Природен резерват "Сребърна"

Природен резерват "Сребърна"

Природен резерват "Сребърна"

Част от семейството на ЮНЕСКО

България е страна с великолепна природа, богата на уникални природни ресурси, великолепни резервати, влажни зони, десет от които с международно значение. Като един такъв великолепен природен резерват бихме могли да окачествим "Сребърна".

Усилията през годините се увенчават с успех и в края на юни 2003 г. резерватът е изваден от списъка на застрашените от изключване обекти на световното и културното наследство на ЮНЕСКО. Към настоящия момент ПР "Сребърна" е включен в списъка на обектите световно културно и природно наследство.

Резерватът Сребърна се намира на 18 км западно от град Силистра и на 1 км от брега на река Дунав. Непосредствено до западния му бряг е едноименното село Сребърна. Езерото заема широка карстова падина. Оградена от изток, запад и юг с голи хълмисти възвишения.

Езерото е уникално по рода си със свободно плаващите по повърхността му тръстикови отрови, които при движенията си променят шарката образувана от водните и растителни петна. Изключително вдъхновяваща гледка представлява замръзналото езерно огледало през зимата, която силно контрастира с ярко жълтите тръстики.

Най-голямо е разнообразието на птиците. Перлата на резервата е гнездовата колония на къдроглавия пеликан. Броят на птиците в колонията за периода 1950 - 1980 г. варира от 29 до 127 двойки.

Видовият състав на птиците в резервата се определя до голяма степен от неговото биогеографско местоположение. Броят на установените в резервата и неговите околности видове е 223.

image
left
right