемите на недвижимите имоти.

Ръстът в събираемостта на местни данъци и такси се дължи на различната данъчна политика, която въведохме още през предходния мандат. Един интересен факт, който мога да споделя е, че данъчната политика в община Главиница преди 2016 г. е била от типа: "който желае плаща, който не желае не плаща". Последното е продиктувано от факта, че преди 2016 година, не е образувано нито едно производство за принудително изпълнение срещу данъчнозадължени лица. Данъчна политика само на гише, води до там, че огромни задължения за местни такси и данъци остават несъбрани и в последствие се погасяват по давност. Задължения, попаднали в хипотезата на погасителната давност, губят правото на принудително събиране.

Разбира се, този успех не се дължи само на служителите от отдел "Местни данъци и такси", огромна роля имат и нашите специалисти "Административно и финансово обслужване" по Кметствата, както и кметовете и кметските наместници, които получиха пълен достъп до програмата за събиране на МДТ.

Ще се позова на данните за приходите от местни данъци и такси, които сочат, че докато през 2015 г. те са били 673 хил.лв., то през 2021 г. те достигат до 988 хил.лв.

Наред с това, служителите ангажирани със събиране на МДТ, ежедневно поставят темата за налозите, които са инструмент за реализирането на добро управление.

Комбинирането на високите местни приходи с достатъчното външно финансиране, води до устойчивост на реализираните дейности и възможност за увеличаване на качеството им.

Винаги съм бил благодарен на всички съвестни жители на община Главиница, тъй като това, което успяваме да създадем е благодарение на техните отговорни действия.

На фона на отличната събираемост, друг един разчет обаче дава знак, че достигането на максимума от възможните приходи, създава задоволство от работата, но поставя и лимит на разходната част в бюджета, т.к. поради публичния характер на дейността, Общината не може да генерира други приходи, освен посочените в закона.

- Какви приоритети залага Общинското ръководство през настоящата 2022 година?

- Наред с всички останали ангажименти, които са на дневен ред, аз и моят екип, определяме здравеопазването, социалните дейности и образованието, като основни приоритети в управлението на община Главиница през настоящата 2022 г.

Социалните и здравните услуги се очертават като едни от най-значимите в малките населени места, т.к. преобладава възрастното население и ежегодно расте нуждата от здравни и социални грижи.

Най-голямата социална услуга в община Главиница е "Домашен социален патронаж" /ДСП/, чиято дейност има много добри отзиви от страна на 450-те потребители от 23-те населени места. Всеки работен ден, персоналът на ДСП успява да приготви и достави сготвена храна на потребителите на "Топъл обяд", които са около 250 на брой и получават безплатна храна - първо и второ ястие, хляб и десерт. Срокът на програмата е до 30.06.2022 г., но имайки предвид приетите приоритети от страна на правителството, очертава се да бъде удължен до края на настоящата година. Наред с безплатната храна, ДСП приготвя храна и за близо 200 потребители, които сами си заплащат храната, т.к. не отговарят на изискванията на Програмата.

Освен ДСП, в община Главиница се предоставят и други социални услуги, които са делегирани от държавата - Център за настаняване от семеен ти" в с. Малък Преславец, който е от резидентен тип и предоставя среда за деца /от 3 до 18 год. /, лишени от родителски грижи с капацитет на центъра е 15 деца; Център за социална рехабилитация и интеграция в село Сокол, който е с капацитет за 60 лица и предоставя услуги свързани с рехабилитация и социална интеграция на лица с увреждания и Комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства и за пълнолетни лица с умствена изостаналост.

Наред с наличните социални услуги, усилено работим в посока разкриване на допълнителни социални услуги и в останалите населени места на общината. Продължават подготвителните дейности за разкриване на общинска услуга Център за социална рехабилитация и интеграция в село Листец и филиал в село Звенимир, който Център ще обслужва шестте населени места - Подлес, Листец, Вълкан, Зебил, Звенимир и Зарица.

Друга стъпка, която предприехме е да подготвим и входираме проект в обявения прием на Проект "Красива България", за основен ремонт на сградата на бившата детска градина в село Дичево и преобразуването й в Център за социални услуги.

image

За да можем да вземем адекватни решения и допълним пропуските на държавната политика в областта на здравеопазването, посетихме всички всички медицински лица, работещи на територията на община Главиница.

Целта на посещенията беше да поздравим медицинските лица, които с всички сили и средства се борят в тези трудни пандемични времена, за да съхранят здравето и живота на хората, и да се извърши оглед на материалната база, техническата обезпеченост и текущите проблеми на медицинските пунктове, в които се провеждат амбулаторните практики, както и да се запознаем с нуждите на медицинските лица и хората по населените места.

Оказва се, че основният проблем на здравеопазването, както в община Главиница, така и на останалите малки общини в страната, продължава да е недостатъчният брой медицински лица, съобразно нуждите на населението от медицински грижи.

Във всичките 23 населени места в община Главиница са регистрирани 3 на брой практики на лични лекари, които се реализират от д-р Светлан Христов, д-р Милен Бобчев и д-р Калинка Милкова.

С цел създаване на равен достъп на жителите до медицинско обслужавене, както и необходимостта да се осигури достъп и на здравно неосигурени и социално слаби лица до здравни грижи, привлякохме фелдшер Ерма Хаджиева, фелдшер Митхат Талят и фелдшер Халил Кемалов, които подпомагат практиката на личните лекари д-р Светлан Христов и д-р Милен Бобчев и съответно д-р Калинка Милкова в медицинските пунктове в с. Звенимир, с. Листец, с. Сокол, с. Дичево, с. Зафирово и с. Черногор.

С цел подобряване на условията в амбулаторните пунктове, реализирахме текущи ремонти, обзавеждане и оборудване в селата Звенимир, Листец, Стефан Караджа и Дичево. През настоящата година ще заложим средства за ремонт на Здравната служба в село Черногор, Последното създаде възможност от разкриване на нови медицински пунктове по населените места и във всеки пункт да има най-малко по два пъти в седмицата присъствие на медицинско лице.

image

Първичната дентална помощ в община Главиница към момента се осигурява от 4-ма стоматолози, които предоставят услуги в общо 6 стоматологични кабинета.

При провеждане на срещите с медицинските лица, се оформи идеята да се предприемат първи стъпки за начертаване на Здравна карта на община Главиница, която да дава актуална информация за предимствата и недостатъците на здравното обслужване в общината, а това са:

- тенденции за намаляване на населението, раждаемост, смъртност, нива на естествен прираст на населението, нива на трудоспособна възраст, ниво на постоянно живеещо население в общината;

- здравно неосигуреното население, ниво на населението с избран личен лекар;

- ниво на населението с решения от ТЕЛК или НЕЛК и с чужда помощ;

- структура на заболеваемостта на населението, необходимост от рехабилитация и други.

Определянето на здравеопазването като един от основните приоритети на управлението на община Главиница, наред с образованието и социалните дейности, налага необходимостта да се създаде аналитична база от данни, която да дава възможност да се вземат адекватни действия при вземане на решения.

Слабият икономически растеж води до влошаване на здравния статус на населението - хората не разполагат с необходимите средства за навременно лечение, а държавата не успява да задели адекватен размер финансов ресурс, за да отговори на нарастващите здравни потребности. Причините за тази негативна тенденция са намаляващото и застаряващо население, демографският срив, липсата на инвестиции и на ефективни държавни демографски политики.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
FOODMARK Delivery Sticky