Във Великотърновския университет ще учат „Психология на българското семейство”

Във Великотърновския университет ще учат „Психология на българското семейство”

Регион: Силистра Категория: Образование Публикувано: Прегледи: 469
Във Великотърновския университет ще учат „Психология на българското семейство”

Силистра СНЦ "Женско сдружение "Екатерина Каравелова" Силистра с председател инж. Христина Георгиева продължава работата си по реализация на проект на тема "Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики". Той започна на 20.07. т.г. и ще бъде развит до 19.01.2024 г. в партньорство с катедрата по психология във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - град Велико Търново.

Проектът е по т.нар. тематичен приоритет №4, свързан с повишаване на приноса на гражданските организации за равенство между половете и предотвратяване на насилието по полов признак. ⁠ Изпълнението му е с финансова подкрепа на Финансов механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основна цел на проекта е провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола, както и връзката с равенството по отношение на пола.

На този етап е актуална дейност 1 - провеждане на теоретично изследване на историческото развитие на общите и локалните особености на националния характер и полово-ролевите стереотипи в българското семейство. Търсят се обобщения по резултати от него, отнасящи се до социалните роли на жената, мъжа и детето в рамките на семейството. На база на т.нар. мета анализ ще бъде изготвена "Хронологична карта на българското семейство".

Тя ще включва отношенията мъж-жена и ролите им в различните социално-икономически обстоятелства; социалната архитектура и идеология; етнографските особености и историческите процеси в различните райони на България. Изследването ще бъде публикувано като монография и на база на него през следващата академична година предстои за изучаващите "Етнопсихология" в учебната програма на ВТУ да бъде включен курс лекции "Психология на българското семейство".

Дейността е с непосредствен принос за постигане на специфичната цел на проекта, тъй като теоретично изследва причините и следствията за насилието основано на пола и е в основата на формиране на обществени политики, както и на информиран дебат.

На бъдещ етап изготвената хронологична карта ще е основа на последващо качествено и количествено проучване на полово-ролевите стереотипи, нагласите към домашното насилие и взаимоотношенията в семейството в 14 административни области в Република България.

Монографията ще бъде издадена в електронен вариант и ще бъде публикувана за свободен достъп на интернет страниците на ВТУ и на ЖС "Е. Каравелова" (2 публикации). Отделно ще бъде отпечатана на хартиен носител в тираж 200 бр., за да достигне до 50 библиотеки и висши училища в страната.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
FOODMARK Delivery Sticky