Последно за настоящата година заседание проведе местният парламент в Ситово

Последно за настоящата година заседание проведе местният парламент в Ситово

Регион: Ситово Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 472
Последно за настоящата година заседание проведе местният парламент в Ситово

Заради усложнената епидемична обстановка, с цел опазване на здравето на гражданите, сесията, а също и предхождалите я заседания на Постоянните комисии, са закрити за граждани.

Най-напред съветниците приеха предложените промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет - Ситово свързани с Председателския съвет. Отменени са разпоредбите на чл.16, чл.17, чл.24 ал.2, чл.63 в ал.1 израза "…подпомаган от Председателския съвет…" и ал.3, и чл.127 ал.2. До приемането на тези промени се стига след Протест на Окръжна прокуратура-Силистра, тъй като орган "Председателски съвет" не е заложен като орган на управление на Общинския съвет в ЗМСМА.

Важна тема в заседанието бе такса "Битови отпадъци" или както всички я наричат такса "Смет". За обсъждане бе предложен отчет за изпълнението на План-сметката за сметосъбирането и сметоизвозването за настоящата 2021 година. Представените данни сочат, че планираните приходи и разходи са били в размер на 266 442 лв., а изпълнението е 291 906 лв.

image

Дейността "Сметосъбиране и сметоизвозване до Регионално депо-Силистра" се осъществява като собствена общинска дейност.

Увеличение с 0,5 промила на такса "Битови отпадъци" предложи кмета на общината Сезген Алиибрям, представяйки План-сметката за следващата 2022 г. При нейното разработване са спазени няколко принципа и е намерен оптималния баланс при тяхното съчетаване - предвидените средства да гарантират необходимите разходи за осъществяване на трите вида дейности. Заложен е процент събираемост на таксата за 2022 г. след извършен анализ на несъбраните натрупали се задължения за петгодишен период в размер на 50% от физически и юридически лица и 80% събираемост на новите задължения при 9,57 промила. Важен е фактът, че от 2022 г. отчисленията по чл.64 от ЗУО се завишават на 95 лв. за тон, а планираната смет е 1 200 тона.

По време на дебата, бе обърнато внимание и на недобора на такса "Смет", както и на други данъци. Стана ясно, че през м.януари, кметът на общината ще разполага с конкретна информация за събираемостта във всички населените места. Проучването ще извършат кметовете и кметските наместници по места.

В крайна сметка решението за увеличение на промила на такса "Битови отпадъци" бе прието с 8 гласа "за" и 3 "против".

На сесията бяха приети компенсиращи промени по плана на текущите ремонти, финансирани с целеви средства чрез трансформация на основание чл.89 от ЗДРРБ за 2021 г., което означава, че в раздела за текущ ремонт на общински сгради са направени икономии в размер 12 403 лв. и този остатък се планира в текущ ремонт на административната сграда в с. Ситово.

В края на заседанието бе дадено съгласие за издаване на запис на заповед от Община Ситово в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на Местни инициативни групи" от мярка 19 "Водено от общностите на местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проектът на МИГ "Главница-Ситово Крайдунавска Добруджа" - "Доброгея или Добруджа от общо минало към общо бъдеще", е класиран под №1 в Списъка на предложените за финансиране проектни предложения на ръководителя на Управляващия орган на ПРСС. Проектът е разработен в сътрудничество с МИГ "Делта Дунарии" и МИГ "Мунти Матсинулуй" от Румъния. За водещ партньор по проекта е избрана МИГ "Делта Дунарии". Максималният размер на проекта е 194 838,62 лв. с възможност аз авансово плащане в размер на 30 626,50 лв.

Основните дейности по проекта са организиране и провеждане на обучения, семинари, съвместни събития, партньорски срещи, изследвания и проучвания, разработване на съвместен продукт и др.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right